Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 26:1-35

26  Karon dihay mitunghang gutom sa yuta, gawas pa sa unang gutom nga nahitabo sa mga adlaw ni Abraham,+ mao nga si Isaac miadto kang Abimelek, hari sa mga Filistehanon, sa Gerar.+  Unya si Jehova nagpakita kaniya ug miingon:+ “Ayaw pag-adto sa Ehipto. Puyo sa yuta nga akong itudlo kanimo.+  Puyo ingong usa ka langyaw niining yutaa,+ ug ako magpadayon sa pag-uban kanimo ug magpanalangin kanimo, tungod kay kanimo ug sa imong binhi akong ihatag kining tibuok nga yuta,+ ug akong pagatumanon ang gipanumpaang pahayag nga akong gipanumpa kang Abraham nga imong amahan,+  ‘Ug akong padaghanon ang imong binhi sama sa mga bituon sa kalangitan ug akong ihatag sa imong binhi kining tibuok nga yuta;+ ug pinaagi sa imong binhi ang tanang nasod sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon,’+  tungod kay si Abraham namati sa akong tingog ug nagpadayon sa pagtuman sa iyang mga obligasyon kanako, sa akong mga sugo, sa akong mga lagda, ug sa akong mga balaod.”+  Busa si Isaac nagpadayon sa pagpuyo sa Gerar.+  Buweno, ang kalalakin-an sa maong dapit nagsigeg pangutana labot sa iyang asawa, ug siya moingon: “Siya akong igsoon.”+ Kay siya nahadlok man nga moingon “Akong asawa” sa kahadlok nga, sa pagkutlo kaniya, “patyon gayod ako sa kalalakin-an sa maong dapit tungod kang Rebeca,” tungod kay siya makabibihag sa panagway.+  Busa nahitabo nga samtang milugway didto ang iyang mga adlaw, si Abimelek nga hari sa mga Filistehanon mitambo sa bentana ug milantaw, ug didto si Isaac naglipaylipay uban kang Rebeca nga iyang asawa.+  Dihadiha gitawag ni Abimelek si Isaac ug miingon: “Ania, siya sa pagkatinuod imong asawa! Busa nganong ikaw nag-ingon, ‘Siya akong igsoon’?” Niini si Isaac miingon kaniya: “Gisulti ko kadto sa kahadlok nga ako mamatay gumikan kaniya.”+ 10  Apan si Abimelek nagpadayon: “Unsa kining imong gibuhat kanamo?+ Ang usa sa mga tawo diriyot na nga modulog unta sa imong asawa, ug ikaw magdala unta ug pagkasad-an nganhi kanamo!”+ 11  Unya si Abimelek nagsugo sa tanang katawhan, nga nag-ingon: “Ang bisan kinsa nga mohilabot niining tawhana ug sa iyang asawa pagapatyon gayod!” 12  Human niadto si Isaac nagpugas ug binhi nianang yutaa,+ ug nianang tuiga siya nakabaton ug usa ka gatos ka pilo,+ sanglit si Jehova nagpanalangin man kaniya.+ 13  Busa siya nahimong dako ug nag-uswag pag-ayo ug nagkadako hangtod nga siya nahimong hilabihan ka dako.+ 14  Ug siya nakabaton ug mga panon sa karnero ug mga panon sa baka ug usa ka dakong hugpong sa mga sulugoon,+ mao nga nasina ang mga Filistehanon kaniya.+ 15  Kon bahin sa tanang atabay nga gikalot sa mga alagad sa iyang amahan sa mga adlaw ni Abraham nga iyang amahan,+ gitak-opan kini sa mga Filistehanon ug gipuno nila kini ug mala nga yuta.+ 16  Sa ulahi si Abimelek miingon kang Isaac: “Pahawa sa among kasilinganan, tungod kay ikaw nahimong mas kusganon kaayo kay kanamo.”+ 17  Busa si Isaac mipahawa didto ug nagkampo sa bul-oganang walog sa Gerar+ ug mipuyo didto. 18  Ug gikalot pag-usab ni Isaac ang mga atabay nga ilang gikalot sa mga adlaw ni Abraham nga iyang amahan apan gitak-opan sa mga Filistehanon human mamatay si Abraham;+ ug gitawag niya pag-usab ang ilang mga ngalan sumala sa mga ngalan nga gitawag sa iyang amahan kanila.+ 19  Ug ang mga alagad ni Isaac nagpadayon sa pagkalot didto sa bul-oganang walog ug busa sila nakakaplag didto ug usa ka atabay sa presko nga tubig. 20  Ug ang mga magbalantay sa kahayopan sa Gerar nakig-away sa mga magbalantay sa kahayopan ni Isaac,+ nga nag-ingon: “Ang tubig amoa!” Busa iyang gitawag ang ngalan sa atabay nga Esek, tungod kay sila nakig-away kaniya. 21  Ug sila nagkalot ug laing atabay, ug sila nakig-away na usab tungod niini. Busa iyang gitawag ang ngalan niini nga Sitna. 22  Sa ulahi siya mipahilayo gikan didto ug nagkalot ug laing atabay,+ apan wala na sila makig-away tungod niini. Busa iyang gitawag ang ngalan niini nga Rehobot ug miingon: “Tungod kay karon si Jehova naghatag kanato ug dakong luna+ ug naghimo kanatong mabungahon dinhi sa yuta.”+ 23  Unya siya mitungas gikan didto paingon sa Beer-seba.+ 24  Ug si Jehova nagpakita kaniya nianang gabhiona ug miingon: “Ako ang Diyos ni Abraham nga imong amahan.+ Ayaw kahadlok,+ tungod kay ako magauban kanimo, ug ako magpanalangin kanimo ug magpadaghan sa imong binhi tungod kang Abraham nga akong alagad.”+ 25  Busa siya nagtukod ug halaran didto ug nagtawag sa ngalan ni Jehova+ ug nagpatindog sa iyang tolda didto,+ ug ang mga alagad ni Isaac nagkalot ug atabay didto. 26  Sa ulahi si Abimelek miadto kaniya gikan sa Gerar uban kang Ahuzat nga iyang suod nga higala ug kang Picol nga pangulo sa iyang kasundalohan.+ 27  Niini si Isaac miingon kanila: “Nganong mianhi kamo kanako, sanglit kamo nagdumot kanako ug sa ingon nagpalakaw kanako gikan sa inyong kasilinganan?”+ 28  Niini sila miingon: “Nakita gayod namo nga si Jehova nag-uban kanimo.+ Busa kami miingon, ‘Tugoti, palihog, nga himoon ang usa ka panumpa sa obligasyon tali kanato,+ tali kanamo ug kanimo, ug tugoting maghimo kami ug pakigsaad uban kanimo,+ 29  nga ikaw dili mobuhat ug daotan batok kanamo ingon nga kami wala maghilabot kanimo ug ingon nga kami nagbuhat sa maayo lamang nganha kanimo sa pagkaagi nga gipalakaw ka namo diha sa kalinaw.+ Ikaw karon ang gipanalanginan ni Jehova.’”+ 30  Unya siya naghimog kombira alang kanila ug sila nangaon ug nanginom.+ 31  Pagkasunod buntag sila mibangon pagsayo ug sila naghimog gipanumpaang mga pahayag ngadto sa usag usa.+ Human niana si Isaac nagpalakaw kanila ug sila mibiya kaniya diha sa kalinaw.+ 32  Karon nianang adlawa nahitabo nga ang mga alagad ni Isaac nangabot ug nagtaho kaniya labot sa atabay nga ilang gikalot,+ ug miingon kaniya: “Nakakaplag kami ug tubig!” 33  Busa iyang gitawag ang ngalan niini nga Siba. Mao nga ang ngalan sa siyudad maoy Beer-seba,+ hangtod niining adlawa. 34  Ug si Esau kap-atan ka tuig na ang panuigon. Unya iyang gikuha ingong asawa si Judit nga anak nga babaye ni Beeri nga Hitihanon ug usab si Basemat nga anak nga babaye ni Elon nga Hitihanon.+ 35  Ug sila maoy tinubdan sa kapaitan sa espiritu ni Isaac ug ni Rebeca.+

Mga Footnote