Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 38:1-23

38  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo,+ itumong ang imong nawong batok kang Gog sa yuta sa Magog,+ ang pangulong hepe sa Mesek+ ug sa Tubal,+ ug panagna batok kaniya.  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako batok kanimo, Oh Gog, ikaw nga pangulong hepe sa Mesek ug sa Tubal.  Ug ikaw palisoon ko gayod ug butangan ko ug mga kaw-it ang imong apapangig+ ug pagulaon ka uban sa tibuok nimong kasundalohan,+ mga kabayo ug mga mangangabayo, silang tanan nga nabestihan sa hingpit nga katahom,+ usa ka dakong panon, nga may dagkong taming ug kalasag, silang tanan nga nagagamit ug mga espada;+  ang Persia,+ ang Etiopia+ ug ang Put+ uban kanila, silang tanan nga may kalasag ug helmet;  ang Gomer+ ug ang tanang pundok niini, ang banay ni Togarma,+ sa kinalay-ang mga bahin sa amihanan, ug ang tanang pundok niini, daghang katawhan uban kanimo.+  “‘“Pangandam, ug mangandam ka sa imong kaugalingon, ikaw ug ang tibuok nimong panon,+ kadtong nagkatigom uban kanimo, ug ikaw mahimong ilang bantay.  “‘“Human sa daghang adlaw ikaw pagatagdon. Sa kaulahiang bahin sa mga tuig ikaw moadto sa yuta+ sa katawhan nga gidalag balik gikan sa espada, gitapok gikan sa daghang katawhan,+ ngadto sa kabukiran sa Israel, nga nahimong gun-ob sa kanunay; usa ka yuta nga gipagula gikan sa mga katawhan, diin sila mipuyo sa kasegurohan, silang tanan.+  Ug ikaw motungas gayod. Sama sa usa ka bagyo ikaw moabot.+ Ikaw mahimong sama sa mga panganod nga motabon sa yuta,+ ikaw ug ang tanan nimong pundok ug ang daghang katawhan uban kanimo.”’ 10  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ug mahitabo nianang adlawa nga may mga butang nga motungha sa imong kasingkasing,+ ug maghunahuna ka gayod ug makadaot nga laraw;+ 11  ug ikaw magaingon: “Sulongon ko ang yuta sa bukas nga kabanikahan.+ Adtoon ko kadtong anaa sa kalinaw, nga nagpuyo sa kasegurohan, silang tanan nga nagpuyo nga walay paril,+ ug sila walay bisan trangka ug mga pultahan.” 12  Kini maoy aron makakuhag daghang inagaw+ ug sa paghimog dakong pagpangilog, aron ibalik ang imong kamot ngadto sa gun-ob nga mga dapit nga gipuy-an pag-usab+ ug ngadto sa katawhan nga gitigom gikan sa kanasoran,+ usa nga nagapanigom ug bahandi ug katigayonan,+ kadtong mga nagpuyo sa kinapusoran+ sa yuta. 13  “‘Ang Sheba+ ug ang Dedan+ ug ang mga magpapatigayon sa Tarsis+ ug ang tanan niyang may-lambungay nga nating leyon+​—⁠sila moingon kanimo: “Aron ba makakuhag daghang inagaw nga ikaw mianhi? Aron ba makahimog dakong pagpangilog nga gitigom mo ang imong panon, aron sa pagkuhag plata ug bulawan, sa pagkuhag bahandi ug katigayonan, sa pagkuhag daghan kaayong inagaw?”’ 14  “Busa panagna, Oh anak sa tawo, ug sultihi si Gog, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Niana unyang adlawa sa dihang ang akong katawhang Israel magapuyo sa kasegurohan, dili ba ikaw mahibalo niana?+ 15  Ug ikaw moabot gayod gikan sa imong dapit, gikan sa kinalay-ang mga bahin sa amihanan,+ ikaw ug ang daghang katawhan uban kanimo, silang tanan managsakay sa mga kabayo, usa ka dakong panon sa katawhan, usa ka panon sa kasundalohan nga daghan uyamot.+ 16  Ug ikaw motungas gayod batok sa akong katawhang Israel, sama sa mga panganod nga motabon sa yuta.+ Kini mahitabo sa kaulahiang bahin sa mga adlaw, ug dad-on ko gayod ikaw batok sa akong yuta,+ aron nga ang kanasoran makaila kanako sa dihang balaanon ko ang akong kaugalingon pinaagi kanimo atubangan sa ilang mga mata, Oh Gog.”’+ 17  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ikaw+ ba mao kadtong akong gihisgotan sa kanhing mga adlaw pinaagi sa kamot sa akong mga alagad nga mga manalagna sa Israel, nga nanagna niadtong mga adlawa​—⁠mga tuig⁠—nga dad-on ko ikaw ngadto kanila?’+ 18  “‘Ug mahitabo nianang adlawa, sa adlaw nga si Gog mosulod sa yuta sa Israel,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘nga ang akong kaaligutgot magautbo sa akong ilong.+ 19  Ug sa akong kainit,+ sa kalayo sa akong mabangis nga kasuko, ako mosulti gayod.+ Tino nga nianang adlawa usa ka dakong pagkauyog mahitabo sa yuta sa Israel.+ 20  Ug tungod kanako ang mga isda sa dagat ug ang naglupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang ihalas nga mga mananap sa kapatagan ug ang tanang nagkamang nga linalang nga nagkamang sa yuta ug ang tanang katawhan nga anaa sa nawong sa yuta mokurog gayod,+ ug ang kabukiran mangatumpag+ ug ang titip nga mga dalan mangahugno, ug ang tanang paril mangapukan gayod ngadto sa yuta.’ 21  “‘Ug tawgon ko ang usa ka espada batok kaniya sa akong tibuok bukirong rehiyon,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.+ ‘Ang espada sa matag usa modangat batok sa kaugalingon niyang igsoon.+ 22  Ug pagahukman+ ko siya, uban ang kamatay+ ug uban ang dugo;+ ug usa ka kusog nga bunok sa ulan ug mga ulan nga yelo,+ kalayo+ ug asupre akong ipaulan nganha kaniya ug sa iyang mga pundok ug sa daghang katawhan nga uban kaniya.+ 23  Ug ako magapadako gayod sa akong kaugalingon ug magabalaan sa akong kaugalingon+ ug magapaila sa akong kaugalingon atubangan sa mga mata sa daghang kanasoran; ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.’+

Mga Footnote