Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 32:1-32

32  Ug nahitabo sa dugang pa nga sa ikanapulog-duha ka tuig, sa ikanapulog-duha ka bulan, sa unang adlaw sa bulan, ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, pagpatugbaw ug awit sa pagbangotan mahitungod kang Paraon nga hari sa Ehipto, ug ingna siya, ‘Gipahilom ka ingon sa usa ka may-lambungay nga nating leyon sa kanasoran.+ “‘Ug ikaw nahisama sa dakong linalang sa kadagatan,+ ug ikaw nagmatulin diha sa imong mga suba ug nagpalubog sa mga tubig pinaagi sa imong mga tiil ug nagpahugaw sa ilang mga suba.’  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Iladlad ko usab kanimo ang akong pukot+ pinaagi sa usa ka panon sa daghang katawhan, ug ikaw guyoron nila sulod sa akong baling.+  Ug biyaan ko ikaw diha sa yuta. Ilabay ko ikaw ibabaw sa kapatagan.+ Ug diha kanimo papuy-on ko ang tanang naglupad nga linalang sa kalangitan, ug gikan kanimo busgon ko ang ihalas nga mga mananap sa tibuok yuta.+  Ug ibutang ko ang imong unod ibabaw sa kabukiran ug ang mga walog pun-on sa imong mga biya.+  Ug ang yuta paimnon ko sa imong mga inagas, sa imong dugo,+ diha sa kabukiran; ug ang kasapaan mapuno kanimo.’  “‘Ug sa dihang mapalong ka pagatabonan ko ang kalangitan ug pangitngiton ko ang mga bituon niini. Kon bahin sa adlaw, tabonan ko kini sa mga panganod, ug ang bulan dili mopadan-ag sa iyang kahayag.+  Ang tanang banwag nga nagasiga diha sa kalangitan​—⁠pangitngiton ko kini tungod kanimo, ug magabutang ako ug kangitngit diha sa imong yuta,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.  “‘Ug pasuk-on ko ang kasingkasing sa daghang katawhan sa dihang dad-on ko ang mga binihag gikan kanimo taliwala sa kanasoran ngadto sa kayutaan nga wala mo mahibaloi.+ 10  Ug himoon ko nga malisang kanimo ang daghang katawhan,+ ug ang ilang mga hari mangurog sa kalisang kanimo sa dihang iwarawara ko ang akong espada sa ilang atubangan,+ ug sila mangurog sa matag gutlo, ang matag usa alang sa iyang kaugalingong kalag, sa adlaw sa imong pagkapukan.’+ 11  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ang espada sa hari sa Babilonya modangat kanimo.+ 12  Ang imong panon sa katawhan ipapukan ko pinaagi sa mga espada sa mga gamhanan, ang mga malupigon sa kanasoran, silang tanan;+ ug ilang wagtangon ang garbo sa Ehipto, ug ang tanan niyang panon sa katawhan pagalaglagon.+ 13  Ug laglagon ko ang tanan niyang binuhing hayop gikan sa daplin sa daghang katubigan,+ ug ang tiil sa yutan-ong tawo dili na maglubog niini,+ ni bisan ang mga tiil sa usa ka binuhing hayop maglubog niini.’ 14  “‘Nianang panahona patin-awon ko ang ilang mga tubig, ug ang ilang mga suba padagaydayon ko sama sa lana,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 15  “‘Sa dihang himoon ko nga awaaw ang yuta sa Ehipto ug ang yuta mabiniyaan sa bug-os,+ sa dihang patyon ko ang tanang molupyo niini, sila usab makaila gayod nga ako mao si Jehova.+ 16  “‘Usa kini ka awit sa pagbangotan, ug ang katawhan moawit gayod niini. Bisan ang mga anak nga babaye sa kanasoran moawit niini; ila kining awiton tungod sa Ehipto ug tungod sa tanan niyang panon sa katawhan,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 17  Ug nahitabo sa dugang pa nga sa ikanapulog-duha ka tuig, sa ikanapulog-lima ka adlaw sa bulan, ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon: 18  “Anak sa tawo, pagminatay tungod sa panon sa katawhan sa Ehipto ug itambog kini,+ siya ug ang mga anak nga babaye sa halangdong kanasoran, ngadto sa ilalom sa yuta,+ uban niadtong nanganaog sa gahong.