Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 24:1-67

24  Karon si Abraham tigulang na, taas na ug panuigon; ug si Jehova nagpanalangin kang Abraham sa tanang butang.+  Busa si Abraham miingon sa iyang alagad, ang kinamagulangan sa iyang panimalay, nga nagdumala sa tanan niyang nabatonan:+ “Palihog, ibutang ang imong kamot ilalom sa akong paa,+  kay ikaw papanumpaon ko pinaagi kang Jehova,+ ang Diyos sa mga langit ug ang Diyos sa yuta, nga ikaw dili magkuha ug asawa alang sa akong anak gikan sa mga anak nga babaye sa mga Canaanhon nga sa taliwala kanila ako nagapuyo,+  hinunoa ikaw moadto sa akong yuta ug sa akong mga paryente,+ ug ikaw magkuha gayod ug usa ka asawa alang sa akong anak, alang kang Isaac.”  Apan, ang alagad miingon kaniya: “Unsa man kon ang babaye dili buot mouban kanako nganhi niining yutaa? Ibalik ko ba gayod ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan?”+  Niini si Abraham miingon kaniya: “Pagbantay nga dili mo ibalik ang akong anak didto.+  Si Jehova nga Diyos sa mga langit, nga nagkuha kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente+ ug nga misulti kanako ug nga nanumpa kanako,+ nga nag-ingon, ‘Sa imong binhi+ akong ihatag kining yutaa,’+ siya magpadala sa iyang manulonda una kanimo,+ ug ikaw tinong magkuha ug usa ka asawa alang sa akong anak gikan didto.+  Apan kon ang babaye dili buot mouban kanimo, ikaw usab mahigawas niining imong gipanumpa kanako.+ Ayaw lamang ibalik ang akong anak didto.”  Niana gibutang sa iyang alagad ang iyang kamot ilalom sa paa ni Abraham nga iyang agalon ug nanumpa kaniya mahitungod niining butanga.+ 10  Busa ang alagad nagkuhag napulo ka kamelyo gikan sa mga kamelyo sa iyang agalon ug milakaw dala ang tanang matang sa maayong butang nga iyaha sa iyang agalon diha sa iyang kamot.+ Unya siya mitindog ug milakaw paingon sa Mesopotamia ngadto sa siyudad ni Nahor. 11  Sa kataposan siya nagpaluhod sa mga kamelyo sa gawas sa siyudad didto sa usa ka atabay sa pagkilumkilom na,+ sa mga takna nga sa naandan manggula ang mga babaye nga magkalos ug tubig.+ 12  Ug siya miingon: “Jehova nga Diyos sa akong agalon nga si Abraham,+ palihog, ipahinabo kini sa akong atubangan niining adlawa ug paghimog mahigugmaong-kalulot+ sa akong agalon nga si Abraham.+ 13  Ania, ako nahimutang sa usa ka tuboran sa tubig, ug ang mga anak nga babaye sa mga tawo sa siyudad manggula aron sa pagkalos ug tubig.+ 14  Ang mahitabo gayod mao nga ang batan-ong babaye nga akong sultihan, ‘Palihog, ipaubos ang imong banga aron ako makainom,’ ug nga sa pagkatinuod moingon, ‘Uminom ka, ug paimnon ko usab ang imong mga kamelyo,’ kini siya ang imong itudlo alang sa imong alagad,+ kang Isaac; ug pinaagi niini ipahibalo kanako nga ikaw naghimog maunongong gugma uban sa akong agalon.”+ 15  Buweno, nahitabo nga sa wala pa siya mahuman pagsulti,+ aw, ania, ang migula mao si Rebeca, nga gipanganak kang Betuel+ nga anak nga lalaki ni Milca+ nga asawa ni Nahor,+ igsoong lalaki ni Abraham, ug ang iyang banga diha sa iyang abaga.