Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 41:1-57

41  Ug nahitabo sa pagkatapos sa tibuok duha ka tuig nga si Paraon nagdamgo+ ug ania, siya nagtindog duol sa suba sa Nilo.  Ug ania, misaka gikan sa suba sa Nilo ang pito ka baka nga matahom ug dagway ug tambok ug unod, ug sila nanibsib taliwala sa mga balili sa Nilo.+  Ug ania, dihay lain pang pito ka baka nga misaka sunod niini gikan sa suba sa Nilo, maot ug dagway ug yagpis ug unod,+ ug kini nanindog tupad sa mga baka sa may tampi sa suba sa Nilo.  Unya ang mga baka nga maot ug dagway ug yagpis ug unod misubad sa pito ka baka nga matahom ug dagway ug tambok.+ Niini si Paraon nahigmata.+  Apan, siya mibalik sa pagkatulog ug nagdamgo sa ikaduhang higayon. Ug ania, dihay pito ka uhay nga mitubo diha sa usa ka lindog, tambok ug maayo.+  Ug ania, dihay pito ka uhay, piyasot ug gipagba sa hangin nga timog,+ nga nanubo sunod niini.+  Ug ang piyasot nga mga uhay milamoy sa pito ka tambok ug puno nga mga uhay.+ Niini si Paraon nahigmata ug ania, kini usa ka damgo.  Ug nahitabo sa pagkabuntag nga ang iyang espiritu nasamok.+ Busa siya nagpasugo ug nagpatawag sa tanang salamangkero nga mga saserdote sa Ehipto+ ug sa tanan niyang maalamong mga tawo,+ ug si Paraon nag-asoy sa iyang mga damgo ngadto kanila.+ Apan walay tighubad niini alang kang Paraon.  Unya ang pangulo sa mga magtitiing misulti kang Paraon,+ nga nag-ingon: “Ang akong mga sala akong hisgotan karong adlawa.+ 10  Si Paraon nasuko sa iyang mga alagad.+ Busa siya nagtugyan kanako sa bilanggoan sa balay sa pangulo sa mga bantay,+ ako ug ang pangulo sa mga panadero. 11  Human niana kaming duha nagdamgo ug usa ka damgo sa usa ka gabii, ako ug siya. Kami nagdamgo ang matag usa sa iyang damgo nga may kaugalingong hubad niini.+ 12  Ug may uban kanamo didto nga usa ka batan-ong lalaki, usa ka Hebreohanon,+ alagad sa pangulo sa mga bantay.+ Sa dihang giasoy namo kini kaniya,+ siya naghubad sa among mga damgo kanamo. Siya naghubad sa matag usa sumala sa iyang damgo. 13  Ug nahitabo nga ingon sa iyang gihubad kanamo kini nahitabo. Ako iyang gibalik sa akong katungdanan,+ apan siya iyang gibitay.”+ 14  Ug si Paraon nagpasugo ug nagpatawag kang Jose,+ aron sa madali dad-on nila siya gikan sa bilanggoanang gahong.+ Busa namalbas+ siya ug nag-ilis sa iyang mga kupo+ ug misulod ngadto kang Paraon. 15  Unya si Paraon miingon kang Jose: “Nagdamgo ako ug usa ka damgo, apan walay makahubad niini. Karon ako nakadungog bahin kanimo nga ikaw makapaminaw sa usa ka damgo ug makahubad niini.”+ 16  Niini si Jose mitubag kang Paraon, nga nag-ingon: “Dili ako ang kinahanglang ilhon! Ang Diyos magpahibalo ug kaayohan kang Paraon.”+ 17  Ug si Paraon miingon kang Jose: “Sa akong damgo ania, ako nagtindog sa tampi sa suba sa Nilo. 18  Ug ania, misaka gikan sa suba sa Nilo ang pito ka baka nga tambok ug unod ug matahom ug dagway, ug kini nanibsib taliwala sa mga balili sa Nilo.+ 19  Ug ania, dihay lain pang pito ka baka nga misaka sunod niini, barot ug ngil-ad kaayog dagway ug yagpis ug unod.+ Sa kangil-ad ako walay nakita nga sama niini diha sa tibuok yuta sa Ehipto. 20  Ug ang niwang ug ngil-ad nga mga baka misubad sa unang pito ka tambok nga mga baka.+ 21  Busa kini nasulod sa ilang mga tiyan, ug bisan pa niana kini dili mailhan nga kini nasulod na sa ilang mga tiyan, sanglit ang ilang dagway ingon gihapon kangil-ad sa sinugdan.+ Niana ako nahigmata. 22  “Human niana akong nakita sa akong damgo ug ania, dihay pito ka uhay nga mitungha sa usa ka lindog, bus-ok ug maayo.+ 23  Ug ania, dihay pito ka uhay nga kuyos, piyasot, gipagba sa hangin nga timog,+ nga mitubo sunod niini. 24  Ug ang piyasot nga mga uhay milamoy sa pito ka maayong uhay.+ Busa gipahayag ko kini ngadto sa salamangkerong mga saserdote,+ apan walay nakasaysay kanako.”+ 25  Unya si Jose miingon kang Paraon: “Ang damgo ni Paraon maoy usa lamang. Kon unsay buhaton sa matuod nga Diyos iyang gisulti kang Paraon.+ 26  Ang pito ka maayong baka maoy pito ka tuig. Ingon man usab ang pito ka maayong uhay maoy pito ka tuig. Ang damgo maoy usa lamang. 27  Ug ang pito ka niwang ug ngil-ad nga mga baka nga mitungha sunod niini maoy pito ka tuig; ug ang pito ka walay unod nga uhay, nga gipagba sa hangin nga timog,+ maoy pito ka tuig nga gutom.+ 28  Kini ang butang nga akong gisulti kang Paraon: Ang buhaton sa matuod nga Diyos iyang gipakita kang Paraon.+ 29  “Ania, may pito ka tuig nga moabot uban ang dakong kadagaya sa tibuok yuta sa Ehipto. 30  Apan pito ka tuig nga gutom ang tinong motungha sunod niini, ug ang tanang kadagaya sa yuta sa Ehipto tinong hikalimtan ug ang gutom yanong mout-ot sa yuta.+ 31  Ug ang kadagaya kanhi diha sa yuta dili na mahibaloan tungod sa gutom sa ulahi, kay kini tinong grabe kaayo. 32  Ug tungod kay ang damgo gisubli sa makaduha ngadto kang Paraon, kini nagkahulogan nga ang butang gipalig-on pag-ayo sa bahin sa matuod nga Diyos,+ ug ang matuod nga Diyos nagadali sa pagbuhat niini.+ 33  “Busa karon mangita si Paraon ug usa ka tawong maayog pagsabot ug maalamon ug magbutang kaniya ibabaw sa yuta sa Ehipto.+ 34  Ug si Paraon molihok ug magtudlog mga magtatan-aw ibabaw sa yuta,+ ug siya kinahanglang magkuha sa ikalima ka bahin sa yuta sa Ehipto sa panahon sa pito ka tuig nga kadagaya.+ 35  Ug ipatigom kanila ang tanang kalan-on niining umaabot nga maayong mga tuig, ug ipatapok kanila ang mga lugas sa ilalom sa kamot ni Paraon ingong mga kalan-on diha sa mga siyudad,+ ug kinahanglan nilang ampingan kini. 36  Ug ang mga kalan-on magsilbi ingong abiyo alang sa yuta sulod sa pito ka tuig nga gutom, nga mahitabo sa yuta sa Ehipto,+ aron ang yuta dili malaglag pinaagi sa gutom.”+ 37  Buweno, ang maong butang maayo sa mga mata ni Paraon ug sa tanan niyang mga alagad.+ 38  Busa si Paraon miingon sa iyang mga alagad: “Makakaplag pa ba kita ug laing tawo nga sama niining usa nga kaniya anaa ang espiritu sa Diyos?”+ 39  Human niana si Paraon miingon kang Jose: “Sanglit ang Diyos nagpahibalo kanimo niining tanan,+ walay usa nga ingon kanimo nga maayog pagsabot ug maalamon.+ 40  Ikaw mismo mahimong tagdumala sa akong balay,+ ug ang tibuok ko nga katawhan mosugot kanimo sa bug-os.+ Sa trono lamang nga ako mahimong labaw kanimo.”