Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 37:1-28

37  Ang kamot ni Jehova diha sa ibabaw nako,+ nga niana ako gidala niya diha sa espiritu ni Jehova+ ug gipahimutang ako sa taliwala sa patag sa walog, ug kini puno sa mga bukog.+  Ug iya akong gipalibot duol niini nila, ug, tan-awa! dihay daghan kaayo sa patag sa walog ug, tan-awa! sila uga kaayo.+  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, mabuhi pa ba kining mga bukoga?” Ug ako miingon: “Soberanong Ginoong Jehova, ikaw mismo nahibalo pag-ayo.”+  Ug siya miingon kanako: “Panagna mahitungod niini nga mga bukog, ug ikaw mag-ingon kanila, ‘Oh kamong uga nga mga bukog, patalinghogi ang pulong ni Jehova:  “‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova niining mga bukog: “Ania, pasudlon ko ang gininhawa kaninyo, ug kamo mangabuhi.+  Ug ipahimutang ko diha kaninyo ang mga ugat ug patunghaon ko diha kaninyo ang unod, ug tabonan ko kamo sa panit ug sudlan ko kamo sa gininhawa, ug kamo mangabuhi;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.”’”+  Ug ako nanagna ingon sa gisugo kanako.+ Ug sa dihang ako nanagna dihay kabanha, ug dihay kinagilkil, ug ang mga bukog nagtigom, bukog ngadto sa iyang bukog.  Ug nakita ko, ug, tan-awa! mitungha ang mga ugat ug ang mga unod diha kanila ug ang panit mitabon kanila. Apan kon mahitungod sa gininhawa, kini wala kanila.  Ug siya miingon kanako: “Panagna ngadto sa hangin. Panagna, Oh anak sa tawo, ug ikaw mag-ingon sa hangin, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Gikan sa upat ka hangin umanhi ka, Oh hangin, ug huypi kining pinatayng+ mga tawo, aron sila mangabuhi.”’”+ 10  Ug ako nanagna sumala sa iyang gisugo kanako, ug ang gininhawa misulod kanila, ug sila nangabuhi ug nanindog sa ilang mga tiil,+ usa ka dako uyamot nga panon sa kasundalohan. 11  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, kon mahitungod niini nga mga bukog, sila ang tibuok balay sa Israel.+ Ania, sila nagaingon, ‘Ang among mga bukog nangauga, ug ang among paglaom nahanaw.+ Kami gipamutol nga binulag sa among mga bahin.’ 12  Busa panagna, ug sultihi sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, buksan ko ang inyong mga lubnganan,+ ug pagulaon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan, Oh akong katawhan, ug dad-on ko kamo sa yuta sa Israel.+ 13  Ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang ablihan ko ang inyong mga lubnganan ug sa dihang pagulaon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan, Oh akong katawhan.”’+ 14  ‘Ug isulod ko kaninyo ang akong espiritu, ug kamo mangabuhi,+ ug ipahiluna ko kamo sa inyong yuta; ug kamo makaila gayod nga ako, si Jehova, nagsulti ug ako naghimo niini,’ mao ang giingon ni Jehova.”+ 15  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 16  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, pagkuhag pudlos+ ug sulati kini, ‘Alang sa Juda ug alang sa mga anak sa Israel nga iyang kaubanan.’+ Ug pagkuhag laing pudlos ug sulati kini, ‘Alang kang Jose, ang pudlos ni Epraim,+ ug sa tibuok balay sa Israel nga iyang kaubanan.’+ 17  Ug hiusahon mo sila ingong usa ka pudlos alang kanimo, ug sila mahimong usa na lamang diha sa imong kamot.+ 18  Ug sa dihang ang mga anak sa imong katawhan moingon kanimo, ‘Dili mo ba isulti kanamo kon unsay kahulogan kanimo niining mga butanga?’+ 19  ingna sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, kuhaon ko ang pudlos ni Jose, nga anaa sa kamot ni Epraim, ug ang mga tribo sa Israel nga iyang kaubanan, ug ibutang ko sila nganha niana, nga mao, ang pudlos sa Juda, ug himoon ko sila nga usa ka pudlos,+ ug sila mahimong usa diha sa akong kamot.”’ 20  Ug ang mga pudlos nga imong sulatan kinahanglan nga anha sa imong kamot atubangan sa ilang mga mata.+ 21  “Ug sultihi sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, kuhaon ko ang mga anak sa Israel gikan sa taliwala sa kanasoran diin sila miadto, ug tigomon ko sila gikan sa palibot ug dad-on ko ngadto sa ilang yuta.+ 22  Ug himoon ko silang usa ka nasod diha sa yuta,+ ibabaw sa kabukiran sa Israel, ug usa lamang unya ang hari nilang tanan,+ ug sila dili na magpadayon ingong duha ka nasod, ni sila mabahin pa sa duha ka gingharian.+ 23  Ug dili na nila pagahugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang makaluod nga mga idolo ug pinaagi sa ilang dulumtanang mga butang ug pinaagi sa tanan nilang mga kalapasan;+ ug luwason ko sila gikan sa tanan nilang puloy-anang mga dapit diin sila nakasala, ug hinloan ko sila,+ ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mahimong ilang Diyos.+ 24  “‘“Ug ang akong alagad nga si David maoy magahari sa ibabaw nila,+ ug usa lamang unya ang magbalantay nilang tanan;+ ug sila magalakaw sa akong hudisyal nga mga hukom,+ ug sila magatuman sa akong mga lagda,+ ug buhaton gayod nila kini.+ 25  Ug sila mopuyo sa yuta nga gihatag ko sa akong alagad, kang Jacob, nga maoy gipuy-an sa inyong mga katigulangan,+ ug sila mopuyo niana,+ sila ug ang ilang mga anak ug ang mga anak sa ilang mga anak hangtod sa panahong walay tino,+ ug si David nga akong alagad mahimong ilang pangulo hangtod sa panahong walay tino.+ 26  “‘“Ug magahimo ako uban kanila ug usa ka pakigsaad sa pakigdait;+ usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino uban kanila.+ Ug ipahiluna ko sila ug padaghanon ko sila+ ug ibutang ko ang akong sangtuwaryo sa ilang taliwala hangtod sa panahong walay tino.+ 27  Ug ang akong tabernakulo maanaa sa ibabaw nila,+ ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan.+ 28  Ug ang kanasoran mahibalo gayod nga ako, si Jehova,+ ang nagabalaan sa Israel sa dihang ang akong sangtuwaryo maanaa sa ilang taliwala hangtod sa panahong walay tino.”’”+

Mga Footnote