Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 10:1-32

10  Ug kini mao ang kasaysayan sa mga anak nga lalaki ni Noe,+ si Sem, si Ham ug si Japet. Karon ang mga anak nagsugod pagpangatawo kanila human sa lunop.+  Ang mga anak nga lalaki ni Japet mao si Gomer+ ug si Magog+ ug si Madai+ ug si Javan+ ug si Tubal+ ug si Mesek+ ug si Tiras.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Gomer mao si Askenaz+ ug si Ripat+ ug si Togarma.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Javan mao si Elisa+ ug si Tarsis,+ si Kitim+ ug si Dodanim.+  Gikan niini nila ang katawhan sa kapuloan sa mga nasod mikaylap diha sa ilang mga yuta, ang matag usa sumala sa pinulongan niini, sumala sa ilang mga banay, sumala sa ilang mga nasod.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ham mao si Cus+ ug si Mizraim+ ug si Put+ ug si Canaan.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Cus mao si Seba+ ug si Havila ug si Sabta ug si Raama+ ug si Sabteca. Ug ang mga anak nga lalaki ni Raama mao si Sheba ug si Dedan.+  Ug si Cus nanganak kang Nimrod.+ Siya ang nagsugod sa pagkahimong gamhanan diha sa yuta.  Siya nagpadayag sa iyang kaugalingon nga usa ka gamhanang mangangayam nga supak kang Jehova. Mao nga adunay panultihon: “Sama gayod kang Nimrod nga usa ka gamhanang mangangayam nga supak kang Jehova.”+ 10  Ug ang sinugdan sa iyang gingharian mao ang Babel+ ug ang Erek+ ug ang Acad ug ang Calne, sa yuta sa Sinar.+ 11  Gikan nianang yutaa siya miadto sa Asirya+ ug gitukod niya ang Nineve+ ug ang Rehobot-Ir ug ang Cala 12  ug ang Resen taliwala sa Nineve ug sa Cala: mao kini ang bantogang siyudad. 13  Ug si Mizraim+ nanganak kang Ludim+ ug Anamim ug Lehabim ug Naptuhim+ 14  ug Patrusim+ ug Casluhim+ (nga kanila nagagikan ang mga Filistehanon)+ ug Captorim.+ 15  Ug si Canaan nanganak kang Sidon+ nga iyang panganay ug kang Het+ 16  ug sa Jebusihanon+ ug sa Amorihanon+ ug sa Girgasihanon 17  ug sa Hivihanon+ ug sa Arkihanon ug sa Sinihanon 18  ug sa Arvadnon+ ug sa Zemarihanon ug sa Hamatihanon;+ ug human niana ang mga banay sa Canaanhon nangatibulaag. 19  Busa ang utlanan sa Canaanhon maoy gikan sa Sidon hangtod sa Gerar,+ duol sa Gaza,+ hangtod sa Sodoma ug sa Gomora+ ug sa Adma+ ug sa Zeboiim,+ duol sa Lasa. 20  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Ham sumala sa ilang mga banay, sumala sa ilang mga pinulongan, diha sa ilang mga yuta, sumala sa ilang mga nasod. 21  Ug kang Sem, ang katigulangan sa tanang anak ni Eber,+ nga igsoon ni Japet nga kinamagulangan, may mga anak usab nga gipakatawo. 22  Ang mga anak nga lalaki ni Sem mao si Elam+ ug si Asur+ ug si Arpaksad+ ug si Lud ug si Aram. 23  Ug ang mga anak nga lalaki ni Aram mao si Uz ug si Hul ug si Geter ug si Mas.+ 24  Ug si Arpaksad nanganak kang Sela,+ ug si Sela nanganak kang Eber. 25  Ug natawo kang Eber ang duha ka anak nga lalaki. Ang ngalan sa usa mao si Peleg,+ tungod kay sa iyang mga adlaw ang yuta nabahin;+ ug ang ngalan sa iyang igsoong lalaki mao si Joktan.+ 26  Ug si Joktan nanganak kang Almodad ug Selep ug Hazarmavet ug Jera+ 27  ug Hadoram ug Uzal ug Dikla+ 28  ug Obal ug Abimael ug Sheba+ 29  ug Opir+ ug Havila+ ug Jobab;+ kining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Joktan. 30  Ug ang ilang dapit nga puloy-anan nagsukad sa Mesa hangtod sa Separ, ang bukirong rehiyon sa Sidlakan. 31  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Sem sumala sa ilang mga banay, sumala sa ilang mga pinulongan, diha sa ilang mga yuta, sumala sa ilang mga nasod.+ 32  Kini mao ang mga banay sa mga anak nga lalaki ni Noe sumala sa ilang mga kagikan sa banay, sumala sa ilang mga nasod, ug gikan niini nila ang mga nasod mikaylap sa yuta human sa lunop.+

Mga Footnote