+ 16  Karon ang batan-ong babaye makabibihag kaayo sa panagway,+ usa ka ulay, ug wala pay lalaki nga nakadulog kaniya;+ ug siya milugsong ngadto sa tuboran ug misugod pagpuno sa iyang banga ug unya misaka. 17  Dihadiha ang alagad midagan sa pagsugat kaniya ug miingon: “Palihog, paimna akog diyutayng tubig gikan sa imong banga.”+ 18  Sa baylo siya miingon: “Inom, akong ginoo.” Niana gidali niya pagpaubos ang iyang banga diha sa iyang kamot ug nagpainom kaniya.+ 19  Sa dihang natapos na siya sa pagpainom kaniya, niana siya miingon: “Alang sa imong mga kamelyo ako usab magkalos ug tubig hangtod nga matapos sila sa pag-inom.”+ 20  Busa dihadiha siya nagbubo sa iyang banga sa imnanang pasong ug midagan nga pabalikbalik ngadto sa atabay sa pagkalos ug tubig,+ ug nagpadayon sa pagkalos alang sa iyang tanang kamelyo. 21  Sa kasamtangan ang tawo nagsud-ong kaniya sa katingala, nga naghilom aron mahibaloan kon si Jehova nagpalampos ba sa iyang panaw o wala.+ 22  Unya nahitabo nga, sa dihang nakainom na ang mga kamelyo, ang tawo nagkuhag bulawan nga singsing sa ilong+ nga tunga sa siklo ang timbang ug duha ka pulseras+ alang sa iyang mga kamot, napulo ka siklo nga bulawan ang ilang timbang, 23  ug siya miingon: “Kang kinsa ka bang anak? Sultihi ako, palihog. Aduna bay luna sa balay sa imong amahan nga among kapalabyan sa kagabhion?”+ 24  Niana siya miingon kaniya: “Ako ang anak nga babaye ni Betuel+ nga anak nga lalaki ni Milca, nga iyang gipanganak kang Nahor.”+ 25  Ug siya midugang pagsulti kaniya: “Kami adunay uhot ug daghang kompay, ingon man dapit nga kapalabyan sa kagabhion.”+ 26  Ug ang tawo miyukbo ug mihapa atubangan ni Jehova+ 27  ug miingon: “Dalayegon si Jehova+ nga Diyos sa akong agalon nga si Abraham, nga wala magbiya sa iyang mahigugmaong-kalulot ug sa iyang pagkakasaligan ngadto sa akong agalon. Sa nagpaingon ako dinhi, gitultolan ako ni Jehova sa balay sa mga igsoon sa akong agalon.”+ 28  Ug ang batan-ong babaye midagan ug gisultihan ang panimalay sa iyang inahan bahin niining mga butanga. 29  Karon si Rebeca may igsoong lalaki ug ang iyang ngalan mao si Laban.+ Busa si Laban midagan ngadto sa tawo nga diha sa gawas didto sa tuboran. 30  Ug nahitabo nga sa pagkakita sa singsing sa ilong ug sa mga pulseras+ nga diha sa mga kamot sa iyang igsoong babaye ug sa pagkadungog sa mga pulong ni Rebeca nga iyang igsoong babaye, nga nag-ingon: “Ingon niini ang gisulti sa tawo kanako,” niana siya miadto sa tawo ug didto tuod siya, nga nagtindog duol sa mga kamelyo didto sa tuboran. 31  Dihadiha siya miingon: “Umari ka, ikaw nga gipanalanginan ni Jehova.+ Nganong nagpabilin ka nga nagbarog dinhi sa gawas, sa dihang ako nag-andam na sa balay ug sa luna alang sa mga kamelyo?” 32  Niana ang tawo midayon sa balay, ug siya nagtangtang sa mga sangon sa mga kamelyo ug naghatag ug uhot ug kompay ngadto sa mga kamelyo ug tubig sa paghugas sa iyang mga tiil ug sa mga tiil sa mga tawo nga uban kaniya.+ 33  Unya dihay pagkaon nga gibayang atubangan kaniya, apan siya miingon: “Dili ako mokaon hangtod nga makasulti ako bahin sa akong tuyo.” Busa siya miingon: “Sulti na!”