Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 29:1-35

29  Human niana migikan si Jacob ug mipadayon sa pagpanaw ngadto sa yuta sa mga taga-Sidlakan.+  Karon siya mitan-aw, ug ania, may usa ka atabay sa kapatagan ug may tulo ka panon sa karnero nga nanglubog duol niini, tungod kay gikan niana nga atabay sila tigpaimnanan sa mga panon sa kahayopan;+ ug dihay usa ka dakong bato diha sa baba sa atabay.+  Inigkatigom na didto sa tanang panon sa kahayopan, ilang ligiron ang bato gikan sa baba sa atabay, ug ilang paimnon ang mga panon sa kahayopan, nga human niini ilang ibalik ang bato sa baba sa atabay sa nahimutangan niini.  Busa si Jacob miingon kanila: “Mga igsoon ko, tagadiin ba kamo?” nga niini sila mitubag: “Gikan kami sa Haran.”+  Unya siya miingon kanila: “Nakaila ba kamo kang Laban+ nga apo nga lalaki ni Nahor?”+ nga niini sila miingon: “Nakaila kami kaniya.”  Niini siya miingon kanila: “Maayo ra ba siya?”+ Sa baylo sila miingon: “Maayo man. Ug ania si Raquel+ nga iyang anak nga babaye nagpaingon nganhi uban sa mga karnero!”+  Ug siya miingon: “Aw, adlaw pang dako. Dili kini panahon sa pagtigom sa mga panon sa kahayopan. Paimna ninyo ang mga karnero, unya lakaw pasibsiba sila.”+  Niini sila miingon: “Wala kami tugoting buhaton kana hangtod matigom na ang tanang panon sa kahayopan ug maligid na nila ang bato gikan sa baba sa atabay. Unya kami magpainom sa mga karnero.”  Samtang nakigsulti pa siya kanila, si Raquel+ miabot uban ang mga karnero nga iya sa iyang amahan, kay siya usa man ka magbalantay sa mga hayop.+ 10  Ug nahitabo nga sa nakita ni Jacob si Raquel nga anak nga babaye ni Laban nga igsoon sa iyang inahan ug ang mga karnero ni Laban nga igsoon sa iyang inahan, si Jacob dihadiha miduol ug giligid ang bato gikan sa baba sa atabay ug gipainom ang mga karnero ni Laban nga igsoon sa iyang inahan.+ 11  Unya gihagkan+ ni Jacob si Raquel ug mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak.+ 12  Ug gisulti ni Jacob kang Raquel nga siya ang igsoon+ sa iyang amahan ug nga siya ang anak ni Rebeca. Ug siya midagan ug gisultihan ang iyang amahan.+ 13  Karon nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Laban sa taho mahitungod kang Jacob nga anak sa iyang igsoon, siya midagan sa pagsugat kaniya.+ Unya siya migakos kaniya ug mihalok kaniya ug nagdala kaniya ngadto sa iyang balay.+ Ug iyang giasoy kang Laban ang tanan niining butanga. 14  Human niana si Laban miingon kaniya: “Ikaw sa pagkatinuod ang akong bukog ug ang akong unod.”+ Busa siya mipuyo uban kaniya sa tibuok usa ka bulan. 15  Human niana si Laban miingon kang Jacob: “Ikaw akong igsoon,+ ug mag-alagad ka ba lamang kanako sa wala?+ Sultihi ako, Unsay isuhol kanimo?”+ 16  Niadtong panahona, si Laban may duha ka anak nga babaye. Ang ngalan sa magulang mao si Lea+ ug ang ngalan sa manghod mao si Raquel. 17  Apan ang mga mata ni Lea dili magilakon, samtang si Raquel+ nindot ug lawas ug matahom ug dagway.+ 18  Ug si Jacob nahigugma kang Raquel. Busa siya miingon: “Andam ako sa pag-alagad kanimo sulod sa pito ka tuig alang kang Raquel nga manghod mong anak.”+ 19  Niini si Laban miingon: “Mas maayo nga ihatag ko siya kanimo kay sa ihatag ko siya sa laing lalaki.+ Padayon sa pagpuyo uban kanako.” 20  Ug si Jacob nag-alagad ug pito ka tuig alang kang Raquel,+ apan sa iyang mga mata sila sama ra sa pipila ka adlaw tungod sa iyang gugma kaniya.+ 21  Unya si Jacob miingon kang Laban: “Ihatag kanako ang akong asawa, tungod kay nabug-os na ang akong mga adlaw, ug tugoting makigdulog ako kaniya.”+ 22  Niana gitigom ni Laban ang tanang tawo sa maong dapit ug nagpakombira.+ 23  Apan nahitabo nga panahon sa kagabhion iyang gikuha si Lea nga iyang anak ug gidala siya ngadto kaniya aron siya makigdulog kaniya. 24  Dugang pa, gihatag ni Laban si Zilpa+ nga iyang sulugoong babaye ngadto kaniya, kang Lea nga iyang anak, ingong usa ka sulugoong babaye. 25  Ug sa pagkabuntag, ania, si Lea man diay! Tungod niana siya miingon kang Laban: “Unsa kining imong gibuhat kanako? Dili ba alang kang Raquel nga ako nag-alagad kanimo? Busa nganong gilimbongan mo ako?”+ 26  Niini si Laban miingon: “Dili batasan sa among dapit nga ingon niini ang buhaton, nga ihatag ang manghod nga babaye nga una kay sa panganay. 27  Sauloga+ sa bug-os ang semana niini nga babaye. Human niana ihatag usab kanimo kining laing babaye alang sa pag-alagad nga imong ikaalagad kanako sa dugang pito ka tuig.”+ 28  Busa gibuhat kana ni Jacob ug gisaulog sa bug-os ang semana niini nga babaye, nga human niini iyang gihatag si Raquel kaniya nga iyang anak ingong iyang asawa. 29  Gawas pa, gihatag ni Laban si Bilha+ nga iyang sulugoong babaye ngadto kang Raquel nga iyang anak ingong iyang sulugoong babaye. 30  Unya nakigdulog usab siya kang Raquel ug nagpahayag usab ug labawng gugma kang Raquel kay kang Lea,+ ug siya nag-alagad kaniya alang sa dugang pito pa ka tuig.+ 31  Sa nakita ni Jehova nga si Lea gidumtan, niana iyang gibuksan ang iyang tagoangkan,+ apan si Raquel apuli.+ 32  Ug si Lea nagmabdos ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug unya nagtawag sa iyang ngalan nga Ruben,+ kay siya miingon: “Tungod kay si Jehova nagtan-aw sa akong pagkaalaot,+ sa pagkaagi nga ang akong bana karon mosugod na sa paghigugma kanako.” 33  Ug siya nagmabdos pag-usab ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug unya miingon: “Tungod kay si Jehova namati,+ sa pagkaagi nga ako gidumtan ug busa siya naghatag usab kanako niining usa.” Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Simeon.+ 34  Ug siya nagmabdos pa pag-usab ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug unya miingon: “Karon niining higayona ang akong bana moipon na kanako, tungod kay ako nanganak kaniya ug tulo ka anak nga lalaki.” Busa ang iyang ngalan gitawag ug Levi.+ 35  Ug siya nagmabdos sa makausa pa ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug unya miingon: “Niining higayona akong dayegon si Jehova.” Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Juda.+ Human niana siya mihunong sa pagpanganak.

Mga Footnote