Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 25:1-34

25  Dugang pa, si Abraham mikuha pag-usab ug asawa, ug ang iyang ngalan mao si Ketura.+  Sa paglabay sa panahon iyang gipanganak kaniya si Zimran ug si Joksan ug si Medan ug si Midian+ ug si Isbak ug si Shuah.+  Ug si Joksan nanganak kang Sheba+ ug kang Dedan.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Dedan mao si Asurim ug si Letusim ug si Leumim.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Midian mao si Epa+ ug si Eper ug si Hanok ug si Abida ug si Eldaa.+ Kining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Ketura.  Sa ulahi si Abraham naghatag kang Isaac sa tanan niyang nabatonan,+  apan ngadto sa mga anak nga lalaki sa mga puyopuyo ni Abraham naghatag si Abraham ug mga gasa.+ Unya siya nagpalakaw kanila palayo kang Isaac nga iyang anak,+ samtang siya buhi pa, pasidlakan, ngadto sa yuta sa Sidlakan.+  Ug kini ang mga adlaw sa katuigan sa kinabuhi ni Abraham nga iyang gikinabuhi, usa ka gatos ug kapitoag-lima ka tuig.  Unya si Abraham nabugtoan sa gininhawa ug namatay sa igo nang katigulangon, tigulang ug tagbaw, ug gitipon siya ngadto sa iyang katawhan.+  Busa si Isaac ug si Ismael nga iyang mga anak nga lalaki naglubong kaniya sa langob sa Makpela didto sa yuta ni Epron nga anak nga lalaki ni Zohar nga Hitihanon nga diha sa atubangan sa Mamre,+ 10  ang yuta nga gipalit ni Abraham gikan sa mga anak ni Het. Didto si Abraham gilubong, ug usab si Sara nga iyang asawa.+ 11  Ug nahitabo nga human sa kamatayon ni Abraham ang Diyos nagpadayon sa pagpanalangin kang Isaac nga iyang anak,+ ug si Isaac nagpuyo duol sa Beer-lahai-roi.+ 12  Ug kini ang kasaysayan ni Ismael+ nga anak nga lalaki ni Abraham nga gipanganak kang Abraham ni Agar nga Ehiptohanon nga sulugoong babaye ni Sara.+ 13  Karon kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Ismael, sumala sa ilang mga ngalan, sumala sa ilang kagikan sa kabanayan: ang panganay ni Ismael mao si Nebaiot+ ug si Kedar+ ug si Adbeel ug si Mibsam+ 14  ug si Misma ug si Duma ug si Masa, 15  si Hadad+ ug si Tema,+ si Jetur, si Napis ug si Kedema.+ 16  Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Ismael, ug kini mao ang ilang mga ngalan sumala sa ilang mga sawang ug sumala sa ilang pinarilang mga kampo:+ napulog-duha ka pangulo sumala sa ilang mga banay.+ 17  Ug kini mao ang mga tuig sa kinabuhi ni Ismael, usa ka gatos ug katloag-pito ka tuig. Unya siya nabugtoan sa gininhawa ug namatay ug gitipon ngadto sa iyang katawhan.+ 18  Ug sila nanimuyo gikan sa Havila+ duol sa Sur,+ nga didto sa atubangan sa Ehipto, hangtod sa Asirya. Sa atubangan sa tanan niyang mga igsoong lalaki siya nagpuyo.+ 19  Ug kini mao ang kasaysayan ni Isaac nga anak nga lalaki ni Abraham.+ Si Abraham nanganak kang Isaac. 20  Ug si Isaac kap-atan ka tuig ang panuigon sa dihang iyang gikuha ingong iyang asawa si Rebeca nga anak nga babaye ni Betuel+ nga Siryanhon+ nga taga-Padan-aram, ang igsoong babaye ni Laban nga Siryanhon. 21  Ug si Isaac nagpadayon sa pagpangaliyupo kang Jehova ilabina tungod sa iyang asawa,+ tungod kay siya apuli man;+ busa gitugot ni Jehova nga siya pangaliyupoan alang kaniya,+ ug si Rebeca nga iyang asawa nagmabdos. 22  Ug ang mga anak nga lalaki sa sulod kaniya nagbugnoay sa usag usa,+ mao nga siya miingon: “Kon ingon man ugaling niini, nganong mabuhi pa ako?” Niana siya miadto sa pagpakisayod kang Jehova.+ 23  Ug si Jehova miingon kaniya: “Duha ka nasod ang anaa sa imong tiyan,+ ug duha ka nasodnong pundok ang magbulag gikan sa imong kahiladmang mga bahin;+ ug ang usa ka nasodnong pundok mas kusgan unya kay sa usa ka nasodnong pundok,+ ug ang magulang mag-alagad sa manghod.”+ 24  Sa kataposan nabug-os ang iyang mga adlaw sa pagpanganak, ug, tan-awa! kaluha ang diha sa iyang tiyan.+ 25  Unya ang nahauna migula nga pula ang tibuok lawas ingon sa opisyal nga besti nga balhibo;+ busa ilang gitawag ang iyang ngalan nga Esau.+ 26  Ug human niana ang iyang igsoong lalaki migula ug ang iyang kamot nagkupot sa tikod ni Esau;+ busa iyang gitawag ang iyang ngalan nga Jacob.+ Ug si Isaac kan-uman ka tuig ang panuigon sa dihang gipanganak sila ni Rebeca. 27  Ug nagkadako ang mga bata, ug si Esau nahimong usa ka tawo nga mahibalong mangayam,+ usa ka tawo sa kapatagan, apan si Jacob maoy usa ka tawo nga walay-ikasaway,+ nga nagpuyo sa mga tolda.+ 28  Ug si Isaac nahigugma kang Esau, tungod kay nagkahulogan kini ug inayaman diha sa iyang baba, samtang si Rebeca nahigugma kang Jacob.+ 29  Usa ka higayon niana si Jacob nagluto ug linat-an, sa dihang si Esau miabot gikan sa kapatagan ug siya gikapoy. 30  Busa si Esau miingon kang Jacob: “Pagdali, palihog, pakan-a ako sa pula​—⁠kanang pula diha, kay gikapoy ako!” Mao nga ang iyang ngalan gitawag ug Edom.+ 31  Niini si Jacob miingon: “Ibaligya kanako, una sa tanan, ang imong katungod ingong panganay!”+ 32  Ug si Esau nagpadayon: “Ania, ako mamatay na, ug unsay kapuslanan alang kanako ang katungod sa pagkapanganay?” 33  Ug si Jacob midugang: “Panumpa kanako una sa tanan!”+ Ug siya nanumpa kaniya ug gibaligya ang iyang katungod ingong panganay ngadto kang Jacob.+ 34  Ug gihatagan ni Jacob si Esau ug tinapay ug linat-ang lentihas, ug siya mikaon ug miinom.+ Unya siya mitindog ug milakaw. Busa gitamay ni Esau ang katungod sa pagkapanganay.+

Mga Footnote