Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 22:1-24

22  Karon human niining mga butanga nahitabo nga ang matuod nga Diyos nagbutang kang Abraham sa pagsulay.+ Busa siya miingon kaniya: “Abraham!” nga niini siya miingon: “Ania ako!”+  Ug siya miingon: “Kuhaa, palihog, ang imong anak nga lalaki, ang imong bugtong anak nga imong gihigugma pag-ayo,+ si Isaac,+ ug panaw ngadto sa yuta sa Moria+ ug didto itanyag siya ingong usa ka halad-nga-sinunog sa usa sa mga bukid nga akong itudlo kanimo.”+  Busa si Abraham mibangon sayo sa buntag ug nagmontura sa iyang asno ug nagdalag duha sa iyang mga tig-alagad uban kaniya ug kang Isaac nga iyang anak;+ ug siya nagbugha ug kahoy alang sa halad-nga-sinunog. Unya siya mitindog ug mipanaw ngadto sa dapit nga gitudlo kaniya sa matuod nga Diyos.  Kadto maoy sa ikatulong adlaw nga unang giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug nakakita sa dapit gikan sa halayo.  Si Abraham karon miingon sa iyang mga tig-alagad:+ “Pabilin kamo dinhi uban sa asno, apan ako ug ang bata buot moadto didto ug mosimba+ ug mobalik kaninyo.”  Human niana gikuha ni Abraham ang sugnod alang sa halad-nga-sinunog ug gipapas-an kini kang Isaac nga iyang anak+ ug gidala niya ang kalayo ug ang kutsilyo nga pang-ihaw, ug silang duha nagkuyog paglakaw.+  Ug si Isaac miingon kang Abraham nga iyang amahan: “Amahan ko!”+ Sa baylo siya miingon: “Ania ako, anak ko!”+ Busa siya nagpadayon: “Ania ang kalayo ug ang sugnod, apan hain man ang karnero alang sa halad-nga-sinunog?”+  Niini si Abraham miingon: “Ang Diyos magtagana sa karnero alang sa halad-nga-sinunog,+ anak ko.” Ug silang duha nagpadayon sa paglakaw nga nagkuyog.  Sa kataposan sila nahiabot sa dapit nga gitudlo sa matuod nga Diyos kaniya, ug gitukod ni Abraham ang usa ka halaran+ didto ug gipahimutang ang sugnod ug gigapos si Isaac nga iyang anak sa kamot ug sa tiil ug gibutang siya sa halaran ibabaw sa sugnod.+ 10  Unya gituy-od ni Abraham ang iyang kamot ug gikuha ang kutsilyo nga pang-ihaw aron patyon ang iyang anak.+ 11  Apan ang manulonda ni Jehova mitawag kaniya gikan sa mga langit ug miingon:+ “Abraham, Abraham!” nga niini siya mitubag: “Ania ako!” 12  Ug siya miingon: “Ayaw pagbakyawa ang imong kamot batok sa bata ug ayaw gayod pagbuhata ang bisan unsa ngadto kaniya,+ kay karon akong nahibaloan nga ikaw mahinadlokon-sa-Diyos sa pagkaagi nga wala nimo idumili gikan kanako ang imong anak, ang imong bugtong anak.”+ 13  Niana si Abraham miyahat sa iyang mga mata ug mitan-aw ug didto, nga may gilay-on sa unahan, may usa ka laking karnero nga ang mga sungay niini nasangit sa kalibonan. Busa si Abraham miadto ug gikuha ang laking karnero ug gitanyag kini ingong usa ka halad-nga-sinunog puli sa iyang anak.+ 14  Ug gitawag ni Abraham ang ngalan niadtong dapita nga Jehova-jireh. Mao nga sa naandan kini ginaingon karon: “Sa bukid ni Jehova kini itagana.”+ 15  Ug ang manulonda ni Jehova mitawag kang Abraham sa ikaduhang higayon gikan sa mga langit 16  ug nag-ingon: “‘Sa akong kaugalingon ako manumpa,’ mao ang giingon ni Jehova,+ ‘nga tungod kay imong gibuhat kining butanga ug wala nimo idumili ang imong anak, ang imong bugtong anak,+ 17  ako magpanalangin gayod kanimo ug ako tinong magpadaghan sa imong binhi sama sa mga bituon sa kalangitan ug sama sa mga lugas sa balas nga anaa sa baybayon;+ ug ang imong binhi manag-iya sa ganghaan sa iyang mga kaaway.+ 18  Ug pinaagi sa imong binhi+ ang tanang nasod sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon tungod kay ikaw namati sa akong tingog.’”+ 19  Human niana si Abraham mibalik ngadto sa iyang mga tig-alagad, ug sila nanindog ug nanglakaw nga magkauban ngadto sa Beer-seba;+ ug si Abraham nagpadayon sa pagpuyo sa Beer-seba. 20  Karon nahitabo human niining mga butanga nga ang taho miabot kang Abraham: “Ania, si Milca+ usab nanganak ug mga anak nga lalaki kang Nahor+ nga imong igsoong lalaki: 21  si Uz nga iyang panganay ug si Buz+ nga iyang igsoong lalaki ug si Kemuel nga amahan ni Aram, 22  ug si Kesed ug si Hazo ug si Pildas ug si Jidlap ug si Betuel.”+ 23  Ug si Betuel nahimong amahan ni Rebeca.+ Kining walo gipanganak ni Milca kang Nahor nga igsoon ni Abraham. 24  Dihay iyang puyopuyo usab, kansang ngalan mao si Reuma. Sa paglabay sa panahon siya usab nanganak kang Teba ug Gaham ug Tahas ug Maaca.+

Mga Footnote