Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 37:1-36

37  Ug si Jacob nagpadayon sa pagpuyo sa yuta sa langyawng mga pagpuyo sa iyang amahan,+ sa yuta sa Canaan.+  Kini mao ang kasaysayan ni Jacob. Si Jose,+ sa dihang napulog-pito ka tuig ang panuigon, nahitabong nag-atiman sa mga karnero uban sa iyang mga igsoong lalaki taliwala sa panon sa mga hayop,+ ug, sanglit bata pa, siya kauban sa mga anak nga lalaki ni Bilha+ ug sa mga anak nga lalaki ni Zilpa,+ ang mga asawa sa iyang amahan. Busa si Jose nagdalag daotang taho bahin kanila ngadto sa ilang amahan.+  Ug gihigugma ni Israel si Jose nga labaw sa tanan niyang ubang mga anak nga lalaki,+ tungod kay siya ang anak nga lalaki sa iyang pagkatigulang; ug siya nagpahimog taas, may mga budlis nga samag-kamisa nga besti alang kaniya.+  Sa dihang nakita sa iyang mga igsoong lalaki nga gihigugma siya sa ilang amahan labaw sa tanan niyang mga igsoong lalaki, sila nagsugod sa pagdumot kaniya,+ ug sila wala makahimo sa pagsulti kaniya nga madinaiton.+  Sa ulahi si Jose may usa ka damgo ug nagsugilon niini ngadto sa iyang mga igsoong lalaki,+ ug sila nakakaplag ug dugang hinungdan sa pagdumot kaniya.  Ug siya miingon kanila: “Pamati, palihog, niining damgo nga akong gidamgo.+  Buweno, ania, kita nagbangan sa tinapok nga mga lindog diha sa taliwala sa uma dihang ania, ang akong binangan mitindog ug mibarog usab nga tul-id ug ania, ang inyong mga binangan mialirong ug miyukbo sa akong binangan.”+  Ug ang iyang mga igsoong lalaki miingon kaniya: “Ikaw ba gayod diay magahari ibabaw kanamo?+ o, Ikaw ba gayod diay magagahom ibabaw kanamo?”+ Busa sila nakakaplag ug bag-ong hinungdan sa pagdumot kaniya tungod sa iyang mga damgo ug tungod sa iyang mga pulong.  Human niana siya may lain pang damgo, ug giasoy niya kini sa iyang mga igsoong lalaki ug miingon: “Ania, ako nagdamgo sa makausa pa, ug ania, ang adlaw ug ang bulan ug ang napulog-usa ka bituon nangyukbo kanako.”+ 10  Unya kini iyang giasoy sa iyang amahan ingon man sa iyang mga igsoong lalaki, ug ang iyang amahan nagbadlong kaniya ug nag-ingon kaniya:+ “Unsay kahulogan niining damgo nga imong gidamgo? Ako ba diay ug ingon man ang imong inahan ug ang imong mga igsoong lalaki manganhi gayod ug mangyukbo sa yuta kanimo?” 11  Ug ang iyang mga igsoong lalaki nangabugho kaniya,+ apan ang iyang amahan nagbantay sa maong pulong.+ 12  Ang iyang mga igsoong lalaki karon nanglakaw aron sa pagpasibsib sa kahayopan sa ilang amahan duol sa Sekem.+ 13  Pagkataudtaod si Israel miingon kang Jose: “Ang imong mga igsoon nag-atiman sa kahayopan duol sa Sekem, dili ba? Umari ka, ug ipadala ko ikaw ngadto kanila.” Niini siya miingon: “Ania ako!”+ 14  Busa siya miingon kaniya: “Lakaw, palihog. Tan-awa kon ang imong mga igsoon luwas ba ug maayo ug kon ang panon sa kahayopan luwas ba ug maayo, ug balitai ako.”+ Niana siya nagpalakaw kaniya gikan sa ubos nga patag sa Hebron,+ ug siya nagpadayon paingon sa Sekem. 15  Sa ulahi usa ka tawo nakakaplag kaniya ug ania, siya naglatagaw diha sa kapatagan. Unya ang tawo nagpakisayod bahin kaniya, nga nag-ingon: “Unsay imong gipangita?” 16  Niini siya miingon: “Ang akong mga igsoong lalaki ang akong gipangita. Sultihi ako, palihog, Hain man sila nag-atiman sa mga panon sa kahayopan?” 17  Ug ang tawo nagpadayon: “Sila mibiya gikan dinhi, tungod kay nadungog ko sila nga nag-ingon, ‘Mangadto kita sa Dotan.’” Busa si Jose nagpadayon sa pagsunod sa iyang mga igsoong lalaki ug nakakaplag kanila sa Dotan. 18  Buweno, ilang nalantawan siya gikan sa halayo, ug sa wala pa siya mahiduol kanila sila naglaraw nga malipatlipaton batok kaniya aron sa pagpatay kaniya.+ 19  Busa sila miingon sa usag usa: “Tan-awa! Ania na kanang magdadamgo.+ 20  Ug karon dali ug atong patyon siya ug ihulog siya ngadto sa usa sa mga gahong-sa-tubig;+ ug kita magaingon nga usa ka mapintas nga ihalas nga mananap ang mitukob kaniya.+ Unya atong tan-awon kon unsay mahitabo sa iyang mga damgo.” 21  Sa dihang nadungog kini ni Ruben siya misulay sa pagluwas kaniya gikan sa ilang kamot.+ Busa siya miingon: “Dili nato patyon ang iyang kalag.”+ 22  Ug si Ruben miingon kanila: “Ayaw pagpabanaw ug dugo.+ Ihulog siya nganhi niining gahong-sa-tubig nga ania sa kamingawan ug ayaw ninyo siya buhati ug kadaot.”+ Ang iyang tuyo mao ang pagluwas kaniya gikan sa ilang kamot aron iuli siya sa iyang amahan. 23  Busa nahitabo nga sa dihang si Jose nahiabot na sa iyang mga igsoon, ilang gihukasan si Jose sa iyang taas nga besti, ang taas may budlis nga besti nga iyang gisul-ob;+ 24  pagkahuman ilang gikuha siya ug gihulog siya ngadto sa gahong-sa-tubig.+ Niadtong tungora ang gahong walay sulod; walay tubig diha niana. 25  Unya sila nanglingkod sa pagkaon ug tinapay.+ Sa dihang ilang giyahat ang ilang mga mata ug mitan-aw, aw, ania, usa ka nagapanaw nga panon sa mga Ismaelinhon+ nga nagsingabot gikan sa Gilead, ug ang ilang mga kamelyo nagdala ug labdanum ug balsamo ug salongong panit sa kahoy,+ sa ilang pagpanaw aron sa pagdala niini sa Ehipto. 26  Niini si Juda miingon sa iyang mga igsoong lalaki: “Unsay kaayohan kon pananglit atong mapatay ang atong igsoon ug matabonan ang iyang dugo?+ 27  Dali ug atong ibaligya siya sa mga Ismaelinhon,+ ug dili nato bakyawon ang atong kamot batok kaniya.+ Total, siya atong igsoon, atong unod.” Busa sila namati sa ilang igsoon.+ 28  Karon may mga tawo, mga Midianhong magpapatigayon,+ nga nanglabay. Busa ilang gikuha ug giisa si Jose gikan sa gahong-sa-tubig+ ug unya gibaligya si Jose ngadto sa mga Ismaelinhon sa kawhaan ka pirasong plata.+ Ug gidala nila si Jose ngadto sa Ehipto. 29  Sa ulahi si Ruben mibalik sa gahong-sa-tubig ug ania, si Jose wala sa gahong-sa-tubig. Busa iyang gigisi ang iyang mga besti.+ 30  Sa pagbalik niya sa iyang ubang mga igsoon siya mipatugbaw sa pag-ingon: “Wala na ang bata! Ug ako​—⁠asa man gayod ako mopaingon?”+ 31  Apan, sila nagkuha sa taas nga besti ni Jose ug nag-ihaw ug usa ka laking kanding ug sublisubling nagtuslob sa taas nga besti diha sa dugo.+ 32  Human niana ilang gipadala ang taas may mga budlis nga besti ug gipahatod kini ngadto sa ilang amahan ug nag-ingon: “Kini ang among nakaplagan. Susiha,+ palihog, kon kini ba ang hataas nga besti sa imong anak o dili.”+ 33  Ug siya nagsusi niini ug mipatugbaw sa pag-ingon: “Ang taas nga besti kini sa akong anak! Gitukob gayod siya sa usa ka mapintas nga ihalas nga mananap!+ Seguradong gikuniskunis si Jose!”+ 34  Niana gigisi ni Jacob ang iyang kupo ug nagbutang ug sakong panapton diha sa iyang balat-ang ug nagbangotan sa iyang anak sulod sa daghang adlaw.+ 35  Ug ang tanan niyang mga anak nga lalaki ug ang tanan niyang mga anak nga babaye nanindog sa paghupay kaniya,+ apan nagpadayon siya sa pagdumili nga mahupay ug nag-ingon:+ “Kay ako manaog nga magbangotan sa akong anak ngadto sa Sheol!” Ug ang iyang amahan nagpadayon sa paghilak tungod kaniya. 36  Hinunoa, ang mga Midianhon nagbaligya kaniya ngadto sa Ehipto kang Potipar nga usa ka opisyal sa palasyo ni Paraon,+ ang pangulo sa mga bantay.+

Mga Footnote