Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 40:1-49

40  Sa ikakawhaag-lima ka tuig sa among pagkadestiyero,+ sa sinugdan sa tuig, sa ikanapulo ka adlaw sa bulan, sa ikanapulog-upat ka tuig human pukana ang siyudad,+ niana mismong adlawa ang kamot ni Jehova diha sa ibabaw nako,+ ug iya akong gidala sa maong dapit.+  Sa mga panan-awon sa Diyos iya akong gidala ngadto sa yuta sa Israel ug unya gipahimutang ako diha sa usa ka hataas kaayo nga bukid,+ diin niana dihay sama sa gambalay sa usa ka siyudad dapit sa habagatan.+  Ug iya akong gidala didto, ug, tan-awa! dihay usa ka tawo. Ang iyang dagway sama sa dagway sa tumbaga,+ ug dihay usa ka lino nga pisi sa iyang kamot, ug usa ka igsusukod nga tangbo,+ ug siya nagbarog sa ganghaan.  Ug ang tawo miingon kanako: “Anak sa tawo,+ tan-awa sa imong mga mata, ug paminawa sa imong mga igdulungog, ug tagda sa imong kasingkasing ang tanan nga ipakita ko kanimo, tungod kay ikaw gidala dinhi aron sila ikapakita ko kanimo. Isulti ang tanan nga imong makita ngadto sa balay sa Israel.”+  Ug, tan-awa! dihay usa ka paril sa tibuok palibot sa gawas sa balay. Ug sa kamot sa tawo dihay igsusukod nga tangbo nga unom ka maniko, nga usa ka maniko ug usa ka dapal ang tagsatagsa. Ug iyang gisukod ang gilapdon sa butang nga gitukod, usa ka tangbo; ug ang gihabogon, usa ka tangbo.  Unya siya miadto sa ganghaan, nga nag-atubang sa sidlakan,+ ug misaka sa mga ang-ang niini. Ug iyang gisukod ang bakanan sa ganghaan,+ usa ka tangbo ang gilapdon, ug ang pikas bakanan, usa ka tangbo ang gilapdon.  Ug ang lawak bantayanan maoy usa ka tangbo ang gitas-on ug usa ka tangbo ang gilapdon, ug taliwala sa mga lawak bantayanan+ lima ka maniko; ug ang bakanan sa ganghaan tupad sa portiko sa ganghaan dapit sa sulod maoy usa ka tangbo.  Ug iyang gisukod ang portiko sa ganghaan dapit sa sulod, usa ka tangbo.+  Busa iyang gisukod ang portiko sa ganghaan, walo ka maniko; ug ang mga haligi sa kilid niini, duha ka maniko; ug ang portiko sa ganghaan didto dapit sa sulod. 10  Ug ang mga lawak bantayanan sa ganghaan dapit sa sidlakan maoy tulo niining kilira ug tulo nianang kilira. Ang tulo niana nila parehog sukod, ug ang mga haligi sa kilid parehog sukod, niining kilira ug nianang kilira. 11  Unya iyang gisukod ang gilapdon sa agianan pasulod sa ganghaan, napulo ka maniko; ang gitas-on sa ganghaan, napulog-tulo ka maniko. 12  Ug ang kinoralang luna atubangan sa mga lawak bantayanan usa ka maniko, ug dihay usa ka kinoralang luna nga usa ka maniko sa isigkakilid. Ug ang lawak bantayanan maoy unom ka maniko niining kilira ug unom ka maniko nianang kilira. 13  Ug iyang gisukod ang ganghaan gikan sa atop sa usa ka lawak bantayanan ngadto sa atop sa laing lawak bantayanan, ang gilapdon kawhaag-lima ka maniko;+ magkaatbang ang mga ganghaan. 14  Unya iyang gihimo nga kan-uman ka maniko ang mga haligi sa kilid, ingon man usab ang mga haligi sa kilid sa sawang diha sa mga ganghaan sa tibuok palibot. 15  Ug sa atubangan sa ganghaan sa agianan-pasulod hangtod sa atubangan sa portiko sa sulod nga ganghaan may kalim-an ka maniko. 16  Ug dihay mga bentana nga pahiktin ang mga bayanan+ alang sa mga lawak bantayanan ug alang sa ilang mga haligi sa kilid nga nag-atubang sa sulod sa ganghaan sa tibuok palibot, ug ingon niana ang mga portiko. Ug ang mga bentana diha sa tibuok palibot nag-atubang sa sulod, ug sa mga haligi sa kilid dihay mga hulagway sa kahoyng palma.+ 17  Unya iya akong gidala ngadto sa gawas nga sawang, ug, tan-awa! dihay mga lawak-kan-anan,+ ug ang sawang sa tibuok palibot sinalogan. May katloan ka lawak-kan-anan diha sa salog.+ 18  Ug ang salog sa kilid sa mga ganghaan samag gitas-on sa mga ganghaan—ang ubos nga salog. 19  Ug iyang gisukod ang gilapdon gikan sa atubangan sa ubos nga ganghaan ngadto sa atubangan sa sulod nga sawang. Sa gawas usa ka gatos ka maniko, pasidlakan ug paamihanan. 20  Ug ang gawas nga sawang may usa ka ganghaan nga nag-atubang sa amihanan. Iyang gisukod ang gitas-on niini ug ang gilapdon niini. 21  Ug ang mga lawak bantayanan niini tulo niining kilira ug tulo nianang kilira. Ug ang mga haligi sa kilid niini ug ang mga portiko niini samag sukod sa unang ganghaan. Kalim-an ka maniko ang gitas-on niini, ug ang gilapdon niini kawhaag-lima ka maniko. 22  Ug ang mga bentana niini ug ang portiko niini ug ang mga hulagway sa kahoyng palma+ niini samag sukod sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan. Ug sa pito ka ang-ang ang mga tawo makasaka niini, ug ang portiko niini diha sa atubangan nila. 23  Ug ang ganghaan sa sulod nga sawang maoy atbang sa ganghaan sa amihanan; ingon man ang ganghaan dapit sa sidlakan. Ug siya misukod gikan sa ganghaan ngadto sa ganghaan sa usa ka gatos ka maniko. 24  Unya iya akong gidala dapit sa habagatan, ug, tan-awa! dihay usa ka ganghaan dapit sa habagatan,+ ug iyang gisukod ang mga haligi sa kilid ug ang portiko niini sumala niining mga sukora. 25  Ug kini ug ang portiko niini may mga bentana sa tibuok palibot, sama niini nga mga bentana. Kalim-an ka maniko ang gitas-on, ug ang gilapdon kawhaag-lima ka maniko. 26  Ug dihay pito ka ang-ang sa pagsaka niini,+ ug ang portiko niini diha sa atubangan niini nila. Ug kini may mga hulagway sa kahoyng palma, usa niining kilira ug usa nianang kilira sa mga haligi sa kilid niini. 27  Ug ang sulod nga sawang may ganghaan dapit sa habagatan. Ug siya misukod gikan sa ganghaan ngadto sa ganghaan paingon sa habagatan usa ka gatos ka maniko. 28  Unya iya akong gidala ngadto sa sulod nga sawang sa may ganghaan sa habagatan. Ug iyang gisukod ang ganghaan sa habagatan sumala niadtong mga sukora. 29  Ug ang mga lawak bantayanan niini ug ang mga haligi sa kilid ug ang portiko niini sumala niadtong mga sukora. Ug kini ug ang portiko niini adunay mga bentana sa palibot. Kalim-an ka maniko ang gitas-on, ug ang gilapdon kawhaag-lima ka maniko.+ 30  Ug dihay mga portiko sa tibuok palibot; ang gitas-on kawhaag-lima ka maniko, ug ang gilapdon lima ka maniko. 31  Ug ang portiko niini didto dapit sa gawas nga sawang, ug may mga hulagway sa kahoyng palma diha sa mga haligi sa kilid niini,+ ug ang sak-anan niini walo ka ang-ang.+ 32  Unya iya akong gidala ngadto sa sulod nga sawang paingon sa sidlakan, ug iyang gisukod ang ganghaan sumala niadtong mga sukora. 33  Ug ang mga lawak bantayanan niini ug ang mga haligi sa kilid niini ug ang portiko niini sumala niining mga sukora, ug kini ug ang portiko niini may mga bentana sa palibot. Ang gitas-on kalim-an ka maniko, ug ang gilapdon kawhaag-lima ka maniko. 