Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 31:1-55

31  Sa paglabay sa panahon iyang nadungog ang mga pulong sa mga anak nga lalaki ni Laban, nga nag-ingon: “Si Jacob nagkuha sa tanan nga iya sa atong amahan; ug gikan sa kon unsay iya sa atong amahan siya nagtigom niining tanan nga bahandi.”+  Sa dihang motan-aw si Jacob sa nawong ni Laban, ania, dili na kini uban kaniya sama sa kanhi.+  Sa kataposan si Jehova miingon kang Jacob: “Pauli ngadto sa yuta sa imong mga amahan ug ngadto sa imong mga paryente,+ ug ako magpadayon sa pag-uban kanimo.”+  Unya nagpasugo ug nagpatawag si Jacob kang Raquel ug kang Lea ngadto sa kapatagan sa iyang panon sa kahayopan,  ug siya miingon kanila: “Nakita ko ang nawong sa inyong amahan, nga kanako siya dili na ingon kanhi;+ apan ang Diyos sa akong amahan nag-uban kanako.+  Ug kamo nahibalo pag-ayo nga pinaagi sa tanan kong kagahom ako nag-alagad sa inyong amahan.+  Ug ang inyong amahan nagtiawtiaw kanako ug siya nag-usab sa akong mga suhol sa napulo ka higayon, apan ang Diyos wala magtugot kaniya nga buhatan ako ug kadaot.+  Kon sa usa ka bahin siya moingon, ‘Ang mga puntikpuntikon mahimo nimong mga suhol,’ niana ang tibuok panon manganak ug mga puntikpuntikon; apan kon sa laing bahin siya moingon, ‘Ang mga may budlis mahimo nimong mga suhol,’ niana ang tibuok panon manganak ug mga may budlis.+  Busa ang Diyos nagpadayon sa pagkuha sa panon sa mga hayop sa inyong amahan ug naghatag niini kanako.+ 10  Sa kataposan nahitabo sa panahon nga ang panon nangulag nga ako miyahat sa akong mga mata ug nakakitag talan-awon diha sa usa ka damgo+ ug ania, ang mga laking kanding nga mitakmag sa panon maoy mga may budlis, puntikpuntikon ug kabang.+ 11  Unya ang manulonda sa matuod nga Diyos miingon kanako diha sa damgo, ‘Jacob!’ nga niini ako miingon, ‘Ania ako.’+ 12  Ug siya nagpadayon, ‘Iyahat ang imong mga mata, palihog, ug tan-awa ang tanang laking kanding nga mitakmag sa panon maoy mga may budlis, puntikpuntikon ug kabang, kay akong nakita ang tanan nga gibuhat ni Laban kanimo.+ 13  Ako ang matuod nga Diyos sa Bethel,+ diin ikaw nagdihog sa usa ka haligi+ ug diin ikaw nanaad ug usa ka panaad kanako.+ Karon bangon, gumula ka niining yutaa ug pauli sa yuta nga imong natawhan.’”+ 14  Niini si Raquel ug si Lea mitubag ug miingon kaniya: “Aduna pa bay bahin sa panulondon alang kanamo sa balay sa among amahan?+ 15  Dili ba kita giisip niya nga ingon sa mga langyaw sanglit siya nagbaligya man kanamo, mao nga siya nagpadayon sa pagkaon bisan gikan sa salapi nga gihatag alang kanamo?+ 16  Kay ang tanang bahandi nga gikuha sa Diyos gikan sa among amahan maoy amoa ug sa among mga anak.+ Busa karon ang tanan nga gisulti sa Diyos kanimo buhata.”+ 17  Unya si Jacob mitindog ug gisakay ang iyang mga anak ug ang iyang mga asawa sa mga kamelyo;+ 18  ug iyang gidala ang tanan niyang panon sa mga hayop ug ang tanang manggad nga iyang natipon,+ ang panon sa mga hayop nga iyang napanag-iya nga iyang natipon sa Padan-aram, aron moadto kang Isaac nga iyang amahan ngadto sa yuta sa Canaan.+ 19  Karon si Laban milakaw sa pagtupi sa iyang mga karnero. Kasamtangan gikawat ni Raquel ang terapim+ nga iya sa iyang amahan. 20  Busa gilansisan ni Jacob si Laban nga Siryanhon, tungod kay siya wala magsulti kaniya nga siya mokalagiw. 