Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 19:1-38

19  Karon ang duha ka manulonda miabot sa Sodoma sa pagkagabii, ug si Lot naglingkod didto sa ganghaan sa Sodoma.+ Sa pagkakita ni Lot kanila, siya mitindog sa pagsugat kanila ug miyukbo sa yuta.+  Ug siya miingon: “Palihog, karon, akong mga ginoo, hapit, palihog, sa balay sa inyong alagad ug magpalabay sa tibuok gabii ug magpahugas sa inyong mga tiil.+ Unya kamo mobangon ug sayo ug magpadayon sa inyong panaw.”+ Niini sila miingon: “Dili, kondili sa plasa kami magpalabay sa tibuok gabii.”+  Apan siya mapugsanon kaayo kanila,+ mao nga sila mikuyog kaniya ug miabot sa iyang balay. Unya siya nagpakombira alang kanila,+ ug siya nagluto ug mga tinapay nga walay igpapatubo,+ ug sila nangaon.  Sa wala pa sila makahigda, ang balay gilibotan sa kalalakin-an sa siyudad,+ sa kalalakin-an sa Sodoma, gikan sa batang lalaki hangtod sa tigulang nga lalaki, ang tanang katawhan ingong usa ka magubtanong panon.+  Ug sila nagtawag kang Lot ug nag-ingon kaniya: “Hain man ang mga lalaki nga mianha kanimo karong gabhiona? Dad-a sila sa gawas ngari kanamo aron kami makigdulog kanila.”+  Sa kataposan si Lot migula ngadto kanila sa ganghaan, apan iyang gisirhan ang pultahan sa iyang luyo.  Unya siya miingon: “Palihog, akong mga igsoon, ayaw kamo pagbuhat ug daotan.+  Palihog, ania, ako may duha ka anak nga babaye nga wala pa gayod makigdulog uban sa lalaki.+ Palihog, tugoting dad-on ko sila sa gawas nganha kaninyo. Unya buhata kanila kon unsay maayo sa inyong mga mata.+ Ayaw lamang unsaa kining mga lalaki,+ tungod kay mao kana nga sila mianhi ilalom sa landong sa akong bubong.”+  Niini sila miingon: “Sibog diha!” Ug sila midugang: “Kining nag-inusara nga tawo mianhi dinhi aron sa pagpuyo ingong usa ka langyaw+ ug bisan pa nagpakamaghuhukom gayod siya.+ Karon buhaton namo ang mas daotan pa diha kanimo kay kanila.” Ug sila midutdot pag-ayo sa lalaki,+ kang Lot, ug miduol aron sa pagguba sa pultahan.+ 10  Busa gikab-ot sa mga lalaki si Lot ug gisulod sa balay, ug ilang gisirhan ang pultahan. 11  Apan ilang gibutaan ang kalalakin-an nga diha sa ganghaan sa balay,+ gikan sa labing ubos hangtod sa kinalabwan,+ mao nga nangaluya sila sa pagpangita sa ganghaan.+ 12  Unya ang mga lalaki miingon kang Lot: “May lain pa bang tawo dinhi? Umagad nga lalaki ug imong mga anak nga lalaki ug imong mga anak nga babaye ug ang tanan nga imoha sa siyudad, dad-a sa gawas niining dapita!+ 13  Kay among gun-obon kining dapita, tungod kay ang pagtuaw batok kanila mikusog atubangan kang Jehova,+ mao nga si Jehova nagpadala kanamo sa paggun-ob sa siyudad.”+ 14  Busa si Lot migawas ug misulti ngadto sa iyang mga umagad nga lalaki nga mokuha sa iyang mga anak nga babaye, ug siya nagpadayon sa pag-ingon: “Tindog kamo! Gula niining dapita, tungod kay gun-obon ni Jehova kining siyudara!”+ Apan sa mga mata sa iyang mga umagad nga lalaki siya daw usa ka tawong nagtiawtiaw.+ 15  Apan, sa dihang nagbanagbanag na, ang mga manulonda nag-apura kang Lot, nga nag-ingon: “Tindog! Dad-a ang imong asawa ug ang imong duha ka anak nga babaye nga hikaplagan dinhi,+ kay tingali unyag malaglag kamo uban sa kasaypanan sa siyudad!”+ 16  Sa dihang siya nagpadayon sa paglanganlangan,+ tungod sa kaluoy ni Jehova kaniya,+ ang mga lalaki naghawid sa iyang kamot ug sa kamot sa iyang asawa ug sa mga kamot sa iyang duha ka anak nga babaye ug ilang gidala siya sa gawas ug gipahimutang sa gawas sa siyudad.+ 17  Ug nahitabo nga, sa dihang ilang nadala na sila sa gawas, siya miingon: “Ikyas alang sa imong kalag!+ Ayaw pagtan-aw sa imong likoran+ ug ayaw paghunong diha sa tibuok nga Distrito!