Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 3:1-27

3  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, kon unsay imong nakita, kan-a. Kan-a kining linukot,+ ug lakaw, sulti ngadto sa balay sa Israel.”  Busa gibuka ko ang akong baba, ug iyang gipakaon kanako ang linukot.+  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, kinahanglang pakan-on mo ang imong tiyan, aron mapuno nimo ang imong mga tinai niining linukot nga gihatag ko kanimo.” Ug ako mikaon niini, ug diha sa akong baba kini matam-is sama sa dugos.+  Ug siya nagpadayon sa pag-ingon kanako: “Anak sa tawo, lakaw, sulod sa taliwala sa balay+ sa Israel, ug isulti ang akong mga pulong ngadto kanila.  Kay ikaw wala ipadala ngadto sa katawhan nga ang pinulongan dili masabtan+ o lisod ang sinultihan+—ngadto sa balay sa Israel,  dili ngadto sa daghang katawhan nga ang pinulongan dili masabtan o lisod ang sinultihan, kansang mga pulong dili mo masabtan.+ Kon kanila pa nga ikaw akong gipadala, sila mamati kanimo.+  Apan kon bahin sa balay sa Israel, dili sila buot mamati kanimo, kay sila dili buot mamati kanako;+ tungod kay silang tanan sa balay sa Israel mga gahig ulo ug tig-ag kasingkasing.+  Tan-awa! Gihimo ko ang imong nawong nga ingon kagahi sa ilang mga nawong+ ug ang imong agtang nga ingon kagahi sa ilang mga agtang.+  Gihimo ko ang imong agtang nga sama sa usa ka diamante, nga magahi pa kay sa santik.+ Ayaw kahadlok kanila,+ ug ayaw kalisang sa ilang mga nawong,+ kay sila usa ka balay nga masuklanon.”+ 10  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, ang tanang pulong nga akong isulti kanimo, ibutang sa imong kasingkasing+ ug patalinghogi sa imong mga igdulungog. 11  Ug lakaw, sulod taliwala sa nadestiyero nga katawhan,+ taliwala sa mga anak sa imong katawhan, ug sultihi sila ug ingna sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova,’ walay sapayan kon sila mamati o modumili.”+ 12  Ug ang usa ka espiritu nagkuha kanako+ ug nadungog ko sa akong luyo ang tingog sa usa ka kusog nga haguros:+ “Dalayegon ang himaya ni Jehova gikan sa iyang dapit.”+ 13  Ug dihay kinapakapa sa mga pako sa buhing mga linalang nga nagsaghiray sa usag usa,+ ug kinagalkal sa mga ligid nga diha sa ilang tupad,+ ug may tingog sa usa ka kusog nga haguros. 14  Ug gikuha ako sa espiritu+ ug gidala ako, mao nga ako milakaw sa kapait uban ang kaaligutgot sa akong espiritu, ug ang kamot ni Jehova maoy kusganon ibabaw kanako.+ 15  Busa ako misulod sa taliwala sa nadestiyero nga katawhan sa Tel-abib, nga nagpuyo+ sa daplin sa suba sa Kebar,+ ug ako mipuyo didto sa dapit nga ilang gipuy-an; ug ako mipuyo didto sulod sa pito ka adlaw, nga nahiugnok sa ilang taliwala.+ 16  Ug nahitabo pagkatapos sa pito ka adlaw nga ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon: 17  “Anak sa tawo, gihimo ko ikaw nga tigbantay sa balay sa Israel,+ ug pamati sa pulong gikan sa akong baba ug pasidan-i sila gikan kanako.+ 18  Sa dihang ako moingon sa daotan, ‘Ikaw sa pagkatinuod mamatay,’+ ug ikaw wala magpasidaan kaniya ug mosulti aron sa pagpasidaan sa daotan gikan sa iyang daotang dalan aron sa pagtipig kaniya nga buhi,+ tungod kay siya daotan, siya mamatay sa iyang kasaypanan,+ apan ang iyang dugo paninglon ko gikan sa imong kamot.+ 19  Apan kon bahin kanimo, kon ikaw nagpasidaan sa daotan+ ug siya dili motalikod sa iyang pagkadaotan ug gikan sa iyang daotang dalan, siya mamatay tungod sa iyang kasaypanan;+ apan kon bahin kanimo, maluwas mo ang imong kalag.+ 20  Ug sa dihang ang matarong motalikod gikan sa iyang pagkamatarong+ ug mobuhat sa inhustisya ug ako magbutang ug kapandolan sa iyang atubangan,+ siya mamatay tungod kay wala ka magpasidaan kaniya. Tungod sa iyang sala siya mamatay,+ ug ang iyang matarong nga mga buhat nga iyang nahimo dili na pagahinumdoman,+ apan ang iyang dugo paninglon ko gikan sa imong kamot.+ 21  Ug kon bahin kanimo, kon ikaw nagpasidaan sa tawong matarong aron nga ang matarong dili makasala,+ ug siya sa pagkatinuod wala makasala, siya gayod magpadayong buhi tungod kay siya napasidan-an,+ ug maluwas mo ang imong kalag.”+ 22  Ug ang kamot ni Jehova midangat kanako didto ug siya miingon kanako: “Tindog, lakaw ngadto sa patag sa walog,+ ug didto ako makigsulti kanimo.” 23  Busa ako mitindog ug miadto sa patag sa walog, ug, tan-awa! ang himaya ni Jehova didto man,+ ingon sa himaya nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Kebar,+ ug mihapa ako.+ 24  Unya ang espiritu misulod kanako+ ug gipatindog ako,+ ug siya nakigsulti kanako ug miingon kanako: “Lakaw, takpi ang imong kaugalingon sulod sa imong balay. 25  Ug ikaw, Oh anak sa tawo, tan-awa! sila tinong magahigot ug mga pisi kanimo ug magagapos kanimo pinaagi niini aron dili ka makaadto sa ilang taliwala.+ 26  Ug ang imong dila papiliton ko sa alingagngag sa imong baba,+ ug ikaw maamang gayod,+ ug ikaw dili mahimong magbabadlong kanila,+ tungod kay sila maoy usa ka balay nga masuklanon.+ 27  Ug sa dihang ako makigsulti kanimo bukhon ko ang imong baba, ug ikaw magaingon kanila,+ ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.’ Siya nga nagapamati papamatia,+ ug siya nga nagadumili padumilia, tungod kay sila usa ka balay nga masuklanon.+

Mga Footnote