Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 33:1-33

33  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, sultihi ang mga anak sa imong katawhan,+ ug ingna sila,“‘Mahitungod sa usa ka yuta, kon ipadangat ko niana ang usa ka espada,+ ug ang tanang tawo sa yuta magkuhag usa ka tawo ug magbutang kaniya ingon nga ilang tigbantay,+  ug iyang makita ang espada nga nagsingabot sa yuta ug huypon ang budyong ug pasidan-an ang katawhan,+  ug ang usa ka tawo makadungog sa tingog sa budyong apan siya dili manumbaling sa pasidaan,+ ug moabot ang espada ug magkuha kaniya, ang iyang dugo mahianha sa iyang kaugalingong ulo.+  Ang tingog sa budyong iyang nadungog, apan siya wala manumbaling sa pasidaan. Ang iyang dugo mahianha sa iyang kaugalingon. Ug kon siya nanumbaling pa sa pasidaan, ang iyang kalag makaikyas unta.+  “‘Karon kon mahitungod sa tigbantay, kon makita niya ang espada nga nagsingabot ug dili niya huypon ang budyong+ ug ang katawhan dili mapasidan-an ug ang espada moabot ug magkuhag kalag gikan kanila, tungod sa kaugalingon niining kasaypanan kini pagakuhaon,+ apan ang dugo niini paninglon ko gikan sa kamot sa tigbantay.’+  “Karon kon mahitungod kanimo, Oh anak sa tawo, gihimo ko ikaw nga tigbantay sa balay sa Israel,+ ug ikaw magpatalinghog sa pulong sa akong baba ug maghatag kanila ug pasidaan gikan kanako.+  Sa dihang ako moingon sa daotan, ‘Oh daotan, ikaw sa pagkatinuod mamatay!’+ apan ikaw wala mosulti aron sa pagpasidaan sa daotan gikan sa iyang dalan,+ siya ingong daotan mamatay sa iyang kaugalingong kasaypanan,+ apan ang iyang dugo paninglon ko diha sa imong kamot.  Apan kon mahitungod kanimo, kon ikaw magpasidaan sa daotan sa pagbiya sa iyang dalan apan siya dili motalikod sa iyang dalan, siya mamatay sa iyang kaugalingong kasaypanan,+ apan maluwas mo ang imong kaugalingong kalag.+ 10  “Karon kon mahitungod kanimo, Oh anak sa tawo, ingna ang balay sa Israel, ‘Kamo nag-ingon: “Tungod kay ang among mga pagsukol ug ang among mga sala ania kanamo ug tungod kanila kami nagakaut-ot,+ nan, unsaon man namo pagpabiling buhi?”’+ 11  Ingna sila, ‘“Ingon nga ako buhi,” mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, “ako malipay, dili sa kamatayon sa tawong daotan,+ apan nga mobiya ang daotan+ gikan sa iyang dalan ug mabuhi.+ Biya kamo, biya gikan sa inyong daotang mga dalan,+ kay ngano man nga kamo mamatay, Oh balay sa Israel?”’+ 12  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, ingna ang mga anak sa imong katawhan, ‘Ang pagkamatarong sa matarong dili makaluwas kaniya sa adlaw sa iyang pagsukol.+ Apan kon mahitungod sa pagkadaotan sa daotan, kini dili magpapandol kaniya sa adlaw nga siya mobiya gikan sa iyang pagkadaotan.+ Ni si bisan kinsang naghupot ug pagkamatarong mabuhi tungod niana sa adlaw sa iyang pagpakasala.+ 13  Sa dihang ako moingon sa matarong: “Ikaw sa pagkatinuod mabuhi,” ug siya mosalig sa iyang kaugalingong pagkamatarong ug mobuhat sa inhustisya,+ ang tanan niyang matarong nga mga buhat dili na pagahinumdoman, apan tungod sa iyang inhustisya nga iyang nabuhat—⁠tungod niana siya mamatay.+ 14  “‘Ug sa dihang ako moingon sa daotan: “Ikaw sa pagkatinuod mamatay,”+ ug siya mobiya sa iyang sala+ ug mobuhat sa hustisya ug pagkamatarong,+ 15  ug iuli sa daotan ang butang nga gigarantiya,+ mobayad sa mga butang nga tinulis,+ ug mosubay sa mga lagda sa kinabuhi pinaagi sa dili pagbuhat sa inhustisya,+ siya sa pagkatinuod mabuhi.+ Siya dili mamatay. 16  Walay usa sa iyang mga sala nga iyang nahimo ang pagahinumdoman batok kaniya.