Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 36:1-43

36  Ug kini mao ang kasaysayan ni Esau, buot ingnon, si Edom.+  Si Esau nagkuha sa iyang mga asawa gikan sa mga anak nga babaye sa Canaan:+ si Ada+ nga anak nga babaye ni Elon nga Hitihanon+ ug si Oholibama+ nga anak nga babaye ni Anah, ang apo ni Zibeon nga Hivihanon,  ug si Basemat,+ nga anak nga babaye ni Ismael, ang igsoong babaye ni Nebaiot.+  Ug gipanganak ni Ada kang Esau si Elipaz, ug si Basemat nanganak kang Reuel,  ug si Oholibama nanganak kang Jeus ug kang Jalam ug kang Kore.+ Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Esau nga gipanganak kaniya sa yuta sa Canaan.  Human niana gikuha ni Esau ang iyang mga asawa ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga anak nga babaye ug ang tanang kalag sa iyang balay ug ang iyang panon sa kahayopan ug ang tanan niyang ubang mga mananap ug ang tanan niyang bahandi,+ nga iyang natipon sa yuta sa Canaan, ug miadto sa usa ka yuta nga halayo kang Jacob nga iyang igsoon,+  tungod kay ang ilang mga manggad midaghan na pag-ayo nga dili na sila makapuyong magkauban ug ang yuta sa ilang pagpuyo ingong langyaw dili na makasustento kanila tungod sa ilang mga panon sa kahayopan.+  Busa si Esau mipuyo sa bukirong rehiyon sa Seir.+ Si Esau mao si Edom.+  Ug kini mao ang kasaysayan ni Esau nga amahan sa Edom diha sa bukirong rehiyon sa Seir.+ 10  Kini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Esau: si Elipaz nga anak ni Ada, nga asawa ni Esau; si Reuel nga anak ni Basemat, nga asawa ni Esau.+ 11  Ug ang mga anak nga lalaki ni Elipaz mao si Teman,+ si Omar, si Zepo ug si Gatam ug si Kenaz.+ 12  Ug si Timna+ nahimong puyopuyo ni Elipaz, anak nga lalaki ni Esau. Sa ulahi iyang gipanganak si Amalek+ kang Elipaz. Kini sila ang mga anak nga lalaki ni Ada, nga asawa ni Esau. 13  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Reuel: si Nahat ug si Zera, si Sammah ug si Miza.+ Kini sila ang mga anak nga lalaki ni Basemat,+ nga asawa ni Esau. 14  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Oholibama nga anak nga babaye ni Anah, ang apo ni Zibeon, nga asawa ni Esau, sa pagkaagi nga iyang gipanganak kang Esau si Jeus ug si Jalam ug si Kore.+ 15  Kini mao ang mga sultan+ sa mga anak nga lalaki ni Esau: Ang mga anak nga lalaki ni Elipaz, nga panganay ni Esau: si sultan Teman,+ si sultan Omar, si sultan Zepo, si sultan Kenaz, 16  si sultan Kore, si sultan Gatam, si sultan Amalek. Kini sila ang mga sultan ni Elipaz+ sa yuta sa Edom. Kini sila ang mga anak nga lalaki pinaagi kang Ada. 17  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Reuel, nga anak nga lalaki ni Esau: si sultan Nahat, si sultan Zera, si sultan Sammah, si sultan Miza. Kini sila ang mga sultan ni Reuel sa yuta sa Edom.+ Kini sila ang mga anak nga lalaki pinaagi kang Basemat, nga asawa ni Esau. 18  Sa kataposan kini mao ang mga anak nga lalaki ni Oholibama, nga asawa ni Esau: si sultan Jeus, si sultan Jalam, si sultan Kore. Kini sila ang mga sultan ni Oholibama nga anak nga babaye ni Anah, nga asawa ni Esau. 19  Kini sila ang mga anak nga lalaki ni Esau, ug kini sila ang ilang mga sultan. Siya si Edom.+ 20  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Seir nga Horihanon, ang mga molupyo sa yuta:+ si Lotan ug si Sobal ug si Zibeon ug si Anah+ 21  ug si Dison ug si Ezer ug si Disan.+ Kini ang mga sultan sa Horihanon, ang mga anak nga lalaki ni Seir, sa yuta sa Edom. 22  Ug ang mga anak nga lalaki ni Lotan mao si Hori ug si Hemam; ug ang igsoong babaye ni Lotan mao si Timna.+ 23  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Sobal: si Alvan ug si Manahat ug si Ebal, si Sepo ug si Onam. 24  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Zibeon: si Aia ug si Anah. Kini si Anah ang nakakaplag sa init nga mga tubod diha sa kamingawan samtang nag-atiman siya sa mga asno alang kang Zibeon nga iyang amahan.+ 25  Ug kini mao ang mga anak ni Anah: si Dison ug si Oholibama nga anak nga babaye ni Anah. 26  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Dison: si Hemdan ug si Esban ug si Itran ug si Keran.+ 27  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Ezer: si Bilhan ug si Zaavan ug si Akan. 28  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Disan: si Uz ug si Aran.+ 29  Kini mao ang mga sultan sa Horihanon: si sultan Lotan, si sultan Sobal, si sultan Zibeon, si sultan Anah, 30  si sultan Dison, si sultan Ezer, si sultan Disan.+ Kini sila ang mga sultan sa Horihanon sumala sa ilang mga sultan diha sa yuta sa Seir. 31  Karon mao kini ang mga hari nga naghari sa yuta sa Edom+ sa wala pay hari nga naghari sa mga anak sa Israel.+ 32  Ug si Bela nga anak nga lalaki ni Beor naghari sa Edom,+ ug ang ngalan sa iyang siyudad mao ang Dinhaba. 33  Dihang namatay si Bela, si Jobab nga anak nga lalaki ni Zera nga taga-Bozra+ misugod sa paghari puli niya.+ 34  Dihang namatay si Jobab, si Husam nga gikan sa yuta sa mga Temanhon+ misugod sa paghari puli niya.+ 35  Dihang namatay si Husam, si Hadad nga anak nga lalaki ni Bedad, nga nagpildi sa mga Midianhon+ sa kapatagan sa Moab,+ misugod sa paghari puli niya, ug ang ngalan sa iyang siyudad mao ang Avit.+ 36  Dihang namatay si Hadad, si Samla nga taga-Masreka misugod sa paghari puli niya.+ 37  Dihang namatay si Samla, si Shaul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba misugod sa paghari puli niya.+ 38  Dihang namatay si Shaul, si Baal-hanan nga anak nga lalaki ni Akbor misugod sa paghari puli niya.+ 39  Dihang namatay si Baal-hanan nga anak nga lalaki ni Akbor, si Hadar misugod sa paghari puli niya; ug ang ngalan sa iyang siyudad mao ang Pau, ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga anak nga babaye ni Matred nga anak nga babaye ni Mezahab.+ 40  Busa kini mao ang mga ngalan sa mga sultan ni Esau sumala sa ilang mga banay, sumala sa ilang mga dapit, sumala sa ilang mga ngalan: si sultan Timna, si sultan Alva, si sultan Jetet,+ 41  si sultan Oholibama, si sultan Elah, si sultan Pinon,+ 42  si sultan Kenaz, si sultan Teman, si sultan Mibzar,+ 43  si sultan Magdiel, si sultan Iram. Kini ang mga sultan ni Edom+ sumala sa ilang mga puloy-anan diha sa yuta nga ilang gipanag-iya.+ Kini si Esau ang amahan sa Edom.+

Mga Footnote