Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Filipos 2:1-30

2  Nan, kon aduna may pagdasig diha kang Kristo,+ kon aduna may pagpanghupay sa gugma, kon aduna may pag-inambitay sa espiritu,+ kon aduna may malumong mga pagmahal+ ug pagkamabination,  himoang bug-os ang akong kalipay sa pagkaagi nga kamo managsama ug kaisipan+ ug may samang gugma, nga nahiusa diha sa kalag, nga magahupot sa usa ra ka hunahuna diha sa kaisipan,+  nga dili magabuhat ug bisan unsa tungod sa pagkamatigion+ o tungod sa pagpaimportante sa kaugalingon,+ kondili uban sa pagpaubos sa hunahuna nga magaisip nga ang uban labaw+ kay kaninyo,  nga magatan-aw, dili lamang sa personal nga interes sa mga butang labot sa inyong kaugalingon,+ kondili sa personal nga interes usab sa uban.+  Hupti kini nga tinamdan sa pangisip diha kaninyo nga diha usab kang Kristo Jesus,+  kinsa, bisan tuod siya naglungtad diha sa dagway sa Diyos,+ wala maghunahuna sa pagpangilog, nga mao, nga siya mahimong katumbas sa Diyos.+  Wala, apan iyang gihaw-asan ang iyang kaugalingon ug gihuptan ang dagway sa usa ka ulipon+ ug nahisama sa mga tawo.+  Labaw pa niana, sa dihang iyang nakaplagan ang iyang kaugalingon nga diha sa dagway sa usa ka tawo,+ siya nagpaubos ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon,+ oo, kamatayon sa estaka sa pagsakit.+  Tungod niini mismo usab ang Diyos nagbayaw kaniya ngadto sa usa ka labaw nga katungdanan+ ug malulotong naghatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang uban pa nga ngalan,+ 10  aron nga sa ngalan ni Jesus moluhod ang tanang tuhod nilang anaa sa langit ug nilang anaa sa yuta ug nilang anaa ilalom sa yuta,+ 11  ug ang tanang dila magaila sa dayag+ nga si Jesu-Kristo maoy Ginoo+ alang sa kahimayaan sa Diyos nga Amahan.+ 12  Tungod niana, akong mga hinigugma, sa paagi nga kamo kanunay nga nagmasinugtanon,+ dili lamang sa panahon nga ako anaa diha, kondili labi pa gayod karon sa panahon nga ako wala diha, magpadayon kamo sa pagpanlimbasog sa inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok+ ug pagpangurog; 13  kay ang Diyos mao ang usa nga, alang sa iyang ikahimuot, nagalihok sa sulod ninyo+ aron kamo magtinguha ug ingon man mobuhat.+ 14  Magpadayon sa pagbuhat sa tanang butang nga walay pagbagulbol+ ug panag-ergo,+ 15  aron kamo mahimong walay-ikasaway+ ug inosente, mga anak+ sa Diyos nga walay lama taliwala sa baliko ug hiwi nga kaliwatan,+ nga taliwala nila kamo nagasidlak ingong mga magbabanwag sa kalibotan,+ 16  nga nagpadayon sa pagpangupot nga hugot sa pulong sa kinabuhi,+ aron nga sa adlaw unya ni Kristo ako adunay hinungdan sa kasadya,+ nga ako wala diay modagan nga kawang o maghago nga kawang.+ 17  Hinuon, bisan kon ako gibubo nga samag halad-nga-ilimnon+ ibabaw sa halad-nga-inihaw+ ug publikong pag-alagad nga niana ang pagtuo nagtultol kaninyo,+ ako nalipay ug nagmaya+ uban kaninyong tanan. 18  Karon sa samang paagi paglipay ug pagmaya usab kamo uban kanako.+ 19  Sa akong kabahin ako naglaom sa Ginoong Jesus sa pagpadala kang Timoteo nganha kaninyo sa dili-madugay, aron ako mahimong malipayon nga kalag+ sa dihang mahibaloan ko ang mga butang labot kaninyo. 20  Kay wala akoy lain nga may sama kaniyag tinamdan kinsa tiunay nga moatiman+ sa mga butang labot kaninyo. 21  Kay ang tanang uban pa nagtinguha sa ilang kaugalingong kaayohan,+ dili nianang kang Kristo Jesus. 22  Apan kamo nahibalo sa pamatuod nga iyang gihatag labot sa iyang kaugalingon, nga sama sa usa ka anak+ uban sa amahan siya nagpaulipon uban kanako sa pagpauswag sa maayong balita. 23  Busa, kini mao ang tawo nga akong gilaoman nga ipadala dihadiha inigkatino ko na sa akong pagkabutang. 24  Sa pagkatinuod, ako masaligon sa Ginoo nga ako makaanha usab sa dili-madugay.+ 25  Hinunoa, akong giisip nga kinahanglang ipadala kaninyo si Epafrodito,+ nga akong igsoon ug isigkamagbubuhat+ ug isigkasundalo,+ apan inyong sinugo ug kaugalingong alagad alang sa akong panginahanglan, 26  sanglit siya nangandoy man nga makita kamong tanan ug nagmagul-anon tungod kay nadunggan ninyo nga siya nasakit. 27  Oo, sa pagkatinuod, nasakit siya nga nag-ungaw sa kamatayon; apan ang Diyos naluoy+ kaniya, sa pagkatinuod, dili lamang kaniya, kondili kanako usab, aron dili magpatongpatong ang akong kaguol. 28  Busa sa pagkadinalian gayod ako magpadala kaniya, aron nga sa pagkakita kaniya kamo magmaya pag-usab ug ako labi pang dili na maguol. 29  Busa ihatag kaniya ang naandang pagdawat+ diha sa Ginoo uban ang bug-os nga kalipay; ug mahala kanunay ang ingon nianang matanga sa mga tawo,+ 30  tungod kay sa buluhaton sa Ginoo siya nag-ungaw sa kamatayon, nga nagladlad sa iyang kalag sa kapeligrohan,+ aron bug-os niyang mahulipan ang inyong pagkawala-diri sa pag-alagad kanako.+

Mga Footnote