Galacia 3:1-29

3  Oh walay salabotan nga mga taga-Galacia, kinsa bay nagpailalom kaninyo sa daotang impluwensiya,+ nga atubangan sa inyong mga mata si Jesu-Kristo dayag nga gihulagway nga gilansang?+  Kini lamang ang buot kong masayran gikan kaninyo: Gidawat ba ninyo ang espiritu+ gumikan sa mga buhat sa balaod+ o gumikan sa pagpaminaw+ nga inubanan sa pagtuo?  Kamo ba gayod ingon ka walay salabotan? Human makasugod diha sa espiritu+ kamo ba karon ginatapos diha sa unod?+  Nakaagom ba kamo sa daghan kaayong pag-antos nga wala lamay katuyoan?+ Kon kadto sa pagkatinuod walay katuyoan.  Busa, siya nga naghatag kaninyo sa espiritu+ ug naghimog gamhanang mga buhat+ taliwala kaninyo, ginabuhat ba niya kini gumikan sa mga buhat sa balaod o gumikan sa pagpaminaw nga inubanan sa pagtuo?  Sama gayod nga si Abraham “nagbutang ug pagtuo kang Jehova, ug kadto giisip kaniya ingong pagkamatarong.”+  Tinong nahibalo kamo nga kadtong nagatapot sa pagtuo+ mao sila ang mga anak ni Abraham.+  Karon ang Kasulatan, sa pagkakita daan nga ipahayag sa Diyos ang katawhan sa kanasoran nga matarong gumikan sa pagtuo, nagpahayag nang daan sa maayong balita ngadto kang Abraham, nga mao: “Pinaagi kanimo ang tanang nasod mapanalanginan.”+  Tungod niana kadtong nagatapot sa pagtuo gipanalanginan+ uban sa matinumanong si Abraham.+ 10  Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa balaod nailalom sa tunglo; kay nahisulat: “Tinunglo ang matag usa nga wala magpabilin sa tanang butang nga nahisulat diha sa linukot nga basahon sa Balaod aron sa pagbuhat niini.”+ 11  Dugang pa, tataw nga sa Diyos walay usa nga mapahayag nga matarong+ pinaagi sa balaod, tungod kay “ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo.”+ 12  Karon ang Balaod wala magatapot sa pagtuo, apan “siya nga nagabuhat niini mabuhi pinaagi niini.”+ 13  Pinaagi sa pagpalit,+ gipagawas+ kita ni Kristo gikan sa tunglo sa Balaod pinaagi sa pagkahimong tinunglo+ inay nga kita, tungod kay kini nahisulat: “Tinunglo ang matag tawo nga gibitay sa estaka.”+ 14  Ang katuyoan mao nga ang panalangin ni Abraham mahiabot pinaagi kang Jesu-Kristo alang sa kanasoran,+ aron kita makadawat sa gisaad nga espiritu+ pinaagi sa atong pagtuo.+ 15  Mga igsoon, ako magasulti pinaagi sa tawhanon nga sambingay: Ang usa ka pakigsaad nga nabalido, bisan tuod kini iya sa tawo, walay usa nga maghiklin o magdugang nganha niana.+ 16  Karon ang mga saad gisulti kang Abraham+ ug sa iyang binhi.+ Kini wala magaingon: “Ug sa mga binhi,” nga ingon nianang sa daghan, kondili ingon nianang sa usa ra:+ “Ug sa imong binhi,”+ nga mao si Kristo.+ 17  Dugang pa, ako magaingon niini: Labot sa pakigsaad nga kanhi gibalido sa Diyos,+ ang Balaod nga gipatungha upat ka gatos ug katloan ka tuig+ sa ulahi wala maghimo niining imbalido, aron hanawon ang saad.+ 18  Kay kon ang panulondon maoy gumikan sa balaod, kini dili na gumikan sa saad;+ samtang ang Diyos sa kamaluloton mihatag man niini ngadto kang Abraham pinaagi sa usa ka saad.+ 19  Nan, ngano pa man ang Balaod? Gidugang kini aron madayag ang mga kalapasan,+ hangtod nga ang binhi moabot+ kang kinsa gihimo ang saad; ug kini gipadangat pinaagi sa mga manulonda+ pinaagi sa kamot sa usa ka tigpataliwala.+ 20  Karon walay tigpataliwala diin ang nalambigit usa lamang ka tawo, apan ang Diyos usa lamang.+ 21  Busa, ang Balaod ba batok sa mga saad sa Diyos?+ Dili gayod unta kana mahitabo! Kay kon gihatag pa ang usa ka balaod nga arang makahatag ug kinabuhi,+ ang pagkamatarong mahimong pinaagi gayod unta sa balaod.+ 22  Apan ang Kasulatan+ nagtugyan sa tanang butang nga tingob ngadto sa pagkabinilanggo sa sala,+ aron ang saad nga gumikan sa pagtuo kang Jesu-Kristo ikahatag kanilang nagpasundayag ug pagtuo.+ 23  Hinunoa, sa wala pa moabot ang pagtuo,+ kita gibantayan ilalom sa balaod,+ gitugyan nga tingob ngadto sa pagkabinilanggo, nga naglantaw sa pagtuo nga gitakdang ipadayag.+ 24  Tungod niana ang Balaod nahimong atong magtutudlo nga nagatultol ngadto kang Kristo,+ aron kita ikapahayag nga matarong+ gumikan sa pagtuo. 25  Apan karon nga miabot na ang pagtuo,+ kita dili na ilalom sa usa ka magtutudlo.+ 26  Sa pagkatinuod, kamong tanan mga anak+ sa Diyos pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. 27  Kay kamong tanan nga nabawtismohan ngadto kang Kristo+ nagsul-ob na kang Kristo.+ 28  Walay Hudiyo ni Grego,+ walay ulipon ni tawong gawasnon,+ walay lalaki ni babaye;+ kay kamong tanan usa ka persona nga nahiusa kang Kristo Jesus.+ 29  Dugang pa, kon kamo iya ni Kristo, kamo sa pagkatinuod binhi ni Abraham,+ mga manununod maylabot sa usa ka saad.+

Mga Footnote