Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 30:1-43

30  Sa dihang nakita ni Raquel nga siya walay gipanganak kang Jacob, si Raquel nangabugho sa iyang igsoong babaye ug miingon kang Jacob:+ “Hatagi ako ug mga anak kay kon dili ako mahimong patayng babaye.”+  Niini ang kasuko ni Jacob misilaob batok kang Raquel ug siya miingon:+ “Anaa ba ako sa dapit sa Diyos, nga nagpugong sa bunga sa imong tiyan gikan kanimo?”+  Busa siya miingon: “Ania ang akong ulipong babaye nga si Bilha.+ Pakigdulog kaniya, aron siya makapanganak diha sa akong mga tuhod ug nga ako, bisan ako, makabaton ug mga anak gikan kaniya.”+  Niana iyang gihatag kaniya si Bilha nga iyang sulugoong babaye ingong asawa, ug si Jacob nakigdulog kaniya.+  Ug si Bilha nagmabdos ug sa paglabay sa panahon nanganak ug usa ka anak nga lalaki kang Jacob.+  Unya si Raquel miingon: “Ang Diyos milihok ingong akong maghuhukom+ ug namati usab sa akong tingog, mao nga siya naghatag kanako ug usa ka anak nga lalaki.” Mao nga siya nagtawag sa iyang ngalan nga Dan.+  Ug si Bilha, ang sulugoong babaye ni Raquel, nagmabdos sa makausa pa ug sa paglabay sa panahon nanganak ug ikaduhang anak nga lalaki kang Jacob.  Unya si Raquel miingon: “Uban ang makigbisogong mga pakigdumog ako nakigdumog sa akong igsoong babaye. Ako migula usab nga mananaog!” Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Neptali.+  Sa dihang nakita ni Lea nga siya mihunong na sa pagpanganak, iyang gikuha si Zilpa nga iyang sulugoong babaye ug gihatag siya ingong asawa ni Jacob.+ 10  Sa paglabay sa panahon si Zilpa, ang sulugoong babaye ni Lea, nanganak ug usa ka anak nga lalaki kang Jacob. 11  Unya si Lea miingon: “Pagkabulahan!” Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Gad.+ 12  Human niana si Zilpa, ang sulugoong babaye ni Lea, nanganak ug ikaduhang anak nga lalaki kang Jacob. 13  Unya si Lea miingon: “Pagkamalipayon nako! Kay ang mga anak nga babaye tinong magpahayag kanakong malipayon.”+ Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Aser.+ 14  Karon si Ruben+ milakaw sa mga adlaw sa pag-ani sa trigo+ ug nakakaplag ug mga mandragora sa kapatagan. Busa siya nagdala niini ngadto kang Lea nga iyang inahan. Unya si Raquel miingon kang Lea: “Hatagi ako, palihog, ug pipila sa mga mandragora+ sa imong anak.” 15  Niini siya miingon kaniya: “Gamayng butang lang ba kini, ang imong pagkuha sa akong bana,+ uban ang imong pagkuha usab karon sa mga mandragora sa akong anak?” Busa si Raquel miingon: “Tungod niana siya mohigda uban kanimo karong gabii baylo sa mga mandragora sa imong anak.” 16  Sa pagpauli ni Jacob gikan sa kapatagan sa pagkagabii,+ si Lea migula sa pagsugat kaniya ug unya miingon: “Kanako ka makigdulog, tungod kay gisuholan ko gayod ikaw pinaagi sa mga mandragora sa akong anak.” Busa siya mihigda uban kaniya nianang gabhiona.+ 17  Ug gidungog ug gitubag sa Diyos si Lea ug siya nagmabdos ug sa paglabay sa panahon nanganak ug ikalima nga anak nga lalaki kang Jacob.+ 18  Unya si Lea miingon: “Ang Diyos naghatag kanako sa suhol sa usa ka sinuholan, tungod kay gihatag ko sa akong bana ang akong sulugoong babaye.” Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Isacar.+ 19  Ug si Lea nagmabdos sa makausa pa ug sa paglabay sa panahon nanganak ug ikaunom nga anak nga lalaki kang Jacob.+ 20  Unya si Lea miingon: “Gigasahan ako sa Diyos, oo, ako, sa usa ka maayong gasa. Sa kataposan madawat na ako sa akong bana,+ tungod kay nanganak ako ug unom ka anak nga lalaki kaniya.”+ Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Zabulon.+ 21  Ug human niana siya nanganak ug usa ka anak nga babaye ug unya gitawag ang iyang ngalan nga Dina.+ 22  Sa kataposan ang Diyos nahinumdom kang Raquel, ug gidungog ug gitubag siya sa Diyos sa pagkaagi nga iyang gibuksan ang iyang tagoangkan.+ 23  Ug siya nagmabdos ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki. Unya siya miingon: “Ang Diyos nagkuha sa akong kaulawan!”+ 24  Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Jose,+ nga nag-ingon: “Si Jehova nagdugang ug laing anak nga lalaki kanako.” 25  Ug nahitabo nga sa nakapanganak na si Raquel kang Jose, si Jacob dihadiha miingon kang Laban: “Palakta ako aron ako makapauli sa akong dapit ug sa akong yuta.+ 26  Ihatag kanako ang akong mga asawa ug ang akong mga anak, nga alang kanila ako nag-alagad kanimo, aron ako makalakaw; kay ikaw nahibalo gayod sa pag-alagad nga akong nahimo nganha kanimo.”+ 27  Unya si Laban miingon kaniya: “Kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata,—akong sabton ang mga tilimad-on nga si Jehova nagpanalangin kanako tungod kanimo.”+ 28  Ug siya midugang: “Ibungat kanako ang imong mga suhol ug ihatag ko kini.”+ 29  Busa siya miingon kaniya: “Ikaw nahibalo gayod kon giunsa ko ikaw sa pag-alagad ug kon unsay gidangatan sa imong panon sa kahayopan uban kanako;+ 30  nga diyutay ra ang imong nabatonan sa wala pa ako moabot, ug kini nahimong dakong panon, sa pagkaagi nga si Jehova nagpanalangin kanimo sukad sa akong pag-anhi.+ Busa karon kanus-a man nga buhaton ko usab ang alang sa akong kaugalingong balay?”+ 31  Unya siya miingon: “Unsay akong ihatag kanimo?” Ug si Jacob miingon: “Ikaw walay ihatag kanako nga bisan unsa!+ Kon imong buhaton kining butanga alang kanako, mobalik ako pagbantay sa imong panon.+ Magpadayon ako sa pagbantay niini.+ 32  Ako moagi taliwala sa tibuok mong panon karong adlawa. Ilain gikan didto ang matag karnero nga puntikpuntikon ug may pat-akpat-ak nga bulok, ug ang matag dagtom-kape nga karnero taliwala sa mga laking nating karnero ug ang bisan unsang may pat-akpat-ak nga bulok ug puntikpuntikon taliwala sa mga bayeng kanding. Unya kana sila mahimong akong mga suhol.+ 33  Ug ang akong matarong nga binuhatan manubag alang kanako sa bisan unsang umaabot nga adlaw nga ikaw moabot aron tan-awon ang akong mga suhol;+ ang matag usa nga dili puntikpuntikon ug pat-akpat-ak ang bulok taliwala sa mga bayeng kanding ug dagtom-kape taliwala sa mga laking nating karnero maoy kinawat kon kini anaa kanako.”+ 34  Niini si Laban miingon: “Aw, maayo kana! Matuman unta kana sumala sa imong pulong.”+ 35  Unya iyang gilain nianang adlawa ang mga laking kanding nga may mga budlis ug pat-akpat-ak ang bulok ug ang tanang bayeng kanding nga puntikpuntikon ug pat-akpat-ak ang bulok, ang matag usa nga diha niana may bisan unsang puti ug ang matag usa nga dagtom-kape taliwala sa mga laking nating karnero, hinunoa iyang gitugyan kini ngadto sa mga kamot sa iyang mga anak nga lalaki. 36  Human niana siya nagbutang ug distansiya nga tulo ka adlaw nga panaw tali kaniya ug kang Jacob, ug si Jacob nagbantay sa mga panon sa kahayopan ni Laban nga nabilin. 37  Unya si Jacob nagkuhag iyang magamit nga mga sungkod nga lunhaw pa sa kahoyng estorake+ ug sa kahoyng almendras+ ug sa kahoyng platano+ ug nagpanit diha kanila ug mga lap-aklap-ak nga puti pinaagi sa pagpadayag sa mga puting bahin nga diha sa mga sungkod.+ 38  Sa kataposan ang mga sungkod nga iyang gipanitan iyang gibutang atubangan sa panon sa kahayopan, diha sa mga pasong, diha sa mga imnanang pasong,+ diin moadto ang mga panon aron sa pag-inom, aron sila mangulag atubangan niini dihang moadto sila sa pag-inom. 39  Busa ang mga panon sa kahayopan mangulag atubangan sa mga sungkod, ug ang mga panon mopatunghag may budlis, puntikpuntikon ug pat-akpat-ak nga mga bulok.+ 40  Ug gilain ni Jacob ang mga laking nating karnero ug unya gipaatubang ang mga nawong sa mga panon ngadto sa mga may budlis ug sa tanan nga dagtom-kape taliwala sa mga panon ni Laban. Unya iyang gibutang ang iyang kaugalingong mga panon nga sila ra ug wala sila ibutang duol sa mga panon ni Laban. 41  Ug mahitabo kanunay nga sa dihang mangulag ang baskog+ nga mga panon, ibutang ni Jacob ang mga sungkod diha sa mga pasong+ atubangan sa mga mata sa mga panon, aron sila mangulag duol sa mga sungkod. 42  Apan sa dihang ang mga panon magpakitag pagkaluya dili niya kini ibutang didto. Busa ang mga luyahon nahitabong iya kanunay kang Laban, apan ang mga baskog iya kang Jacob.+ 43  Ug ang tawo nag-uswag pag-ayo, ug nakapanag-iyag dakong mga panon sa kahayopan ug mga sulugoong babaye ug mga sulugoong lalaki ug mga kamelyo ug mga asno.+

Mga Footnote