34  Ug ang portiko niini maoy dapit sa gawas nga sawang, ug may mga hulagway sa kahoyng palma diha sa mga haligi sa kilid niining kilira ug nianang kilira. Ug ang sak-anan niini walo ka ang-ang. 35  Ug iya akong gidala ngadto sa ganghaan sa amihanan,+ ug iyang gisukod, sumala niadtong mga sukora,+ 36  ang mga lawak bantayanan niini, ang mga haligi sa kilid niini ug ang portiko niini. Ug may mga bentana kini sa palibot. Ang gitas-on kalim-an ka maniko, ug ang gilapdon kawhaag-lima ka maniko. 37  Ug ang mga haligi sa kilid niini nag-atubang sa gawas nga sawang, ug may mga hulagway sa kahoyng palma diha sa mga haligi sa kilid niining kilira ug nianang kilira.+ Ug ang sak-anan niini walo ka ang-ang. 38  Ug may usa ka lawak-kan-anan uban ang pultahan niini duol sa mga haligi sa kilid sa mga ganghaan. Didto nila hugasan ang tibuok halad-nga-sinunog.+ 39  Ug diha sa portiko sa ganghaan may duha ka lamesa niining kilira ug duha ka lamesa nianang kilira, ingong ihawan sa tibuok halad-nga-sinunog+ ug sa halad-sa-sala+ ug sa halad-sa-pagkasad-an.+ 40  Ug sa gawas nga kiliran, sa dihang mosaka ang usa ngadto sa dalan pasulod sa ganghaan sa amihanan, dihay duha ka lamesa. Ug sa laing kiliran nga bahin sa portiko sa ganghaan dihay duha ka lamesa. 41  May upat ka lamesa niining dapita ug upat ka lamesa nianang dapita diha sa kiliran sa ganghaan—walo ka lamesa, diin anha sila mag-ihaw. 42  Ug ang upat ka lamesa alang sa tibuok halad-nga-sinunog maoy hinimo sa bato nga sinapsapan. Ang gitas-on usa ka maniko ug tunga, ug ang gilapdon usa ka maniko ug tunga, ug ang gihabogon usa ka maniko. Anha niana usab nila ipamutang ang mga galamiton sa pag-ihaw sa tibuok halad-nga-sinunog ug sa halad. 43  Ug ang mga tungtonganan sa mga butang usa ka dapal, nga lig-ong pagkataod didto sa sulod, palibot; ug anha nila ipamutang sa mga lamesa ang unod sa halad nga gasa.+ 44  Ug diha sa gawas sa sulod nga ganghaan may mga lawak-kan-anan sa mga mag-aawit,+ sa sulod nga sawang, nga diha sa kiliran sa ganghaan sa amihanan. Ug ang atubangan niini nag-atubang sa habagatan. Adunay usa nga diha sa kiliran sa ganghaan sa sidlakan. Ang atubangan niini nag-atubang sa amihanan. 45  Ug siya misulti kanako: “Kining lawak-kan-anan nga nag-atubang sa habagatan maoy alang sa mga saserdote nga nagaatiman sa obligasyon sa balay.+ 46  Ug ang lawak-kan-anan nga nag-atubang sa amihanan maoy alang sa mga saserdote nga nagaatiman sa obligasyon sa halaran.+ Sila ang mga anak nga lalaki ni Zadok,+ nga gikan sa mga anak nga lalaki ni Levi, nga nagaduol kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya.”+ 47  Ug iyang gisukod ang sulod nga sawang. Ang gitas-on usa ka gatos ka maniko, ug ang gilapdon usa ka gatos ka maniko, kuwadrado. Ug ang halaran diha sa atubangan sa balay. 48  Ug iya akong gidala ngadto sa portiko sa balay,+ ug iyang gisukod ang haligi sa kilid sa portiko, lima ka maniko niining kilira ug lima ka maniko nianang kilira. Ug ang gilapdon sa ganghaan tulo ka maniko niining kilira ug tulo ka maniko nianang kilira. 49  Ang gitas-on sa portiko kawhaan ka maniko, ug ang gilapdon napulog-usa ka maniko. Ug sila mosaka niini pinaagi sa mga ang-ang. Ug dihay mga haligi tupad sa mga poste sa kilid, usa dinhi ug usa didto.+

Mga Footnote