+ Ikyas ngadto sa bukirong rehiyon sa kahadlok nga basin ikaw malaglag!”+ 18  Unya si Lot miingon kanila: “Palihog, dili kana Jehova! 19  Palihog, karon, ang imong alagad nakakaplag ug pabor sa imong mga mata+ mao nga ikaw nagpadako sa imong mahigugmaong-kalulot,+ nga imong gipakita kanako sa pagtipig sa akong kalag nga buhi,+ apan ako—ako dili makahimo sa pag-ikyas ngadto sa bukirong rehiyon sa kahadlok nga ang katalagman basin magpabiling haduol kanako ug ako gayod mamatay.+ 20  Palihog, karon, kining siyudara duol nga kalagiwan ug kini usa ka gamay nga butang.+ Palihog, makaikyas ba ako didto—dili ba kini usa ka gamay nga butang?—ug ang akong kalag magpadayon nga buhi.”+ 21  Busa siya miingon kaniya: “Ania, ako nagpakitag konsiderasyon kanimo niining butanga usab,+ pinaagi sa dili ko pagpukan sa siyudad nga imong gihisgotan.+ 22  Pagdali! Ikyas didto, tungod kay dili ako makahimog usa ka butang hangtod nga kamo makaabot didto!”+ Mao nga iyang gitawag ang ngalan sa siyudad nga Zoar.+ 23  Ang adlaw misidlak na sa yuta sa dihang nahiabot si Lot sa Zoar.+ 24  Unya si Jehova nagpaulan ug asupre ug kalayo gikan kang Jehova, gikan sa mga langit, nganha sa Sodoma ug nganha sa Gomora.+ 25  Busa siya nagpukan niining mga siyudara, bisan ang tibuok Distrito ug ang tanang molupyo sa mga siyudad ug ang mga tanom sa yuta.+ 26  Ug ang iyang asawa nga diha sa iyang luyo milingi, ug siya nahimong usa ka haliging asin.+ 27  Karon si Abraham sayo sa buntag miadto sa dapit diin siya mibarog atubangan kang Jehova.+ 28  Unya siya milantaw sa Sodoma ug sa Gomora ug sa tanang yuta sa Distrito ug siya may nakita. Tan-awa, mabagang aso ang nagautbo gikan sa yuta sama sa mabagang aso sa usa ka tapahan!+ 29  Ug nahitabo nga sa dihang gigun-ob sa Diyos ang mga siyudad sa Distrito, ang Diyos nahinumdom kang Abraham mao nga siya naghimog mga lakang sa pagpagawas kang Lot gikan sa taliwala sa pagkalaglag sa dihang gilaglag ang mga siyudad nga gipuy-an ni Lot.+ 30  Sa ulahi si Lot mibiya sa Zoar ug mipuyo sa bukirong rehiyon, ug ang iyang duha ka anak nga babaye kauban niya,+ tungod kay siya nahadlok nga mopuyo sa Zoar.+ Busa siya mipuyo sa usa ka langob, siya ug ang iyang duha ka anak nga babaye. 31  Ug ang panganay miingon sa manghod: “Ang atong amahan tigulang na ug walay lalaki sa yuta nga makigdulog kanato sumala sa paagi sa tibuok yuta.+ 32  Umari ka, hatagan nato ug bino nga mainom+ ang atong amahan ug mohigda kita ipon kaniya ug magtipig ug kaliwat gikan sa atong amahan.”+ 33  Busa nagpadayon sila paghatag ug bino nga mainom sa ilang amahan niadtong gabhiona;+ unya ang panganay misulod ug mihigda ipon sa iyang amahan, apan si Lot wala mahibalo sa dihang siya mihigda ug sa dihang siya mibangon. 34  Ug nahitabo sa pagkasunod adlaw nga ang panganay miingon sa manghod: “Ania, ako mihigda ipon sa akong amahan kagabii. Hatagan nato siya ug bino nga mainom usab niining gabhiona. Unya moadto ka, mohigda ipon kaniya, ug kita magtipig ug kaliwat gikan sa atong amahan.” 35  Busa sila sublisubling naghatag ug bino nga mainom usab sa ilang amahan niadtong gabhiona; unya ang manghod mitindog ug mihigda ipon kaniya, apan si Lot wala mahibalo sa dihang siya mihigda ug sa dihang siya mibangon. 36  Ug ang duha ka anak nga babaye ni Lot nagmabdos gikan sa ilang amahan.+ 37  Sa paglabay sa panahon ang panganay nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug gitawag ang iyang ngalan nga Moab.+ Siya ang amahan sa Moab, hangtod niining adlawa.+ 38  Kon bahin sa manghod, siya usab nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug unya gitawag ang iyang ngalan nga Ben-ami. Siya ang amahan sa mga anak ni Ammon,+ hangtod niining adlawa.

Mga Footnote