+ 34  Unya siya miingon: “Ako alagad ni Abraham.+ 35  Ug si Jehova nagpanalangin gayod pag-ayo sa akong agalon sa pagkaagi nga siya nagpadako pa kaniya ug naghatag kaniyag mga karnero ug mga baka ug plata ug bulawan ug mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye ug mga kamelyo ug mga asno.+ 36  Dugang pa, si Sara nga asawa sa akong agalon nanganak ug usa ka anak nga lalaki sa akong agalon human siya matigulang;+ ug iyang ihatag kaniya ang tanan niyang nabatonan.+ 37  Busa gipapanumpa ako sa akong agalon, nga nag-ingon, ‘Dili ka gayod magkuha ug asawa alang sa akong anak nga lalaki gikan sa mga anak nga babaye sa mga Canaanhon kansang yuta akong ginapuy-an.+ 38  Dili, kondili ikaw moadto sa balay sa akong amahan ug sa akong banay+ ug ikaw magkuhag asawa alang sa akong anak.’+ 39  Apan ako miingon sa akong agalon, ‘Unsa man kon ang babaye dili mouban kanako?’+ 40  Unya siya miingon kanako, ‘Si Jehova, nga atubangan kaniya ako naglakaw,+ magpadala sa iyang manulonda+ uban kanimo ug maghatag gayod ug kalamposan sa imong dalan;+ ug ikaw magkuhag asawa alang sa akong anak gikan sa akong banay ug gikan sa balay sa akong amahan.+ 41  Nianang higayona ikaw mahigawas sa obligasyon kanako pinaagi sa panumpa sa dihang makadangat ikaw sa akong banay, ug kon dili nila siya ihatag kanimo, nan ikaw mahigawas sa obligasyon kanako pinaagi sa panumpa.’+ 42  “Sa akong pag-abot sa tuboran niining adlawa, niana ako miingon, ‘Jehova nga Diyos sa akong agalon nga si Abraham, kon ikaw sa pagkatinuod maghatag ug kalamposan sa akong dalan nga akong ginalaktan,+ 43  ania, ako nahimutang sa usa ka tuboran sa tubig. Ang mahitabo gayod mao nga ang dalaga+ nga mogula sa pagkalos ug tubig nga akong pagasultihan: “Palihog, paimna akog diyutayng tubig gikan sa imong banga,” 44  ug nga sa pagkatinuod moingon kanako: “Uminom ka, ug magkalos usab ako ug tubig alang sa imong mga kamelyo,” siya ang babaye nga gitudlo ni Jehova alang sa anak nga lalaki sa akong agalon.’+ 45  “Sa wala pa ako makahuman pagsulti+ diha sa akong kasingkasing,+ aw, didto si Rebeca migula, uban sa iyang banga diha sa iyang abaga; ug siya milugsong ngadto sa tuboran ug misugod sa pagkalos ug tubig.+ Unya ako miingon kaniya, ‘Paimna ako, palihog.’+ 46  Busa gidali niya pagpaubos ang iyang banga gikan kaniya ug miingon, ‘Uminom ka,+ ug paimnon ko usab ang imong mga kamelyo.’ Unya miinom ako, ug gipainom usab niya ang mga kamelyo. 47  Human niana ako nangutana kaniya ug miingon, ‘Kang kinsa ka bang anak?’+ nga niini siya miingon, ‘Ang anak ni Betuel nga anak nga lalaki ni Nahor, nga gipanganak ni Milca kaniya.’ Busa akong gibutang ang singsing sa ilong nganha sa buho sa iyang ilong ug ang mga pulseras nganha sa iyang mga kamot.+ 48  Ug ako miyukbo ug mihapa atubangan ni Jehova ug nagdayeg kang Jehova nga Diyos sa akong agalon nga si Abraham,+ nga nagtultol kanako sa matuod nga dalan+ aron sa pagkuha sa anak nga babaye sa igsoon sa akong agalon alang sa iyang anak nga lalaki. 