Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 26:1-21

26  Ug nahitabo sa ikanapulog-usa ka tuig, sa unang adlaw sa bulan, nga ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, tungod kay ang Tiro+ miingon batok sa Jerusalem,+ ‘Aha! Siya nalumpag,+ ang mga pultahan sa mga katawhan!+ Ang paingnan ngari na gayod kanako. Ako mapuno—siya nagun-ob na,’+  busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, ako batok kanimo, Oh Tiro, ug paanhaon ko ang daghang kanasoran batok kanimo,+ ingon sa dagat nga mopasaka sa iyang mga balod.+  Ug ila gayong gun-obon ang mga paril sa Tiro+ ug lumpagon ang iyang mga torre,+ ug akong kagison ang iyang abog gikan kaniya ug himoon siyang masinaw, usa ka dakong bato nga hubo.  Siya mahimong usa ka dapit nga pagaladlaran sa mga baling+ sa taliwala sa dagat.’+ “‘Kay ako nagsulti,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug siya mahimong agawonon sa mga nasod.  Ug ang mga lungsod nga sakop niya nga anaa sa kapatagan—pinaagi sa espada sila pamatyon, ug ang katawhan makaila gayod nga ako mao si Jehova.’+  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, batok sa Tiro akong dad-on si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya gikan sa amihanan,+ usa ka hari sa mga hari,+ uban ang mga kabayo+ ug mga karo nga iggugubat+ ug mga sundalong mangangabayo ug usa ka panon sa katawhan,+ usa gayod ka mabagang panon sa katawhan.  Ang mga lungsod nga sakop nimo diha sa kapatagan iyang pamatyon pinaagi sa espada, ug siya maghimo batok kanimo ug pang-asdang nga paril ug magtukod batok kanimo ug pang-asdang nga bungdo+ ug mag-alsa batok kanimo ug dakong taming;  ug ang iyang kasangkapan sa pag-atake iyang ipunting batok sa imong mga paril, ug ang imong mga torre iyang tumpagon, pinaagi sa iyang mga espada. 10  Tungod sa nagbul-og nga panon sa kabayo ang ilang abog motabon kanimo.+ Ang imong mga paril mauyog tungod sa dahunog sa sundalong mangangabayo ug sa ligid ug sa karo nga iggugubat, sa dihang mosulod siya sa imong mga ganghaan, sama sa pagsulod sa usa ka siyudad nga gibuslotan ang paril. 11  Pinaagi sa mga tiil sa iyang mga kabayo iyang yatakan ang tanan nimong kadalanan.+ Ang imong katawhan iyang pamatyon pinaagi sa espada, ug ang imong lig-ong mga haligi mangatumba sa yuta. 12  Ug ilang agawon ang imong mga kahinguhaan+ ug sakmiton ang imong mga baligya,+ ug lumpagon ang imong mga paril, ug tumpagon nila ang imong maanindot nga mga balay. Ug ang imong mga bato ug ang imong mga ginama sa kahoy ug ang imong abog ilang ibutang sa taliwala mismo sa tubig.’ 13  “‘Ug pahunongon ko ang kasaba sa imong pag-awit,+ ug ang tingog mismo sa imong alpa dili na madungog.+ 14  Ug himoon ko ikaw nga masinaw, usa ka dakong bato nga hubo.+ Ikaw mahimong usa ka dapit nga pagaladlaran sa mga baling.+ Dili ka na gayod pagatukoron pag-usab; kay ako, si Jehova, ang nagsulti,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.+ 15  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova sa Tiro, ‘Sa kagahob sa imong pagkapukan, sa dihang ang grabeng nasamdan moagulo, sa dihang adunay dakong pagpamatay sa imong taliwala, dili ba mauyog ang mga pulo?+ 16  Ug ang tanang pangulo sa dagat manganaog+ sa ilang mga trono+ ug maghukas sa ilang mga kupo nga walay bukton, ug huboon nila ang ilang binordahan nga mga besti. Ilang isul-ob ang pagpangurog. Sila manglingkod sa yuta,+ ug sila mangurog sa matag gutlo+ ug motutok kanimo sa kahibulong. 17  Ug sila magpatugbaw alang kanimo ug usa ka awit sa pagbangotan+ ug moingon kanimo: “‘“Naunsa ba nga ikaw nalaglag man, ikaw nga kanhi gipuy-an sa mga tawo gikan sa kadagatan,+ Oh dinayeg nga siyudad, nga nahimong kusganon diha sa dagat,+ siya ug kadtong mga nagpuyo kaniya, kadtong mga nakapalisang sa tanang molupyo sa yuta! 18  Karon ang mga pulo mokurog sa adlaw sa imong pagkapukan. Ug ang mga pulo nga anaa sa dagat matugaw gayod tungod sa imong pagkahanaw.”’+ 19  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Sa dihang himoon ko ikaw nga usa ka gun-ob nga siyudad, ingon sa mga siyudad nga wala gayod puy-i, sa dihang himoon ko nga molapaw kanimo ang halawom nga katubigan, ug pagatabonan ka sa dakong katubigan,+ 20  ipaubos ko usab ikaw uban niadtong nanaog sa gahong ngadto sa katawhan sa kanhing panahon,+ ug papuy-on ko ikaw sa kinaubsang dapit sa yuta,+ sama sa mga dapit nga nagun-ob sa dugay nga panahon, uban niadtong nanaog sa gahong,+ aron ikaw dili na pagapuy-an; ug ako magbutang ug dayandayan diha sa yuta sa mga buhi.+ 21  “‘Himoon ko ikaw nga kalit nga kalisangan,+ ug ikaw mawagtang; ug ikaw pangitaon,+ apan dili ka na makaplagan hangtod sa panahong walay tino,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote