Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 36:1-38

36  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, panagna mahitungod sa kabukiran sa Israel, ug ikaw mag-ingon, ‘Oh kabukiran sa Israel,+ patalinghogi ang pulong ni Jehova.  Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tungod kay ang kaaway miingon batok kaninyo,+ ‘Aha! Bisan ang hatag-as nga mga dapit sa karaang panahon+—kini among napanag-iya!’”’+  “Busa panagna, ug ikaw mag-ingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tungod gayod kay kamo gihimong biniyaan+ ug gibanghag sa tanang kiliran,+ aron kamo mapanag-iya sa mga nanghibilin sa kanasoran+ ug kamo padayong gihisgotan pinaagi sa dila+ ug adunay daotang taho taliwala sa katawhan,+  busa, Oh kabukiran sa Israel,+ patalinghogi ang pulong sa Soberanong Ginoong Jehova! Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova ngadto sa kabukiran ug sa kabungtoran, ngadto sa kasapaan ug sa mga walog ug ngadto sa gun-ob nga mga dapit nga nabiniyaan+ ug ngadto sa biniyaang mga siyudad nga nahimong agawonon ug biaybiayonon sa mga nanghibilin sa kanasoran nga anaa sa palibot;+  busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod sa kalayo sa akong kasibot ako mosulti+ gayod batok sa mga nanghibilin sa kanasoran ug batok sa Edom, sa kinatibuk-an niini,+ kadtong naghatag sa akong yuta alang sa ilang kaugalingon aron panag-iyahon uban ang pagmaya sa bug-os kasingkasing,+ uban ang pagyubit sa kalag,+ tungod sa sibsibanan niini ug tungod sa mga inagaw.’”’+  “Busa panagna mahitungod sa yuta sa Israel, ug ingnon mo ang kabukiran ug ang kabungtoran, ang kasapaan ug ang mga walog, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tan-awa! Sa akong kasibot ug sa akong kaaligutgot ako mosulti, tungod kay gipas-an ninyo ang pakaulaw sa kanasoran.”’+  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ako nag-isa sa akong kamot sa pagpanumpa+ nga ang kanasoran sa inyong palibot​—⁠sila magapas-an sa kaugalingon nilang kaulawan.+  Ug kamo, Oh kabukiran sa Israel, magpagula sa inyong mga sanga ug magpatungha sa inyong mga bunga alang sa akong katawhang Israel,+ kay ania na sila sa haduol nga moabot na.+  Kay ania, ako dapig kaninyo, ug magtagad kaninyo,+ ug kamo pagatikaron ug pagapugsan ug binhi.+ 10  Ug padaghanon ko diha kaninyo ang katawhan, ang tibuok balay sa Israel, ang tanan niini,+ ug ang mga siyudad pagapuy-an gayod,+ ug ang gun-ob nga mga dapit tukoron pag-usab.+ 11  Oo, padaghanon ko diha kaninyo ang katawhan ug ang kahayopan,+ ug sila modaghan gayod ug magmabungahon, ug papuy-an ko kamo sama sa inyong kahimtang kanhi+ ug ako maghimo ug labi pang maayo kaninyo kay sa kahimtang ninyo sa sinugdan;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.+ 12  Ug palakton ko diha kaninyo ang mga tawo, oo, ang akong katawhang Israel, ug kamo ilang panag-iyahon,+ ug kamo mahimong ilang panulondon,+ ug dili ninyo ipahinabong mamatyan+ pa sila pag-usab ug mga anak.’” 13  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay adunay nag-ingon nganha kaninyo: “Ikaw usa ka manunukob sa katawhan, ug ikaw nahimong usa ka yuta nga nagpahinabong ang imong kanasoran mamatyan ug mga anak,”’+ 14  ‘busa ang katawhan dili na nimo tukbon,+ ug ang imong kanasoran dili na nimo ipahinabong mamatyan ug mga anak,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 15  ‘Ug ipahinabo ko nga wala nay madungog nga dugang pang pagtamay sa kanasoran mahitungod kanimo,+ ug dili ka na magpas-an sa pakaulaw sa mga katawhan,+ ug dili na nimo pandolon ang imong kanasoran,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 16  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 17  “Anak sa tawo, ang balay sa Israel nagpuyo sa ilang yuta, ug padayon nilang gihugawan kini pinaagi sa ilang dalan ug pinaagi sa ilang mga binuhatan.+ Sa akong atubangan ang ilang dalan nahimong ingon sa kahugaw sa regla.+ 18  Ug gibubo ko kanila ang akong kaaligutgot tungod sa dugo nga ilang gibubo diha sa yuta,+ diin kining yutaa ilang gihugawan pinaagi sa ilang makaluod nga mga idolo.+ 19  Ug gipatibulaag ko sila sa taliwala sa kanasoran, mao nga sila natibuagsa sa taliwala sa kayutaan.+ Gihukman ko sila sumala sa ilang dalan ug sumala sa ilang mga binuhatan.+ 20  Busa sila midangat sa kanasoran diin sila miadto, ug ang katawhan nagpasipala sa akong balaang ngalan+ sa pag-ingon labot kanila, ‘Mao kini ang katawhan ni Jehova, ug sila migula gikan sa iyang yuta.’+ 21  Ug pagakaluy-an ko ang akong balaang ngalan, nga gipasipalahan sa balay sa Israel taliwala sa kanasoran diin sila miadto.”+ 22  “Busa ingna ang balay sa Israel, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Dili tungod kaninyo nga ako magbuhat niini, Oh balay sa Israel, kondili tungod sa akong balaang ngalan, nga inyong gipasipalahan taliwala sa kanasoran diin kamo miadto.”’+ 23  ‘Ug balaanon ko ang akong dakong ngalan,+ nga gipasipalahan sa taliwala sa kanasoran, nga inyong gipasipalahan taliwala kanila; ug ang kanasoran makaila gayod nga ako mao si Jehova,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘sa diha nga ako pagabalaanon sa inyong taliwala atubangan sa ilang mga mata.+ 24  Ug kuhaon ko kamo gikan sa kanasoran ug tigomon ko kamo gikan sa tanang kayutaan ug dad-on ko kamo ngadto sa inyong yuta.+ 25  Ug pagawisikan ko kamo ug hinlong tubig, ug kamo mangahinlo;+ gikan sa tanan ninyong kahugawan+ ug gikan sa tanan ninyong makaluod nga mga idolo pagahinloan ko kamo.+ 26  Ug hatagan ko kamo ug usa ka bag-ong kasingkasing,+ ug ibutang ko ang usa ka bag-ong espiritu sa sulod ninyo,+ ug kuhaon ko ang kasingkasing nga bato gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo ug usa ka kasingkasing nga unod.+ 27  Ug ang akong espiritu ibutang ko sa sulod ninyo,+ ug ako molihok aron kamo magasubay sa akong mga regulasyon,+ ug magatuman sa akong hudisyal nga mga hukom ug magabuhat niana.+ 28  Ug kamo mopuyo gayod sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga katigulangan,+ ug kamo mahimong akong katawhan ug ako mahimong inyong Diyos.’+ 29  “‘Ug pagaluwason ko kamo gikan sa tanan ninyong kahugawan+ ug magatawag sa mga lugas ug padagayaon kini, ug walay gutom nga akong ipadangat kaninyo.+ 30  Ug padagayaon ko gayod ang mga bunga sa kahoy, ug ang abot sa uma, aron dili na ninyo madawat taliwala sa kanasoran ang pakaulaw tungod sa gutom.+ 31  Ug kamo mahinumdom sa inyong daotang mga dalan ug sa inyong dili-maayong mga binuhatan,+ ug kamo mobatig kaluod sa inyong kaugalingon tungod sa inyong mga kasaypanan ug tungod sa inyong dulumtanang mga butang.+ 32  Dili tungod kaninyo nga ako magabuhat niini,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘angay ninyo kining mahibaloan. Pangaulaw kamo ug batiang napaubos tungod sa inyong mga dalan, Oh balay sa Israel.’+ 33  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Sa adlaw nga ako maghinlo kaninyo gikan sa inyong mga kasaypanan papuy-an ko usab ang mga siyudad,+ ug ang gun-ob nga mga dapit pagatukoron pag-usab.+ 34  Ug ang biniyaan nga yuta pagatikaron, bisan kon nahimo kining awaaw atubangan sa mga mata sa tanang lumalabay.+ 35  Ug ang katawhan moingon gayod: “Kanang yutaa nga nabiniyaan nahimong ingon sa tanaman sa Eden,+ ug ang naawaaw ug ang nabiniyaan ug ang nagun-ob nga mga siyudad gikutaan na; kini gipuy-an na.”+ 36  Ug ang kanasoran nga mahibilin libot kaninyo mahibalo gayod nga ako, si Jehova, nagtukod sa mga nagun-ob,+ ako nagtanom sa nabiniyaan. Ako, si Jehova, nagsulti ug ako naghimo niini.’+ 37  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Kini ang itugot ko pa nga susihon kanako sa balay sa Israel aron buhaton alang kanila:+ Padaghanon ko sila sama sa usa ka panon sa mga tawo.+ 38  Sama sa usa ka panon sa balaang mga tawo, sama sa panon sa Jerusalem sa iyang mga kapistahan,+ sa ingon ang mga siyudad nga nahimong awaaw mapuno sa panon sa mga tawo;+ ug ang katawhan makaila gayod nga ako mao si Jehova.’”

Mga Footnote