Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 27:1-46

27  Karon nahitabo nga sa dihang tigulang na si Isaac ug halap na kaayo ang iyang mga mata,+ siya mitawag kang Esau nga magulang niyang anak ug miingon kaniya:+ “Anak ko!” nga niana siya miingon kaniya: “Ania ako!”  Ug siya miingon: “Ania, karon, ako tigulang na.+ Ako wala mahibalo sa adlaw sa akong kamatayon.+  Busa niining higayona kuhaa, palihog, ang imong mga galamiton, ang imong udyongan ug ang imong pana, ug gula ngadto sa kapatagan ug pangayam alang kanako.+  Unya lutoi ako ug lamiang pagkaon nga maoy akong kinaham ug dad-a kini kanako ug, ah, pakan-a ako, aron ang akong kalag magpanalangin kanimo sa dili pa ako mamatay.”+  Apan, si Rebeca namati samtang si Isaac nakigsulti kang Esau nga iyang anak. Ug si Esau miadto sa kapatagan aron mangayam ug madala kini pagpauli.+  Ug si Rebeca miingon kang Jacob nga iyang anak:+ “Ania, mao pay akong pagkadungog sa imong amahan nga nakigsulti kang Esau nga imong igsoon, nga nag-ingon,  ‘Dad-i ako ug inayaman ug lutoi ako ug lamiang pagkaon ug, ah, pakan-a ako, aron ako magpanalangin kanimo sa atubangan ni Jehova sa dili pa ang akong kamatayon.’+  Ug karon, anak ko, pamati sa akong tingog nga akong isugo kanimo.+  Palihog, adto sa panon sa mga hayop ug kuhai ako didto ug duha ka nating kanding, mga maayo, aron lutoon ko kini ingong lamiang pagkaon nga kinaham sa imong amahan. 10  Unya dad-on mo kini sa imong amahan ug siya mokaon niini, aron siya magpanalangin kanimo sa dili pa ang iyang kamatayon.” 11  Ug si Jacob miingon kang Rebeca nga iyang inahan: “Apan si Esau nga akong igsoon maoy tawong balhiboon ug ako tawong mahamis.+ 12  Unsa man kon hikapon ako sa akong amahan?+ Niana tinong ako mahisama sa usa nga nagyagayaga+ diha sa iyang mga mata, ug ako tinong magdala sa akong kaugalingon ug maldisyon ug dili panalangin.”+ 13  Niini ang iyang inahan miingon kaniya: “Mahiari kanako ang maldisyon nga alang kanimo, anak ko.+ Pamati lamang sa akong tingog ug lakaw, kuhaa kini alang kanako.”+ 14  Busa siya milakaw ug nagkuha niini ug nagdala niini ngadto sa iyang inahan, ug ang iyang inahan nagluto ug lamiang pagkaon nga kinaham sa iyang amahan. 15  Human niana si Rebeca nagkuhag mga besti ni Esau nga iyang magulang nga anak,+ ang mga labing tilinguhaon nga diha kaniya sa balay,+ ug nagsul-ob niini kang Jacob nga iyang manghod nga anak.+ 16  Ug ang mga panit sa mga nating kanding iyang gibutang diha sa iyang mga kamot ug diha sa walay-balhibo nga bahin sa iyang liog.+ 17  Unya gihatag niya sa kamot ni Jacob nga iyang anak ang lamiang pagkaon ug ang tinapay nga iyang giluto.+ 18  Busa siya misulod ngadto sa iyang amahan ug miingon: “Amahan ko!” nga niini siya miingon: “Ania ako! Kinsa ka man, anak ko?” 19  Ug si Jacob miingon sa iyang amahan: “Ako si Esau nga imong panganay.+ Akong gibuhat ang sumala sa imong gisulti kanako. Bangon, palihog. Lingkod ug kaon sa akong inayaman, aron ang imong kalag magpanalangin kanako.”+ 20  Niana si Isaac miingon sa iyang anak: “Nganong dali ka man kaayong nakakaplag niini, anak ko?” Sa baylo siya miingon: “Tungod kay si Jehova nga imong Diyos nagpahinabo niini nga akong matagboan.” 21  Unya si Isaac miingon kang Jacob: “Duol, palihog, aron mahikap ko ikaw, anak ko, aron maila kon ikaw ba gayod ang akong anak nga si Esau o dili.”+ 22  Busa si Jacob miduol kang Isaac nga iyang amahan, ug siya naghikap kaniya, nga human niana siya miingon: “Ang tingog maoy tingog ni Jacob, apan ang mga kamot maoy mga kamot ni Esau.”+ 23  Ug siya wala makaila kaniya, tungod kay ang iyang mga kamot balhiboon sama sa mga kamot ni Esau nga iyang igsoon. Busa siya nagpanalangin kaniya.+ 24  Human niana siya miingon: “Si Esau ka ba gayod anak ko?” nga niini siya miingon: “Ako.”+ 25  Unya siya miingon: “Dad-a kana duol kanako aron ako makakaon sa inayaman sa akong anak, aron ang akong kalag magpanalangin kanimo.”+ Niana iyang gidala kini duol kaniya ug siya mikaon, ug gidalhan niya siya ug bino ug siya miinom. 26  Unya si Isaac nga iyang amahan miingon kaniya: “Duol, palihog, ug hagki ako, anak ko.”+ 27  Busa siya miduol ug mihalok kaniya, ug iyang napanimahoan ang baho sa iyang mga besti.+ Ug siya nagpanalangin kaniya ug miingon: “Tan-awa, ang baho sa akong anak sama sa baho sa kapatagan nga gipanalanginan ni Jehova. 