49  Ug karon kon kamo sa pagkatinuod nagpakitag mahigugmaong-kalulot ug pagkakasaligan ngadto sa akong agalon,+ sultihi ako; apan kon dili, sultihi ako, aron ako moliko sa tuo o sa wala.”+ 50  Unya si Laban ug si Betuel mitubag ug miingon: “Gikan kang Jehova migula kining butanga.+ Kami dili arang makasulti ug daotan o maayo nganha kanimo.+ 51  Ania si Rebeca sa imong atubangan. Dad-a siya ug lakaw, ug ipahimo siyang asawa sa anak sa imong agalon, ingon sa gisulti ni Jehova.”+ 52  Ug nahitabo nga sa pagkadungog sa alagad ni Abraham sa ilang mga pulong, siya dihadiha mihapa sa yuta atubangan ni Jehova.+ 53  Ug ang alagad nagpagawas ug mga butang nga plata ug mga butang nga bulawan ug mga besti ug naghatag niini kang Rebeca; ug siya naghatag ug hamiling mga butang ngadto sa iyang igsoong lalaki ug sa iyang inahan.+ 54  Human niana sila mikaon ug miinom, siya ug ang mga tawo nga uban kaniya, ug sila nagpalabay sa kagabhion didto ug mibangon sa pagkabuntag. Unya siya miingon: “Papaulia ninyo ako ngadto sa akong agalon.”+ 55  Niini ang iyang igsoong lalaki ug ang iyang inahan miingon: “Tugoting magpabilin ang batan-ong babaye uban kanamo sa labing menos napulo ka adlaw. Human niana siya makalakaw na.” 56  Apan siya miingon kanila: “Ayaw ninyo ako hawiri, sanglit si Jehova naghatag ug kalamposan sa akong dalan.+ Papaulia ako, aron ako makaadto sa akong agalon.”+ 57  Busa sila miingon: “Atong tawgon ang batan-ong babaye ug magpakisayod kita sa iyang baba.”+ 58  Unya gitawag nila si Rebeca ug miingon kaniya: “Mouban ka ba niining tawhana?” Sa baylo siya miingon: “Andam ako nga mouban.”+ 59  Niana gipagikan nila si Rebeca+ nga ilang igsoong babaye ug ang iyang iwa+ ug ang alagad ni Abraham ug ang iyang mga tawo. 60  Ug gipanalanginan nila si Rebeca ug nag-ingon kaniya: “Oh ikaw, nga among igsoong babaye, hinaot nga ikaw mahimong libolibo ka napulo ka libo, ug ang imong binhi manag-iya sa ganghaan niadtong nagadumot niini.”+ 61  Human niana si Rebeca ug ang iyang mga babayeng tig-alagad+ mitindog ug sila misakay sa mga kamelyo+ ug misunod sa tawo; ug ang alagad nagdala kang Rebeca ug milakaw. 62  Karon si Isaac miabot gikan sa dalan nga paingon sa Beer-lahai-roi,+ kay siya nagpuyo man sa yuta sa Negeb.+ 63  Ug si Isaac naglakawlakaw aron mamalandong+ didto sa kapatagan sa hapit na mogabii. Sa dihang miyahat siya sa iyang mga mata ug milantaw, ania, may mga kamelyo nga nagsingabot! 64  Sa dihang miyahat si Rebeca sa iyang mga mata, iyang nakit-an si Isaac ug siya mikanaog sa kamelyo. 65  Unya siya miingon sa alagad: “Kinsa kanang tawhana nga nagalakaw sa kapatagan sa pagsugat kanato?” ug ang alagad miingon: “Ang agalon ko kana.” Ug siya nagkuhag pandong ug nagtabon sa iyang kaugalingon.+ 66  Ug ang alagad miasoy kang Isaac sa tanang butang nga iyang gibuhat. 67  Human niana si Isaac nagdala kaniya sulod sa tolda ni Sara nga iyang inahan.+ Sa ingon siya nagkuha kang Rebeca ug siya nahimong iyang asawa;+ ug siya nahigugma kaniya,+ ug si Isaac nakakaplag ug kahupayan human sa kamatayon sa iyang inahan.+

Mga Footnote