Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 4:1-26

4  Karon si Adan nakigdulog kang Eva nga iyang asawa ug siya nagmabdos.+ Sa paglabay sa panahon siya nanganak kang Cain+ ug miingon: “Nakapatungha ako ug usa ka lalaki sa tabang ni Jehova.”+  Sa ulahi siya nanganak pag-usab, sa iyang igsoong lalaki nga si Abel.+ Ug si Abel nahimong usa ka tig-alima sa mga karnero,+ apan si Cain nahimong usa ka magtitikad sa yuta.+  Ug nahitabo sa pagkatapos sa pipila ka panahon nga si Cain nagdalag pipila ka bunga sa yuta+ ingong halad kang Jehova.+  Apan kon bahin kang Abel, siya usab nagdalag pipila ka panganay+ sa iyang panon sa mga hayop, bisan sa ilang matambok nga mga bahin.+ Karon samtang si Jehova nagtan-aw nga may pag-uyon kang Abel ug sa iyang halad,+  siya wala magtan-aw nga may pag-uyon kang Cain ug sa iyang halad.+ Ug si Cain nanginit sa dakong kasuko,+ ug ang iyang panagway nagminghoy.  Niini si Jehova miingon kang Cain: “Nganong ikaw nanginit sa kasuko ug nganong nagminghoy ang imong panagway?  Kon magbuhat ka ug maayo, dili ba adunay pagbayaw?+ Apan kon dili ka magbuhat ug maayo, adunay sala nga naghupo sa ganghaan, ug ikaw ang gipangandoy niini;+ ug makabuntog ka ba niini?”+  Human niana si Cain miingon kang Abel nga iyang igsoon: [“Mangadto kita sa kapatagan.”] Busa nahitabo nga samtang didto sila sa kapatagan si Cain mihasmag kang Abel nga iyang igsoon ug mipatay kaniya.+  Sa ulahi si Jehova miingon kang Cain: “Hain si Abel nga imong igsoon?”+ ug siya miingon: “Ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsoon?”+ 10  Niini siya miingon: “Unsay gibuhat mo? Pamati! Ang dugo sa imong igsoon nagatuaw kanako gikan sa yuta.+ 11  Ug karon tinunglo ikaw nga hininginlan gikan sa yuta,+ nga nag-abli sa baba niini aron sa pagdawat sa dugo sa imong igsoon nga anaa sa imong kamot.+ 12  Sa dihang ikaw magtikad sa yuta, dili kini maghatag balik kanimo sa gahom niini.+ Ikaw mahimong usa ka latagaw ug kagiw diha sa yuta.”+ 13  Niini si Cain miingon kang Jehova: “Ang akong silot tungod sa sayop hilabihan ra kabug-at nga pas-anon. 14  Ania, ikaw nagpapahawa kanako niining adlawa gikan sa nawong sa yuta, ug gikan sa imong nawong ako matago;+ ug ako mahimong usa ka latagaw+ ug kagiw sa yuta, ug tinong ang bisan kinsa nga makakaplag kanako magpatay kanako.”+ 15  Niini si Jehova miingon kaniya: “Tungod niana ang bisan kinsa nga magpatay kang Cain makaagom sa panimalos nga pito ka pilo.”+ Ug busa si Jehova nagbutang ug usa ka ilhanan kang Cain aron siya dili patyon ni bisan kinsa nga makakaplag kaniya.+ 16  Niana si Cain mipahawa gikan sa atubangan ni Jehova+ ug mipuyo sa yuta sa Pagkakagiw sa may sidlakan sa Eden. 17  Human niadto si Cain nakigdulog sa iyang asawa+ ug siya nagmabdos ug nanganak kang Enoc. Unya siya nagtukod ug usa ka siyudad ug gitawag ang ngalan sa siyudad sunod sa ngalan sa iyang anak nga lalaki nga si Enoc.+ 18  Sa ulahi natawo kang Enoc si Irad. Ug si Irad nanganak kang Mehujael, ug si Mehujael nanganak kang Metusael, ug si Metusael nanganak kang Lamek. 19  Ug si Lamek nagkuhag duha ka asawa alang sa iyang kaugalingon. Ang ngalan sa una mao si Ada ug ang ngalan sa ikaduha mao si Zila. 20  Sa paglabay sa panahon si Ada nanganak kang Jabal. Siya ang mag-uugda niadtong mga nagapuyo sa mga tolda+ ug may kahayopan.+ 21  Ug ang ngalan sa iyang igsoong lalaki mao si Jubal. Siya ang mag-uugda sa tanan niadtong nagagamit sa alpa+ ug sa plawta.+ 22  Kon bahin kang Zila, siya usab nanganak kang Tubal-cain, ang mananalsal sa tanang matang sa himan nga tumbaga ug puthaw.+ Ug ang igsoong babaye ni Tubal-cain mao si Naama. 23  Busa si Lamek nagtagik niining mga pulonga alang sa iyang mga asawa nga si Ada ug si Zila: “Patalinghogi ang akong tingog, kamong mga asawa ni Lamek;Paminawa ang akong pulong:Usa ka tawo ang akong gipatay tungod sa pagsamad kanako,Oo, usa ka batan-ong lalaki tungod sa paghampak kanako. 24  Kon pito ka pilo si Cain panimaslan,+Nan si Lamek kapitoan ka pilo ug pito.” 25  Ug si Adan nakigdulog pag-usab sa iyang asawa ug busa siya nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug gitawag ang iyang ngalan nga Set,+ tungod kay, matod pa niya: “Ang Diyos nagpili ug laing binhi alang kanako puli kang Abel, tungod kay si Cain nagpatay man kaniya.”+ 26  Ug kang Set usab may natawong anak nga lalaki ug iyang gitawag ang iyang ngalan nga Enos.+ Nianang panahona gisugdan ang pagtawag sa ngalan ni Jehova.+

Mga Footnote