+ Ang hustisya ug ang pagkamatarong mao ang iyang gibuhat. Siya sa pagkatinuod mabuhi.’+ 17  “Ug ang mga anak sa imong katawhan miingon, ‘Ang dalan ni Jehova dili matul-id,’+ apan, kon bahin kanila, ang ilang dalan mao ang dili matul-id. 18  “Sa dihang ang matarong motalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug mobuhat sa inhustisya, siya mamatay usab tungod niini.+ 19  Ug sa dihang ang daotan mobiya sa iyang pagkadaotan ug mobuhat sa hustisya ug pagkamatarong, siya mabuhi tungod niini.+ 20  “Ug kamo miingon, ‘Ang dalan ni Jehova dili matul-id.’+ Hukman ko ang matag usa kaninyo sumala sa iyang dalan,+ Oh balay sa Israel.” 21  Ug nahitabo sa ikanapulog-duha ka tuig, sa ikanapulo ka bulan, sa ikalimang adlaw sa bulan sa among pagkadestiyero, nga miabot kanako ang usa nga nakaikyas gikan sa Jerusalem,+ nga nag-ingon: “Ang siyudad gipukan!”+ 22  Karon ang kamot ni Jehova diha kanako sa gabii sa wala pa moabot ang nakaikyas,+ ug Iyang gibuka ang akong baba sa wala pa kadto siya moabot sa pagkabuntag, ug ang akong baba nabuka ug ako wala na maamang.+ 23  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon: 24  “Anak sa tawo, ang mga molupyo niining gun-ob nga mga dapit+ nag-ingon gayod mahitungod sa yuta sa Israel, ‘Si Abraham usa lang apan napanag-iya niya ang yuta.+ Ug kita daghan; gihatag kanato ang yuta aron panag-iyahon.’+ 25  “Busa ingna sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Kamo nagakaon uban sa dugo,+ ug ang inyong mga mata inyong ginayahat sa makaluod nga mga idolo,+ ug nagabubo kamo ug dugo.+ Busa manag-iya ba diay kamo sa yuta?+ 26  Kamo nagsalig sa inyong espada.+ Kamo nagbuhat ug dulumtanang butang,+ ug ang matag usa kaninyo naghugaw sa asawa sa iyang isigkatawo.+ Busa manag-iya ba diay kamo sa yuta?”’+ 27  “Mao kini ang imong isulti kanila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ingon nga ako buhi, tinong sila nga anaa sa gun-ob nga mga dapit mangapukan sa espada;+ ug ang anaa sa kapatagan, siya ihatag ko sa ihalas nga mananap ingong pagkaon;+ ug kadtong atua sa lig-ong mga dapit ug sa mga langob+ mamatay pinaagi sa kamatay. 28  Ug himoon ko nga awaaw ang yuta,+ usa gayod ka biniyaan, ug ang garbo sa kusog niini pahunongon+ ug ang kabukiran sa Israel mahimong biniyaan,+ nga walay bisan usa nga moagi. 29  Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang himoon ko nga awaaw ang yuta,+ usa gayod ka biniyaan, gumikan sa tanan nilang dulumtanang butang nga ilang gihimo.”’+ 30  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, ang mga anak sa imong katawhan nagsultihanay bahin kanimo sa kilid sa mga bungbong ug sa mga ganghaan sa mga balay,+ ug nagsultihanay sila ang usa sa usa, ang tagsatagsa ngadto sa iyang igsoon, nga nag-ingon, ‘Ngari kamo, palihog, ug patalinghogi ang pulong nga nagagula gikan kang Jehova.’+ 31  Ug sila manganha kanimo, sama sa pag-anha sa katawhan, ug manglingkod sa imong atubangan ingong akong katawhan;+ ug sila mamati gayod sa imong mga pulong apan kini dili nila buhaton,+ kay sa ilang baba sila nagapahayag ug hilabihang kaibog ug ang ilang kasingkasing nagapangagpas sa ilang dili-minatarong nga kinitaan.+ 32  Ug, tan-awa! alang kanila ikaw sama sa usa ka awit sa makilawasnong gugma, sama sa usa nga nindot ug tingog ug maayong motokar sa usa ka kinuldasan nga tulonggon.+ Ug sila mamati gayod sa imong mga pulong, apan walay usa nga mobuhat niini.+ 33  Ug sa dihang kini mahitabo—⁠tan-awa! kini mahitabo+—⁠sila usab mahibalo gayod nga may manalagna sa ilang taliwala.”+

Mga Footnote