+ 41  Ug si Paraon midugang kang Jose: “Tan-awa, gibutang ko ikaw nga tagdumala sa tibuok yuta sa Ehipto.”+ 42  Niana gikuha ni Paraon ang iyang igtitimbre nga singsing+ gikan sa iyang kamot ug gibutang kini sa kamot ni Jose ug gibestihan siya ug mga besti sa pinong lino ug gibutangan ug usa ka kulentas nga bulawan ang iyang liog.+ 43  Dugang pa, gipasakay siya diha sa ikaduhang karo sa kadungganan nga iyang nabatonan,+ aron sila mosinggit una kaniya, “A·vrékh!” sa ingon nagbutang kaniya nga tagdumala sa tibuok yuta sa Ehipto. 44  Ug si Paraon sa dugang miingon kang Jose: “Ako si Paraon, apan kon walay imong pagtugot walay tawong mag-isa sa iyang kamot o sa iyang tiil diha sa tibuok yuta sa Ehipto.”+ 45  Human niana gitawag ni Paraon ang ngalan ni Jose nga Zapenat-panea ug gihatag kaniya si Asenat+ nga anak nga babaye ni Potipera nga saserdote sa On+ ingong asawa. Ug si Jose misugod sa paglibod sa yuta sa Ehipto.+ 46  Ug si Jose katloan ka tuig ang panuigon+ sa dihang siya mibarog atubangan kang Paraon nga hari sa Ehipto. Unya si Jose migawas gikan sa atubangan ni Paraon ug milibot sa tibuok yuta sa Ehipto. 47  Ug sulod sa pito ka tuig nga kadagaya ang yuta nagpadayon sa pagpamungag daghan.+ 48  Ug siya nagpadayon sa pagtapok sa tanang kalan-on sa pito ka tuig nga miabot sa yuta sa Ehipto ug siya nagbutang sa mga kalan-on diha sa mga siyudad.+ Ang mga kalan-on sa uma palibot sa usa ka siyudad siya nagbutang diha sa taliwala niini.+ 49  Ug si Jose nagpadayon sa pagtapok sa mga lugas nga hilabihan ka daghan,+ sama sa balas sa dagat, hangtod nga sa kataposan mihunong na sila sa pag-ihap, tungod kay kini dili na maihap.+ 50  Ug sa wala pa moabot ang tuig sa gutom natawo kang Jose ang duha ka anak nga lalaki,+ nga gipanganak kaniya ni Asenat nga anak nga babaye ni Potipera nga saserdote sa On. 51  Busa si Jose nagtawag sa ngalan sa panganay nga Manases,+ tungod kay, sa pagkutlo kaniya, “Ang Diyos nagpahikalimot kanako sa tanan nakong kalisdanan ug sa tibuok balay sa akong amahan.”+ 52  Ug ang ngalan sa ikaduha siya nagtawag nga Epraim,+ tungod kay, sa pagkutlo kaniya, “Ang Diyos naghimo kanako nga mabungahon diha sa yuta sa akong pagkaalaot.”+ 53  Ug ang pito ka tuig sa kadagaya nga midangat sa yuta sa Ehipto inanay nga natapos,+ 54  ug, sa baylo, ang pito ka tuig nga gutom misugod sa pag-abot, ingon sa gisulti ni Jose.+ Ug ang gutom nahitabo sa tanang kayutaan, apan sa tibuok yuta sa Ehipto dihay tinapay.+ 55  Sa kataposan nagutman ang tibuok yuta sa Ehipto ug ang katawhan misugod sa pagtuaw kang Paraon alang sa tinapay.+ Unya si Paraon miingon sa tanang Ehiptohanon: “Umadto kamo kang Jose. Kon unsay iyang isulti kaninyo, buhata ninyo.”+ 56  Ug ang gutom milukop sa tibuok nawong sa yuta.+ Unya si Jose misugod sa pag-abli sa tanang tipiganan sa mga lugas nga diha kanila ug sa pagbaligya ngadto sa mga Ehiptohanon,+ sanglit ang gutom kusganong mihakgom sa yuta sa Ehipto. 57  Dugang pa, ang katawhan sa tibuok yuta miadto sa Ehipto sa pagpalit gikan kang Jose, tungod kay ang gutom kusganong mihakgom sa tibuok yuta.+

Mga Footnote