21  Ug siya mikalagiw ug mitindog ug mitabok sa Suba,+ siya ug ang tanan nga iyaha. Human niana iyang gipatumong ang iyang nawong ngadto sa bukirong rehiyon sa Gilead.+ 22  Sa ulahi, sa ikatulo ka adlaw, gisugilon kang Laban nga si Jacob mikalagiw. 23  Niana iyang gidala ang iyang mga igsoong lalaki uban kaniya ug migukod+ kaniya sa gilay-on nga pito ka adlaw nga panaw ug nakaapas kaniya sa bukirong rehiyon sa Gilead. 24  Unya ang Diyos mianha kang Laban nga Siryanhon+ diha sa usa ka damgo sa gabii+ ug miingon kaniya: “Pagbantay nga dili ka mosultig maayo o daotan kang Jacob.”+ 25  Busa giduol ni Laban si Jacob, samtang gipatindog ni Jacob ang iyang tolda sa bukid ug gipakampo ni Laban ang iyang mga igsoon didto sa bukirong rehiyon sa Gilead. 26  Unya si Laban miingon kang Jacob: “Unsay imong gibuhat, nga gilansisan mo man ako ug gidala ang akong mga anak nga babaye samag mga binihag nga gidala pinaagi sa espada?+ 27  Nganong ikaw kinahanglang mokalagiw sa tago ug lansisan ako ug dili ako sultihan, aron ako magpagikan kanimo nga may pagmaya ug mga pag-awit,+ nga may tamborin ug may alpa?+ 28  Ug ikaw wala maghatag kanakog higayon nga mahagkan ang akong mga bata ug ang akong mga anak nga babaye.+ Karon ikaw milihok nga binuangbuang. 29  Anaa sa gahom sa akong kamot nga buhatan kamo ug kadaot,+ apan ang Diyos sa imong amahan nakigsulti kanako kagabii, nga nag-ingon, ‘Pagbantay nga dili ka mosultig maayo o daotan kang Jacob.’+ 30  Bisag ikaw karon sa pagkatinuod nakabiya na tungod kay ikaw nangandoy pag-ayo sa balay sa imong amahan, nan, nganong ikaw nagkawat sa akong mga diyos?”+ 31  Sa pagtubag si Jacob miingon kang Laban: “Tungod kay ako nahadlok.+ Kay ako miingon sa akong kaugalingon, ‘Basin imong agawon ang imong mga anak nga babaye gikan kanako.’ 32  Si bisan kinsa nga kaniya imong makaplagan ang imong mga diyos, ayaw siya tugoting mabuhi.+ Atubangan sa atong mga igsoon, susiha alang sa imong kaugalingon kon unsay ania kanako ug kuhaa kini alang sa imong kaugalingon.”+ Apan si Jacob wala mahibalo nga gikawat kini ni Raquel.+ 33  Busa si Laban misulod sa tolda ni Jacob ug sa tolda ni Lea ug sa tolda sa duha ka ulipong babaye,+ apan wala makakaplag niini. Sa kataposan siya migula sa tolda ni Lea ug misulod sa tolda ni Raquel. 34  Karon si Raquel nagkuha sa terapim, ug siya nagbutang niini sa pangmonturang bukag sa kamelyo nga pangbabaye, ug nagpadayon siya sa paglingkod niini. Busa gipanghilam ni Laban ang tibuok tolda, apan wala makakaplag niini. 35  Unya siya miingon sa iyang amahan: “Dili unta mobanaag ang kasuko diha sa mga mata sa akong ginoo,+ tungod kay ako dili arang makatindog sa imong atubangan, kay ang naandang butang sa mga babaye ania kanako.”+ Busa siya nagpadayon sa pagpangita nga maampingon, apan wala makakaplag sa terapim.+ 36  Ug nasuko si Jacob+ ug giaway si Laban, ug sa pagtubag si Jacob miingon kang Laban: “Unsa ang akong pagsukol,+ unsa ang akong sala, nga tungod niana ikaw mainitong migukod kanako?+ 37  Karon nga ikaw nakahilam na sa tanan nakong manggad, unsa sa tanang manggad sa imong balay ang imong nakaplagan?+ Ibutang kini dinhi sa atubangan sa akong mga igsoon ug sa imong mga igsoon,+ ug sila ang maghukom tali kanatong duha.