+ 19  “‘Kang kinsa ba nga ikaw mas matahom pa?+ Kanaog, ug ikaw ipahiluna uban sa mga dili-tinuli!’+ 20  “‘Taliwala niadtong gipamatay pinaagi sa espada sila mangapukan.+ Gihatag siya ngadto sa usa ka espada. Guyora ninyo siya ngadto sa halayo ug ang tanan niyang panon sa katawhan. 21  “‘Ang mga kadagkoan sa mga gamhanan mosulti kaniya sa taliwala sa Sheol, uban sa iyang mga magtatabang.+ Sila manganaog gayod;+ sila manghigda ingon sa mga dili-tinuli, nga gipamatay sa espada. 22  Atua didto ang Asirya ug ang iyang tibuok panon sa katawhan.+ Ang iyang mga lubnganan nagalibot kaniya. Silang tanan gipamatay, kadtong nangapukan pinaagi sa espada.+ 23  Kay ang iyang mga lubnganan gibutang sa kinasulorang mga bahin sa usa ka gahong,+ ug ang iyang panon sa katawhan nagalibot sa iyang lubnganan, silang tanan gipamatay, nangapukan pinaagi sa espada, tungod kay sila nagpahinabog kalisang sa yuta sa mga buhi. 24  “‘Ang Elam+ ug ang tibuok niyang panon sa katawhan atua nagalibot sa iyang lubnganan, silang tanan mga pinatay, kadtong nangapukan pinaagi sa espada, nga nanganaog nga dili-tinuli ngadto sa ilalom sa yuta, kadtong mga nagpahinabo sa ilang paglisang sa yuta sa mga buhi; ug ilang pas-anon ang ilang kaulawan uban niadtong nanganaog sa gahong.+ 25  Taliwala sa mga pinatay nagpahimutang silag higdaanan+ alang kaniya taliwala sa tibuok niyang panon sa katawhan. Ang iyang mga lubnganan nagalibot niini. Silang tanan dili-tinuli, pinatay sa espada,+ tungod kay ang pagkalisang kanila gipahinabo diha sa yuta sa mga buhi; ug ilang pas-anon ang ilang kaulawan uban niadtong nanganaog sa gahong. Taliwala sa mga pinatay siya gibutang. 26  “‘Atua didto ang Mesek+ ug ang Tubal+ ug ang tibuok niyang panon sa katawhan. Ang iyang mga lubnganan nagalibot kaniya. Silang tanan dili-tinuli, giduslak sa espada, tungod kay sila nagpahinabo sa ilang paglisang sa yuta sa mga buhi. 27  Ug dili ba sila mohigda uban sa mga gamhanan,+ nga nangapukan gikan sa taliwala sa mga dili-tinuli, nga nanganaog sa Sheol nga dala ang ilang mga hinagiban sa gubat? Ug ilang ibutang ang ilang mga espada ilalom sa ilang mga ulo, ug ang ilang mga kasaypanan mahianha sa ilang mga bukog,+ tungod kay ang mga gamhanan gikalisangan diha sa yuta sa mga buhi.+ 28  Ug kon bahin kanimo, taliwala sa mga dili-tinuli ikaw malaglag, ug ikaw mohigda uban niadtong gipamatay pinaagi sa espada. 29  “‘Atua didto ang Edom,+ ang iyang mga hari ug ang tanan niyang mga pangulo, kinsa, sa ilang pagkagamhanan, gibutang uban niadtong gipamatay pinaagi sa espada;+ sila mohigda uban gayod sa mga dili-tinuli+ ug uban niadtong nanganaog sa gahong. 30  “‘Atua didto ang mga duke sa amihanan, silang tanan, ug ang tanang taga-Sidon,+ nga nanganaog uban sa mga pinatay, bisan pa sa ilang pagkamakalilisang tungod sa ilang pagkagamhanan, sila nangaulaw. Ug sila manghigda nga dili-tinuli uban niadtong gipamatay pinaagi sa espada ug magpas-an sa ilang kaulawan uban niadtong nanganaog sa gahong.+ 31  “‘Mao kini sila ang makita ni Paraon, ug siya malipay gayod tungod sa tibuok niyang panon sa katawhan.+ Si Paraon ug ang tibuok niyang kasundalohan mahimong mga pinatay sa espada,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 32  “‘Kay siya nagpahinabo sa iyang paglisang sa yuta sa mga buhi,+ ug siya ipahiluna taliwala sa mga dili-tinuli, uban niadtong gipamatay pinaagi sa espada, si Paraon ug ang tibuok niyang panon sa katawhan,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote