Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 32:1-32

32  Ug kon bahin kang Jacob, siya mipadayon sa iyang panaw, ug karon misugat kaniya ang mga manulonda sa Diyos.+  Dihadiha si Jacob miingon, sa dihang nakita sila: “Ang kampo sa Diyos kini!”+ Busa siya nagtawag sa ngalan nianang dapita nga Mahanaim.+  Unya si Jacob nagpadalag mga mensahero+ una kaniya ngadto kang Esau nga iyang igsoon ngadto sa yuta sa Seir,+ ang yuta sa Edom,+  ug siya nagsugo kanila, nga nag-ingon: “Kini ang inyong isulti sa akong ginoo,+ kang Esau, ‘Mao kini ang giingon sa imong alagad nga si Jacob: “Uban kang Laban ako mipuyo ingong usa ka langyaw ug ako miestar ug dugay hangtod karon.+  Ug ako nakabaton ug mga torong baka ug mga asno, mga karnero, ug mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye,+ ug buot kong magpasugo sa pagpahibalo sa akong ginoo, aron ako makakaplag ug pabor sa imong mga mata.”’”+  Sa ulahi ang mga mensahero mibalik kang Jacob, nga nag-ingon: “Nakadangat kami sa imong igsoon nga si Esau, ug siya usab nagpaingon sa pagsugat kanimo, ug upat ka gatos ka tawo uban kaniya.”+  Ug si Jacob nahadlok pag-ayo ug nabalaka.+ Busa iyang gibahin ang mga tawong uban kaniya, ug ang mga panon sa mga karnero ug ang mga baka ug ang mga kamelyo ngadto sa duha ka kampo,+  ug siya miingon: “Kon si Esau moanhi sa usa ka kampo ug moatake niini, nan may usa gayod ka kampo nga mahibilin aron sa pag-ikyas.”+  Human niana si Jacob miingon: “Oh Diyos sa akong amahan nga si Abraham ug Diyos sa akong amahan nga si Isaac,+ Oh Jehova, ikaw nga nag-ingon kanako, ‘Pauli sa imong yuta ug sa imong mga paryente ug ako makiglabot nga maayo kanimo,’+ 10  ako dili-takos sa tanang mahigugmaong-kalulot ug sa tanang pagkakasaligan nga imong gipakita sa imong alagad,+ kay uban lamang sa akong sungkod nga ako mitabok niining Jordan ug karon ako nahimo nang duha ka kampo.+ 11  Luwasa ako, ako nagaampo kanimo,+ gikan sa kamot sa akong igsoon, gikan sa kamot ni Esau, tungod kay nahadlok ako kaniya nga basin siya moanhi ug moatake gayod kanako,+ inahan uban sa mga anak. 12  Ug ikaw, ikaw nag-ingon, ‘Sa walay duhaduha ako makiglabot nga maayo kanimo ug himoon ko ang imong binhi nga ingon sa mga balas sa dagat, nga dili maihap tungod sa gidaghanon.’”+ 13  Ug siya nagpabilin aron sa pagpahulay didto niadtong gabhiona. Ug gikan sa kon unsay iyang nabatonan siya nagkuha ug gasa alang kang Esau nga iyang igsoon:+ 14  duha ka gatos ka bayeng kanding ug kawhaan ka laking kanding, duha ka gatos ka bayeng karnero ug kawhaan ka laking karnero, 15  katloan ka nagapasusong mga kamelyo ug ang ilang mga nati, kap-atan ka bayeng baka ug napulo ka torong baka, kawhaan ka asna ug napulo ka hingkod nga asno.+ 16  Unya ngadto sa iyang mga alagad iyang gitugyan nga sunodsunod ang lainlaing panon sa mga hayop ug sublisubling miingon sa iyang mga alagad: “Tabok kamo nga una kanako, ug magbutang kamo ug sal-ang tali sa matag panon.”+ 17  Dugang pa siya nagsugo sa una, nga nag-ingon: “Kon pananglit si Esau nga akong igsoon mosugat kanimo ug mangutana kanimo, nga moingon, ‘Kang kinsa ka man, ug asa ka paingon ug kang kinsa kining mga ania sa imong unahan?’ 18  unya ikaw moingon, ‘Sa imong alagad, kang Jacob. Usa kini ka gasa,+ nga gipadala nganhi sa akong ginoo,+ kang Esau, ug tan-awa! siya usab anaa sa among luyo.’” 19  Ug siya usab nagsugo sa ikaduha, usab sa ikatulo, usab sa tanan niadtong nagsunod sa mga panon sa kahayopan, nga nag-ingon: “Sumala niining pulonga magasulti kamo kang Esau inigsugat ninyo kaniya.+ 20  Ug kamo kinahanglang moingon usab, ‘Ania si Jacob nga imong alagad sa among luyo.’”+ Kay siya miingon sa iyang kaugalingon: “Basin ug malukmay ko siya pinaagi sa gasa nga nag-una kanako,+ ug human niana akong matan-aw ang iyang nawong. Tingali siya mohatag ug maluloton nga pagdawat.”+ 21  Busa ang gasa gitabok una kaniya, apan siya nagpahulay nianang gabhiona sa kampo.+ 22  Sa ulahi nianang gabhiona siya mibangon ug gikuha ang iyang duha ka asawa+ ug ang iyang duha ka sulugoong babaye+ ug ang iyang napulog-usa ka batan-ong anak nga lalaki+ ug mitabok sa tabokanang bahin sa Jabok.+ 23  Busa iyang gikuha sila ug gidala sila tabok sa bul-oganang walog,+ ug iyang gidala sa tabok ang iyang mga nabatonan. 24  Sa kataposan nahabilin si Jacob nga siya ra. Unya usa ka tawo misugod sa pagpakiglayog kaniya hangtod sa pagkakaadlawon.+ 25  Sa dihang iyang nakita nga siya wala makadaog kaniya,+ niana iyang gitandog ang piyakpiyak sa lutahan sa iyang paa; ug ang piyakpiyak sa lutahan sa paa ni Jacob nalisa sa iyang pagpakiglayog kaniya.+ 26  Human niana siya miingon: “Palakta ako, kay midangat na ang kaadlawon.” Niini siya miingon: “Dili ako magpalakat kanimo hangtod nga ako imong panalanginan.”+ 27  Busa siya miingon kaniya: “Unsa ang imong ngalan?” nga niini siya miingon: “Jacob.” 28  Unya siya miingon: “Ang imong ngalan dili na pagatawgong Jacob kondili Israel,+ kay ikaw nakigtigi+ sa Diyos ug sa mga tawo mao nga ikaw sa kataposan midaog.” 29  Sa baylo si Jacob nagpakisayod ug miingon: “Sultihi ako, palihog, sa imong ngalan.” Apan, siya miingon: “Nganong nagpakisayod ka man sa akong ngalan?”+ Niana siya nagpanalangin kaniya didto. 30  Busa si Jacob nagtawag sa ngalan sa maong dapit nga Peniel,+ tungod kay, sa pagkutlo kaniya, “Akong nakita ang Diyos nawong sa nawong ug bisan pa niana naluwas ang akong kalag.”+ 31  Ug ang adlaw misidlak nganha kaniya sa dihang siya milabay sa Penuel, apan siya nagtakiang sa iyang paa.+ 32  Mao nga ang mga anak sa Israel wala maanad sa pagkaon sa ugat sa paa, nga anaa sa piyakpiyak sa lutahan sa paa, hangtod niining adlawa, tungod kay siya nagtandog sa piyakpiyak sa lutahan sa paa ni Jacob pinaagi sa ugat sa paa.+

Mga Footnote