28  Ug hinaot nga ang matuod nga Diyos maghatag kanimo sa mga yamog sa kalangitan+ ug sa tabunok nga mga yuta+ ug sa kadagaya sa mga lugas ug sa bag-ong bino.+ 29  Magasilbi kanimo ang mga katawhan ug magayukbo kanimo ang nasodnong mga pundok.+ Ikaw mahimong agalon ibabaw sa imong mga igsoong lalaki, ug ang mga anak nga lalaki sa imong inahan magayukbo kanimo.+ Tinunglo ang matag usa nga magtunglo kanimo, ug bulahan ang matag usa nga magpanalangin kanimo.”+ 30  Karon nahitabo nga sa dihang nahuman na sa pagpanalangin si Isaac kang Jacob, oo, nahitabo gayod nga sa dihang mao pay pagkagawas ni Jacob gikan sa atubangan ni Isaac nga iyang amahan, nga si Esau nga iyang igsoon miabot gikan sa iyang pagpangayam.+ 31  Ug siya usab nagluto ug lamiang pagkaon. Unya gidala niya kini sa iyang amahan ug miingon sa iyang amahan: “Bangon amahan ko ug kaon sa inayaman sa imong anak, aron ang imong kalag magpanalangin kanako.”+ 32  Niini si Isaac nga iyang amahan miingon kaniya: “Kinsa ka man?” nga niini siya miingon: “Ako ang imong anak, ang imong panganay, si Esau.”+ 33  Ug si Isaac nangurog uban ang dakong pagpangurog nga hilabihan gayod, ug busa siya miingon: “Nan, kinsa man diay kadtong nangayam ug mianhi nga nagdala niini kanako, mao nga ako mikaon sa tanan sa wala ka pa moabot ug ako nagpanalangin kaniya? Mahimong bulahan usab siya!”+ 34  Sa pagkadungog sa mga pulong sa iyang amahan si Esau mituaw sa hilabihang kakusog ug kapait ug miingon sa iyang amahan:+ “Panalangini ako, bisan ako usab, amahan ko!”+ 35  Apan siya miingon: “Ang imong igsoon mianhi uban ang panglimbong aron iyang maangkon ang panalangin nga alang unta kanimo.”+ 36  Niini siya miingon: “Dili ba kana ang hinungdan kon nganong ang iyang ngalan gitawag ug Jacob, sa pagkaagi nga siya sa pagkamalipoton nagpuli kanako niining duha ka higayon?+ Ang akong katungod sa pagkapanganay iya nang gikuha,+ ug ania, niining higayona iyang gikuha ang akong panalangin!”+ Unya siya midugang: “Wala ka bay gibilin nga panalangin alang kanako?” 37  Apan sa pagtubag kang Esau si Isaac nagpadayon: “Ania, ako nagtudlo kaniya nga agalon ibabaw kanimo,+ ug ang tanan niyang mga igsoon akong gihatag kaniya ingong mga alagad,+ ug mga lugas ug bag-ong bino akong gihatag ingong abiyo kaniya,+ ug unsa pay akong mahimo alang kanimo, anak ko?” 38  Unya si Esau miingon sa iyang amahan: “Usa ra ba gayod ang imong panalangin, amahan ko? Panalangini ako, bisan ako usab, amahan ko!”+ Niana si Esau mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak.+ 39  Busa sa pagtubag si Isaac nga iyang amahan miingon kaniya: “Tan-awa, halayo sa tabunok nga mga yuta makaplagan ang imong puloy-anan, ug halayo sa yamog sa kalangitan sa itaas.+ 40  Ug pinaagi sa imong espada ikaw mabuhi,+ ug sa imong igsoon ikaw mag-alagad.+ Apan tinong mahitabo nga, sa dihang ikaw dili na mahimutang, ikaw gayod magabali sa iyang yugo gikan sa imong liog.”+ 41  Apan, si Esau naghambin ug kaaligutgot kang Jacob gumikan sa panalangin nga gipanalangin sa iyang amahan kaniya,+ ug si Esau nagsigeg ingon diha sa iyang kasingkasing:+ “Ang mga adlaw sa yugto sa pagbangotan alang sa akong amahan nagakaduol na.+ Human niana akong patyon si Jacob nga akong igsoon.”+ 42  Sa dihang gisugilon kang Rebeca ang mga pulong ni Esau nga magulang niyang anak, siya dihadiha nagpasugo ug nagpatawag kang Jacob nga manghod niyang anak ug miingon kaniya: “Tan-awa! Si Esau nga imong igsoon nagahupay sa iyang kaugalingon labot kanimo​—⁠sa pagpatay kanimo.+ 43  Busa karon, anak ko, pamati sa akong tingog ug tindog,+ kalagiw ngadto kang Laban nga akong igsoon didto sa Haran.+ 44  Ug ikaw kinahanglang mopuyo uban kaniya sulod sa pipila ka adlaw hangtod nga mokalma ang kaaligutgot sa imong igsoon,+ 45  hangtod ang kasuko sa imong igsoon mopahilayo kanimo ug iya nang hikalimtan ang imong gibuhat kaniya.+ Ug ako tinong magpasugo ug magkuha kanimo didto. Nganong ako mawad-an usab kaninyong duha sa usa ka adlaw?” 46  Human niana si Rebeca nagpadayon sa pag-ingon kang Isaac: “Gikasilagan ko kining akong kinabuhi tungod sa mga anak nga babaye ni Het.+ Kon si Jacob magkuha ug asawa gikan sa mga anak nga babaye ni Het nga sama niini nila gikan sa mga anak nga babaye sa yuta, unsa pay kapuslanan sa akong kinabuhi?”+

Mga Footnote