Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 18:1-33

18  Human niadto si Jehova nagpakita+ kaniya taliwala sa dagkong mga kahoy sa Mamre,+ samtang siya naglingkod sa ganghaan sa tolda panahon sa kainit sa adlaw.+  Sa dihang giyahat niya ang iyang mga mata,+ niana siya mitan-aw ug didto sa layolayo niya may tulo ka tawo nga nagbarog. Sa dihang sila iyang nakita siya midagan sa pagsugat kanila gikan sa ganghaan sa tolda ug miyukbo sa yuta.+  Unya siya miingon: “Jehova, kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata, palihog ayaw sayloi ang imong sulugoon.+  Palihog, itugot nga magkuhag diyutayng tubig ug mahugasan ang inyong mga tiil.+ Unya lingkod kamo sa ilalom sa kahoy.+  Ug tugoti akong magkuhag usa ka buok nga tinapay, ug palagsikon ang inyong mga kasingkasing.+ Human niana, makapadayon kamo, tungod kay mao kana nga kamo miagi niini nga dalan nganhi sa inyong alagad.” Niini sila miingon: “Sige. Mahimo mong buhaton ang ingon sa imong gisulti.”  Busa si Abraham nagdali sa pag-adto sa tolda ngadto kang Sara ug miingon: “Pagdali! Pagkuhag tulo ka seah nga sukod sa pinong harina, masaha kini ug paghimog lingin nga mga tinapay.”+  Unya si Abraham midagan ngadto sa panon sa mga hayop ug nagkuhag usa ka batan-on ug maayo nga toreyong baka ug naghatag niini ngadto sa tig-alagad, ug siya nagdali sa paghikay niini.+  Unya siya nagkuha sa mantekilya ug sa gatas ug sa toreyong baka nga iyang gipaandam ug nagbayang niini atubangan nila.+ Unya siya nagpadayon sa pagbarog duol kanila ilalom sa kahoy samtang sila nangaon.+  Karon sila miingon kaniya: “Hain si Sara nga imong asawa?”+ Niini siya miingon: “Ania dinhi sa tolda!”+ 10  Busa siya nagpadayon: “Ako tinong mobalik kanimo sa sunod tuig niining panahona, ug, tan-awa! si Sara nga imong asawa makabaton ug usa ka anak nga lalaki.”+ Karon si Sara namati didto sa ganghaan sa tolda, ug diha kini sa luyo sa tawo. 11  Ug si Abraham ug si Sara mga tigulang na, nga tag-as na ug panuigon.+ Si Sara mihunong na sa pagregla.+ 12  Busa si Sara mikatawa sulod sa iyang kaugalingon,+ nga nag-ingon: “Human nga ako lawos na, makabaton ba gayod ako ug kalipay, gawas pa nga tigulang na ang akong ginoo?”+ 13  Unya si Jehova miingon kang Abraham: “Nganong mikatawa man si Sara, nga nag-ingon, ‘Sa pagkatinuod manganak ba gayod ako bisan ako tigulang na?’+ 14  Aduna bay butang nga talagsaon kaayo alang kang Jehova?+ Sa tinudlong panahon ako mobalik kanimo, sa sunod tuig niining panahona, ug si Sara makabaton ug usa ka anak nga lalaki.” 15  Apan si Sara milimod niini, nga nag-ingon: “Wala ako mokatawa!” Kay siya nahadlok man. Niini siya miingon: “Dili! kondili mikatawa ka gayod.”+ 16  Sa ulahi ang mga tawo mitindog gikan didto ug milantaw sa Sodoma,+ ug si Abraham milakaw kauban nila sa paghatod kanila.+ 17  Ug si Jehova miingon: “Itago ko ba gikan kang Abraham ang akong pagabuhaton?+ 18  Aw, si Abraham tino nga mahimong usa ka nasod nga dako ug gamhanan, ug ang tanang nasod sa yuta magapanalangin gayod sa ilang kaugalingon pinaagi kaniya.+ 19  Kay ako nasinati kaniya aron iyang sugoon ang iyang mga anak ug ang iyang panimalay sunod kaniya aron ilang subayon ang dalan ni Jehova sa pagbuhat sa pagkamatarong ug sa paghukom;+ aron nga ipadangat gayod ni Jehova kang Abraham ang iyang gisulti labot kaniya.”+ 20  Busa si Jehova miingon: “Ang tuaw sa pagmulo bahin sa Sodoma ug sa Gomora,+ oo, kini makusog, ug ang ilang sala, oo, kini mabug-at kaayo.+ 21  Determinado gayod ako nga manaog aron akong makita kon sila milihok ba gayod sumala sa gituaw labot niini nga miabot kanako, ug, kon wala, kini akong masayran.”+ 22  Niining tungora ang mga tawo miliko gikan didto ug mipaingon sa Sodoma; apan kon bahin kang Jehova,+ siya nagbarog pa gihapon atubangan kang Abraham.+ 23  Unya si Abraham miduol ug miingon: “Paphaon mo ba gayod ang mga matarong uban sa mga daotan?+ 24  Pananglit adunay kalim-an ka tawong matarong taliwala sa siyudad. Nan, paphaon mo ba sila ug dili pasayloon ang dapit tungod sa kalim-an ka matarong nga anaa sa sulod niini?+ 25  Halayo ra alang kanimo nga ikaw molihok niining paagiha sa pagpatay sa tawong matarong uban sa usa nga daotan mao nga mahitabo sa tawong matarong ang ingon sa mahitabo sa usa nga daotan!+ Halayo ra alang kanimo.+ Dili ba mobuhat ang Maghuhukom sa tibuok yuta sa kon unsay matarong?”+ 26  Unya si Jehova miingon: “Kon ako makakaplag sa Sodoma ug kalim-an ka tawong matarong taliwala sa siyudad akong pasayloon ang tibuok dapit tungod kanila.”+ 27  Apan si Abraham mitubag ug miingon: “Palihog, ania, ako nangako sa pagsulti kang Jehova, bisan tuod ako abog ug abo.+ 28  Pananglit ang kalim-an ka matarong makulangan ug lima. Gun-obon mo ba ang tibuok siyudad tungod sa lima?” Niini siya miingon: “Dili ko kini gun-obon kon ako makakaplag didto ug kap-atag-lima.”+ 29  Apan sa makausa pa siya dugang misulti kaniya ug miingon: “Pananglit kap-atan ang makaplagan didto.” Sa baylo siya miingon: “Dili ko kini himoon tungod sa kap-atan.” 30  Apan siya nagpadayon: “Hinaot si Jehova, palihog, dili manginit sa kasuko,+ hinunoa tugotan ako nga magpadayon sa pagsulti:+ Pananglit katloan ang makaplagan didto.” Sa baylo siya miingon: “Dili ko kini himoon kon ako makakaplag ug katloan didto.” 31  Apan siya nagpadayon pa: “Palihog, ania, ako nangako sa pagsulti kang Jehova:+ Pananglit kawhaan ang makaplagan didto.” Sa baylo siya miingon: “Dili ko kini gun-obon tungod sa kawhaan.”+ 32  Sa kataposan siya miingon: “Hinaot si Jehova, palihog, dili manginit sa kasuko,+ hinunoa tugotan ako nga magpadayon sa pagsulti sa makausa na lamang:+ Pananglit napulo ang makaplagan didto.” Sa baylo siya miingon: “Dili ko kini gun-obon tungod sa napulo.”+ 33  Unya si Jehova+ mibiya human siya makasulti kang Abraham, ug si Abraham mipauli sa iyang dapit.

Mga Footnote