+ 38  Niining kawhaan ka tuig ako uban kanimo. Ang imong bayeng mga karnero ug ang imong bayeng mga kanding wala makuhai,+ ug wala gayod ako magkaon sa mga laking karnero sa imong panon. 39  Ang bisan unsang hayop nga gikuniskunis wala ko gayod dad-a kanimo.+ Giabaga ko ang pagkapildi niini. Gikawat man kini sa adlaw o gikawat man kini sa gabii, gisingil mo kini gikan sa akong kamot.+ 40  Nasinati ko nga sa maadlaw ang kainit nag-ut-ot kanako ug sa magabii ang katugnaw, ug ang akong katulogon mikalagiw gikan sa akong mga mata.+ 41  Miabot ako ug kawhaan ka tuig diha sa imong balay. Mialagad ako kanimo ug napulog-upat ka tuig alang sa imong duha ka anak nga babaye ug unom ka tuig alang sa imong panon sa mga hayop, ug ikaw nagpadayon sa pag-usab sa akong mga suhol sa napulo ka higayon.+ 42  Kon ang Diyos sa akong amahan,+ ang Diyos ni Abraham ug ang Kalisang ni Isaac,+ wala pa sa akong kiliran, ikaw nagpalakaw na unta kanako karon nga walay dala. Ang akong pagkaalaot ug ang pagbudlay sa akong mga kamot nakita sa Diyos, ug busa siya nagbadlong kanimo kagabii.”+ 43  Unya sa pagtubag si Laban miingon kang Jacob: “Ang mga anak nga babaye maoy akong mga anak nga babaye ug ang mga bata akong mga bata ug ang panon sa kahayopan akong panon, ug ang tanan nga imong ginatan-aw akoa ug sa akong mga anak nga babaye. Unsay akong mahimo batok niini nila karong adlawa o batok sa ilang mga bata nga ilang gipanganak? 44  Ug karon, umari ka, maghimo kitag usa ka pakigsaad,+ ako ug ikaw, ug kini magsilbi gayod ingon nga usa ka saksi tali kanako ug kanimo.”+ 45  Busa si Jacob nagkuhag usa ka bato ug nagpatindog niini ingon nga haligi.+ 46  Unya si Jacob miingon sa iyang mga igsoong lalaki: “Pamunit kamo ug mga bato!” Ug sila namunit ug mga bato ug naghimog usa ka tapok.+ Human niana sila nangaon didto sa tapok. 47  Ug si Laban nagtawag niini nga Jegar-sahaduta, apan si Jacob nagtawag niini nga Galeed. 48  Ug si Laban miingon: “Kini nga tapok maoy usa ka saksi tali kanako ug kanimo karong adlawa.” Mao nga siya nagtawag sa ngalan niini nga Galeed,+ 49  ug Ang Bantayanang Torre, tungod kay siya miingon: “Hinaot si Jehova magbantay tali kanako ug kanimo sa dihang kita mahimutang nga dili magkitaay sa usag usa.+ 50  Kon ikaw magsakit sa akong mga anak nga babaye+ ug kon ikaw magkuha ug mga asawa dugang sa akong mga anak nga babaye, walay tawong uban kanato. Tan-awa! Ang Diyos mao ang saksi tali kanako ug kanimo.”+ 51  Ug si Laban miingon kang Jacob: “Ania kining tapok ug ania ang haligi nga akong giugbok tali kanako ug kanimo. 52  Kining tapok maoy usa ka saksi, ug ang haligi maoy butang nga magpamatuod,+ nga ako dili molabang niining tapok batok kanimo ug nga ikaw dili molabang niining tapok ug niining haligi batok kanako aron sa pagdaot.+ 53  Hinaot ang diyos ni Abraham+ ug ang diyos ni Nahor+ magahukom tali kanato, ang diyos sa ilang amahan.” Apan si Jacob nanumpa sa Kalisang sa iyang amahan nga si Isaac.+ 54  Human niana si Jacob naghalad ug usa ka halad didto sa bukid ug nagdapit sa iyang mga igsoon sa pagkaon ug tinapay.+ Busa sila nangaon ug tinapay ug nagpalabay sa kagabhion didto sa bukid. 55  Apan, si Laban mibangon sayo sa buntag ug mihalok+ sa iyang mga bata ug sa iyang mga anak nga babaye ug nagpanalangin kanila.+ Unya si Laban milakaw aron siya mopauli sa iyang kaugalingong dapit.+

Mga Footnote