Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 39:1-29

39  “Ug kon mahitungod kanimo, Oh anak sa tawo, panagna batok kang Gog,+ ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako batok kanimo, Oh Gog, ikaw nga pangulong hepe sa Mesek+ ug sa Tubal.+  Ug ikaw akong palisoon ug tultolan+ ug patungason gikan sa kinalay-ang mga bahin sa amihanan+ ug dad-on ko ikaw ngadto sa kabukiran sa Israel.  Ug palagpoton ko ang imong pana gikan sa imong walang kamot, ug hulogon ko ang imong mga udyong gikan sa imong tuong kamot.  Ikaw mapukan sa kabukiran sa Israel,+ ikaw ug ang tanan nimong pundok ug ang mga katawhan nga magauban kanimo. Ihatag ko ikaw ingong pagkaon sa mga langgam nga mandadagit, sa mga langgam sa tanang nagkalainlaing matang sa pako, ug sa ihalas nga mga mananap sa kapatagan.”’+  “‘Ikaw mapukan diha sa kapatagan,+ kay ako nagsulti,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.  “‘Ug padad-an ko ug kalayo ang Magog+ ug ang mga nagpuyo sa kasegurohan diha sa kapuloan;+ ug ang katawhan makaila gayod nga ako mao si Jehova.  Ug ang akong balaang ngalan ipaila ko taliwala sa akong katawhang Israel, ug dili ko na itugot nga pasipalahan pa ang akong balaang ngalan;+ ug ang kanasoran makaila gayod nga ako mao si Jehova,+ ang Balaang Usa sa Israel.’+  “‘Tan-awa! Kini moabot ug kini ipahinabo gayod,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. ‘Mao kini ang adlaw nga akong giingon.+  Ug ang mga molupyo sa mga siyudad sa Israel manggula ug magsunog ug magdaob pinaagi sa armadura ug sa mga kalasag ug sa dagkong taming,—pinaagi sa mga pana ug sa mga udyong ug sa mga batuta ug sa mga bangkaw; ug pinaagi niini nila sila magdaob+ sulod sa pito ka tuig. 10  Ug sila dili magdalag kahoy gikan sa kapatagan, ni mangahoy sila gikan sa kalasangan, kay sila magdaob pinaagi sa mga armadura.’ “‘Ug ila gayong sakmitan kadtong nanakmit kanila,+ ug agawan kadtong nangagaw kanila,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 11  “‘Ug mahitabo nianang adlawa nga hatagan ko si Gog+ ug usa ka dapit didto, usa ka lubnganan didto sa Israel, ang walog niadtong mangagi latas sa sidlakan sa dagat, ug kini magbabag niadtong magapangagi. Ug didto ilang ilubong si Gog ug ang tibuok niyang panon, ug ila gayong tawgon kini nga Walog sa Panon ni Gog.+ 12  Ug kadtong sa balay sa Israel maglubong kanila aron mahinloan ang yuta, sulod sa pito ka bulan.+ 13  Ug himoon sa tanang katawhan sa yuta ang pagpanglubong, ug alang kanila kini mahimo gayong usa ka kabantogan sa adlaw nga akong himayaon ang akong kaugalingon,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 14  “‘Ug sila magagahin ug mga tawo nga magapadayon sa buluhaton, nga magalatas sa yuta, nga magalubong, uban niadtong magapangagi, niadtong manghibilin ibabaw sa yuta, aron sa paghinlo niini. Hangtod sa kataposan sa pito ka bulan sila magpadayon sa pagpangita. 15  Ug kadtong magapangagi molatas sa yuta, ug kon ang usa makakitag bukog sa usa ka tawo siya magbutang ug usa ka timaan sa daplin niini, hangtod nga kini ikalubong na sa mga maglulubong didto sa Walog sa Panon ni Gog.+ 16  Ug ang ngalan sa siyudad usab unya maoy Hamona. Ug ilang hinloan gayod ang yuta.’+ 17  “Ug kon mahitungod kanimo, Oh anak sa tawo, mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ingna ang mga langgam sa tanang nagkalainlaing matang sa pako ug ang tanang ihalas nga mga mananap sa kapatagan:+ “Panagtapok kamo ug umari. Panagtigom kamo libot sa akong halad, nga akong ginahalad alang kaninyo, usa ka dakong halad ibabaw sa kabukiran sa Israel.+ Ug kamo mokaon gayod sa unod ug moinom sa dugo.+ 18  Ang unod sa mga gamhanan inyong kan-on,+ ug ang dugo sa mga pangulo sa yuta inyong imnon, mga laking karnero, mga laking nating karnero,+ ug mga laking kanding, mga toreyong baka,+ silang tanang mga pinatambok nga hayop sa Basan.+ 19  Ug kamo mokaon gayod sa tambok hangtod sa pagkatagbaw+ ug moinom sa dugo hangtod sa pagkahubog, gikan sa akong halad nga akong ihalad alang kaninyo.”’ 20  “‘Ug diha sa akong lamesa kamo mangabusog sa mga kabayo ug sa mga magkakaro, sa mga tawo nga gamhanan ug sa tanang matang sa manggugubat,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.+ 21  “‘Ug ipahimutang ko ang akong himaya taliwala sa kanasoran; ug ang tanang kanasoran makakita gayod sa akong gipahamtang nga paghukom+ ug sa akong kamot nga akong gipahiluna taliwala kanila.+ 22  Ug kadtong sa balay sa Israel makaila gayod nga ako mao si Jehova nga ilang Diyos sukad nianang adlawa padayon.+ 23  Ug ang kanasoran mahibalo gayod nga tungod sa ilang kasaypanan nga sila, ang balay sa Israel, nadestiyero,+ tungod kay sila migawi nga dili-matinumanon kanako, mao nga gitago ko ang akong nawong gikan kanila+ ug gitugyan ko sila ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway, ug sila nangapukan, silang tanan, pinaagi sa espada.+ 24  Gibuhat ko kanila ang sumala sa ilang kahugawan ug sumala sa ilang mga kalapasan,+ ug padayon kong gitago ang akong nawong gikan kanila.’ 25  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Karon mao ang panahon nga dad-on ko pagbalik ang mga binihag nga iya ni Jacob+ ug kaluy-an ang tibuok balay sa Israel;+ ug ako magpakitag bug-os nga pagkamahinalaron alang sa akong balaang ngalan.+ 26  Ug ila unyang pas-anon ang ilang kaulawan+ ug ang tanan nilang pagkadili-matinumanon nga ilang gihimo kanako,+ sa dihang sila magpuyo sa kasegurohan diha sa ilang yuta,+ nga walay magpakurog kanila.+ 27  Sa diha nga dad-on ko sila pagbalik gikan sa mga katawhan ug tigomon ko sila gikan sa kayutaan sa ilang mga kaaway,+ pagabalaanon ko usab ang akong kaugalingon taliwala kanila atubangan sa mga mata sa daghang kanasoran.’+ 28  “‘Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova nga ilang Diyos, sa dihang idestiyero ko sila ngadto sa kanasoran ug pagatigomon sila sa ilang yuta,+ nga wala nay bisan usa kanila nga akong ibilin didto.+ 29  Ug dili ko na tagoan ang akong nawong gikan kanila,+ tungod kay ibubo ko ang akong espiritu diha sa balay sa Israel,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote