Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 34:1-31

34  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, panagna batok sa mga magbalantay sa Israel. Panagna, ug isulti kanila, ngadto sa mga magbalantay, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Alaot ang mga magbalantay sa Israel,+ nga nahimong tigpakaon sa ilang kaugalingon!+ Dili ba ang panon man ang angay nga pakan-on sa mga magbalantay?+  Ginakaon ninyo ang tambok,+ ug ginabesti ninyo ang balhibo sa karnero. Ginaihaw ninyo ang supang+ nga hayop.+ Wala ninyo pakan-a ang panon.  Wala ninyo palig-ona ang mga nagmasakiton,+ ug wala ninyo ayoha ang mga nasakit, ug kamo wala magbendahe sa mga nabalian, ug wala ninyo dad-a pagbalik ang natibuagsa, ug wala ninyo pangitaa ang nawala,+ apan inyo silang gimandoan sa kamapig-oton, bisan sa pagkamalupigon.+  Ug sila nagkatibulaag tungod kay walay magbalantay,+ mao nga sila nahimong pagkaon sa tanang ihalas nga mananap sa kapatagan, ug sila padayong nagkatibulaag.+  Ang akong mga karnero nangahisalaag diha sa tanang kabukiran ug sa matag hataas nga bungtod;+ ug diha sa tibuok nawong sa yuta ang akong mga karnero+ nangatibulaag, nga walay nagsusi ug walay nagtinguha sa pagpangita.  “‘“Busa, kamong mga magbalantay, patalinghogi ang pulong ni Jehova,  ‘“Ingon nga ako buhi,” mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, “tinong tungod kay ang akong mga karnero nahimong agawonon ug ang akong mga karnero nahimong kalan-on sa tanang ihalas nga mananap sa kapatagan, tungod kay wala may magbalantay, ug ang akong mga magbalantay wala man mangita sa akong mga karnero, hinunoa ang mga magbalantay padayon nga nagpakaon sa ilang kaugalingon,+ ug ang akong mga karnero wala nila pakan-a,”’  busa, kamong mga magbalantay, patalinghogi ang pulong ni Jehova. 10  Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, ako batok sa mga magbalantay,+ ug paninglon ko gayod ang akong mga karnero gikan sa ilang kamot ug pahunongon sila sa pagpakaon sa akong mga karnero,+ ug ang mga magbalantay dili na magpakaon sa ilang kaugalingon;+ ug luwason ko ang akong mga karnero gikan sa ilang baba, ug sila dili mangahimong kalan-on alang kanila.’”+ 11  “‘Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania ako, ako mismo, ug pangitaon ko ang akong mga karnero ug atimanon ko sila.+ 12  Ingon sa pag-atiman sa usa nga nagpakaon sa iyang panon+ sa adlaw nga siya mahiabot sa taliwala sa iyang mga karnero nga napatlaag sa halayo,+ sa maong paagi usab atimanon ko ang akong mga karnero; ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila natibulaag sa adlaw sa mga panganod ug sa mabagang kangiob.+ 13  Ug pagawason ko sila+ gikan sa mga katawhan ug tigomon ko sila gikan sa kayutaan ug dad-on ko sila ngadto sa ilang yuta+ ug pakan-on ko sila sa ibabaw sa kabukiran sa Israel, daplin sa kasapaan ug sa tanang puloy-anang mga dapit sa yuta.+ 14  Pasibsibon ko sila sa usa ka maayong sibsibanan, ug mahimo nilang puloy-anan ang hataas nga kabukiran sa Israel.+ Didto sila mohigda sa usa ka maayong puloy-anang dapit,+ ug sa tambok nga sibsibanan sila mangaon ibabaw sa kabukiran sa Israel.” 15  “‘“Pakaonon ko mismo ang akong mga karnero,+ ug pahigdaon ko sila,”+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 16  “Ang nawala akong pangitaon,+ ug ang natibuagsa akong dad-on pagbalik, ug ang nabalian akong bendahean ug ang nasakit akong palig-onon, apan ang tambok+ ug ang kusganon akong laglagon. Pakan-on ko siya uban sa paghukom.”+ 17  “‘Ug kon bahin kaninyong akong mga karnero, mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako magahukom tali sa karnero ug karnero, tali sa mga laking karnero ug sa mga laking kanding.+ 18  Usa lang ba ka gamay nga butang alang kaninyo nga kamo mokaon diha sa labing maayong sibsibanan+ apan ang ubang bahin sa inyong mga sibsibanan inyong yatakyatakan sa inyong mga tiil, ug nga kamo moinom sa matin-aw nga mga tubig apan ang salin inyong hugawan pinaagi sa pagtunobtunob sa inyong mga tiil? 19  Ug kon bahin sa akong mga karnero, anha ba sila mokaon sa sibsibanan nga giyatakyatakan sa inyong mga tiil ug moinom ba sila sa tubig nga nahugawan sa pagtunobtunob sa inyong mga tiil?” 20  “‘Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova ngadto kanila: “Ania ako, ako mismo, ug ako magahukom tali sa supang nga karnero ug sa niwang nga karnero, 21  tungod kay gidus-og ninyo pinaagi sa kilid ug sa abaga ug gisungay ninyo ang tanang nagmasakiton hangtod nga inyong napatibulaag sila ngadto sa gawas.+ 22  Ug luwason ko ang akong mga karnero, ug sila dili na mahimong agawonon;+ ug ako magahukom tali sa karnero ug karnero. 23  Ug ibabaw kanila ako magbangon ug usa ka magbalantay,+ ug siya magpakaon kanila, ang akong alagad nga si David.+ Siya magpakaon kanila, ug siya mahimong ilang magbalantay.+ 24  Ug ako, si Jehova, mahimong ilang Diyos,+ ug ang akong alagad nga si David usa ka pangulo sa ilang taliwala.+ Ako, si Jehova, ang nagsulti. 25  “‘“Ug maghimo ako ug usa ka pakigsaad sa pakigdait uban kanila,+ ug wagtangon ko ang makadaot nga mapintas nga mananap gikan sa yuta,+ ug sila magpuyo sa kasegurohan diha sa kamingawan ug mangatulog diha sa kalasangan.+ 26  Ug sila ug ang mga palibot sa akong bungtod himoon ko nga usa ka panalangin,+ ug paulanon ko ang ulan sa iyang panahon. Aduna unyay ulan sa panalangin.+ 27  Ug ang kahoy sa kapatagan magahatag sa iyang bunga,+ ug ang yuta magahatag sa iyang abot,+ ug sila magapuyo sa ilang yuta diha sa kasegurohan.+ Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang balion ko ang ilang yugo+ ug maluwas ko sila gikan sa kamot niadtong nag-ulipon kanila.+ 28  Ug sila dili na mahimong agawonon sa mga nasod;+ ug kon mahitungod sa ihalas nga mananap sa yuta, kini dili motukob kanila, ug sila magapuyo sa kasegurohan, nga walay usa nga magpakurog kanila.+ 29  “‘“Ug ako magpatungha alang kanila sa usa ka umahan aron makabaton ug usa ka ngalan,+ ug sila dili na pagaut-oton sa gutom diha sa yuta,+ ug sila dili na magpas-an sa pakaulaw gikan sa mga nasod.+ 30  ‘Ug sila makahibalo gayod nga ako, si Jehova nga ilang Diyos, nagauban kanila+ ug nga sila mao ang akong katawhan, ang balay sa Israel,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”’+ 31  “‘Ug kon mahitungod kaninyo nga akong mga karnero,+ mga karnero nga akong ginapasibsib, kamo maoy yutan-ong mga tawo. Ako mao ang inyong Diyos,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote