Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 28:1-22

28  Busa gitawag ni Isaac si Jacob ug gipanalanginan siya ug nagsugo kaniya ug nag-ingon kaniya: “Dili ka gayod magkuha ug asawa gikan sa mga anak nga babaye sa Canaan.+  Tindog, umadto ka sa Padan-aram sa balay ni Betuel nga amahan sa imong inahan ug gikan didto pagkuha ug asawa gikan sa mga anak nga babaye ni Laban nga igsoong lalaki sa imong inahan.+  Ug ang Diyos nga Labing Gamhanan magpanalangin kanimo ug maghimo kanimong mabungahon ug magpadaghan kanimo, ug ikaw tinong mahimo nga usa ka kongregasyon sa mga katawhan.+  Ug iyang ihatag kanimo ang panalangin ni Abraham,+ nganha kanimo ug sa imong binhi uban kanimo,+ aron ikaw manag-iya sa yuta nga imong gipuy-an ingong langyaw,+ nga gihatag sa Diyos kang Abraham.”+  Busa gipalakaw ni Isaac si Jacob, ug siya miadto sa Padan-aram, kang Laban nga anak nga lalaki ni Betuel nga Siryanhon,+ ang igsoon ni Rebeca,+ inahan ni Jacob ug ni Esau.+  Sa dihang nakita ni Esau nga si Isaac nagpanalangin kang Jacob ug nagpalakaw kaniya ngadto sa Padan-aram aron sa pagkuha didto ug asawa alang sa iyang kaugalingon, ug nga sa dihang siya nagpanalangin kaniya siya nagsugo kaniya, nga nag-ingon: “Ayaw pagkuha ug asawa gikan sa mga anak nga babaye sa Canaan”;+  ug nga nagtuman si Jacob sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug nagpadulong na sa Padan-aram;+  niana nakita ni Esau nga ang mga anak nga babaye sa Canaan wala makapahimuot sa mga mata ni Isaac nga iyang amahan.+  Busa si Esau miadto kang Ismael ug nagkuha ingong asawa kang Mahalat nga anak nga babaye ni Ismael nga anak nga lalaki ni Abraham, ang igsoong babaye ni Nebaiot, gawas pa sa iyang ubang mga asawa.+ 10  Ug nagpadayon si Jacob sa iyang panaw gikan sa Beer-seba ug nagpadayon ngadto sa Haran.+ 11  Sa ulahi nahiabot siya sa usa ka dapit ug nagpahiluna sa pagpalabay sa kagabhion didto tungod kay nakasalop na man ang adlaw. Busa siya nagkuhag usa sa mga bato sa maong dapit ug nag-unlan niini ug mihigda sa maong dapit.+ 12  Ug siya nagdamgo,+ ug, tan-awa! may usa ka hagdan nga nagbarog diha sa yuta ug ang tumoy niini miabot sa mga langit; ug, tan-awa! dihay mga manulonda sa Diyos nga nagasaka ug nagakanaog niini.+ 13  Ug, tan-awa! didto si Jehova nagbarog sa ibabaw niini, ug siya miingon:+ “Ako si Jehova nga Diyos ni Abraham nga imong amahan ug ang Diyos ni Isaac.+ Ang yuta nga imong gihigdaan, ihatag ko kini kanimo ug sa imong binhi.+ 14  Ug ang imong binhi mahisama gayod sa mga lugas sa abog sa yuta,+ ug ikaw tinong mokaylap sa halayo ngadto sa kasadpan ug sa sidlakan ug sa amihanan ug sa habagatan,+ ug pinaagi kanimo ug pinaagi sa imong binhi ang tanang banay sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon.+ 15  Ug ania, ako magauban kanimo ug ako magabantay kanimo diha sa tanang dalan nga imong pagaadtoan ug ibalik ko ikaw niining yutaa,+ tungod kay dili ako mobiya kanimo hangtod nga mabuhat ko gayod ang akong gisulti kanimo.”+ 16  Unya nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog ug miingon: “Sa pagkatinuod si Jehova ania niining dapita ug ako wala mahibalo niini.” 17  Ug siya nahadlok ug midugang:+ “Pagkamakalilisang niining dapita!+ Kini mao gayod ang balay sa Diyos+ ug kini ang ganghaan sa mga langit.” 18  Busa si Jacob mibangon sayo sa buntag ug gikuha ang bato nga atua didto nga iyang giunlanan ug gipahimutang kini ingong usa ka haligi ug gibuboan ug lana ang ibabaw niini.+ 19  Dugang pa, iyang gitawag ang ngalan nianang dapita nga Bethel;+ apan ang tinuod, Luz kanhi ang ngalan sa maong siyudad.+ 20  Ug si Jacob nanaad ug usa ka panaad,+ nga nag-ingon: “Kon ang Diyos magpadayon sa pag-uban kanako ug tinong magbantay kanako niining dalan nga akong ginalaktan ug tinong maghatag kanako ug tinapay nga makaon ug mga besti nga masul-ob+ 21  ug ako tinong makabalik sa kalinaw ngadto sa balay sa akong amahan, niana si Jehova mahimong akong Diyos.+ 22  Ug kining bato nga akong gipahimutang ingong haligi mahimong usa ka balay sa Diyos,+ ug kon bahin sa tanang butang nga imong ihatag kanako ako sa walay pakyas maghatag sa ikapulo niini kanimo.”+

Mga Footnote