Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 23:1-49

23  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako,+ nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, may duha ka babaye nga maoy mga anak sa usa ka inahan.+  Ug sila namampam didto sa Ehipto.+ Sa panahon sa ilang pagkabatan-on sila nakahimog pagpamampam.+ Didto ang ilang mga dughan gipisil,+ ug didto ilang gikumos ang sabakan sa ilang pagkaulay.  Ug ang mga ngalan nila maoy Ohola, ang magulang, ug Oholiba ang iyang igsoon, ug sila nahimong akoa+ ug nanganak ug mga lalaki ug mga babaye.+ Ug kon bahin sa ilang mga ngalan, si Ohola mao ang Samaria,+ ug si Oholiba mao ang Jerusalem.+  “Ug si Ohola namampam,+ samtang siya akoa pa, ug nagpadayon sa pagpangulag niadtong nahigugma pag-ayo kaniya,+ sa mga Asiryanhon,+ nga diha sa haduol,  sa mga gobernador nga nagbestig asul nga panapton, ug sa mga luyoluyong magmamando—silang tanan tilinguhaong mga batan-ong lalaki, mga sundalong mangangabayo.  Ug iyang gitugyan kanila ang iyang pagpamampam, kanilang tanan nga labing pinili nga mga anak sa Asirya; ug uban kanilang tanan nga iyang gipangulagan—uban sa ilang makaluod nga mga idolo—iyang gihugawan ang iyang kaugalingon.+  Ug wala niya biyai ang iyang pagpamampam nga dala gikan sa Ehipto, kay sila nakigdulog man kaniya sa panahon sa iyang pagkabatan-on, ug sila mao ang nagkumos sa sabakan sa iyang pagkaulay ug sila nagpadayon sa pagbubo sa ilang pakighilawas nganha kaniya.+  Busa gitugyan ko siya ngadto sa kamot niadtong mga nahigugma pag-ayo kaniya,+ sa kamot sa mga anak sa Asirya, nga iyang gipangulagan.+ 10  Sila ang nagpadayag sa iyang pagkahubo.+ Ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga anak nga babaye ilang gikuha,+ ug ilang gipatay siya sa espada. Ug siya nahimong kaulawan sa mga babaye, ug ilang gipahamtangan siya sa mga buhat sa paghukom. 11  “Sa dihang nakita kini ni Oholiba nga iyang igsoong babaye,+ siya nagbuhat sa iyang unodnong pangibog nga labi pang madaoton kay kaniya, ug sa iyang pagpamampam nga labi pa kay sa pagpakighilawas sa iyang igsoong babaye.+ 12  Siya nangulag sa mga anak nga lalaki sa Asirya,+ sa mga gobernador ug sa mga luyoluyong magmamando nga diha sa haduol, nga nabestihan sa hingpit nga katahom, mga sundalong mangangabayo—⁠silang tanan tilinguhaong mga batan-ong lalaki.+ 13  Ug nakita ko nga, tungod kay siya naghugaw man sa iyang kaugalingon, usa ra ang dalan nilang duha.+ 14  Ug gidugangan pa niya ang iyang mga buhat sa pagpamampam sa dihang iyang nakita ang mga lalaki nga kinulit diha sa bungbong,+ mapula+ nga mga kinulit nga larawan+ sa mga Caldeanhon, 15  nga ang ilang hawak binaksan sa mga bakos,+ nga may mga purong nga nagbitay sa ilang ulo, nga kamay-ong sa mga manggugubat, silang tanan, kamay-ong sa mga anak nga lalaki sa Babilonya, mga Caldeanhon kon bahin sa yuta nga ilang natawhan. 16  Ug sa iyang pagkakita kanila siya nangulag kanila+ ug nagpadalag mga mensahero ngadto kanila sa Caldea.+ 17  Ug ang mga anak nga lalaki sa Babilonya nangadto kaniya, ngadto sa higdaanan nga pahayaganan sa gugma, ug naghugaw kaniya pinaagi sa ilang pagpakighilawas;+ ug siya padayong nahugawan pinaagi kanila, ug ang iyang kalag mipahilayo kanila nga giluoran. 18  “Ug siya nagpadayon sa pagpadayag sa iyang mga buhat sa pagpamampam ug sa pagpadayag sa iyang pagkahubo,+ mao nga ang akong kalag mipahilayo nga giluod sa pagpakig-uban kaniya, ingon nga ang akong kalag mipahilayo nga giluod sa pagpakig-uban sa iyang igsoong babaye.+ 19  Ug gipadayon niya pagpadaghan ang iyang mga buhat sa pagpamampam+ nga nagahandom sa mga adlaw sa iyang pagkabatan-on,+ sa dihang siya namampam didto sa yuta sa Ehipto.+ 20  Ug siya nagpadayon sa pagpangulag sama sa paagi sa mga puyopuyo niadtong kansang unodnong sangkap ingon sa unodnong sangkap sa mga laking asno ug kansang kinatawo maoy ingon sa kinatawo sa mga laking kabayo.+ 21  Ug nagpadayon ka sa paghatag ug pagtagad sa malaw-ayng panggawi sa imong pagkabatan-on sa gikumos ang imong sabakan sukad pa sa Ehipto,+ tungod sa mga dughan sa imong pagkabatan-on.+ 22  “Busa, Oh Oholiba, mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, gipukaw ko batok kanimo ang mga nahigugma pag-ayo kanimo,+ sila nga gipalay-an sa imong kalag tungod sa kaluod, ug akong pagadad-on sila batok kanimo sa tanang kiliran,+ 23  ang mga anak nga lalaki sa Babilonya+ ug ang tanang Caldeanhon,+ ang Pekod+ ug ang Soa ug ang Koa, ang tanang anak nga lalaki sa Asirya uban kanila, tilinguhaon nga mga batan-ong lalaki, mga gobernador ug mga luyoluyong magmamando silang tanan, mga manggugubat ug mga tinawag, nga nagsakay sa mga kabayo, silang tanan. 24  Ug sila gayod manganhi batok kanimo uban sa kinagalkal sa mga karo nga iggugubat ug sa mga ligid,+ ug uban sa usa ka panon sa mga katawhan, nga may dakong taming ug kalasag ug helmet. Ikaw ilang pagalibotan, ug itugyan ko kanila ang paghukom, ug sila magahukom kanimo sa ilang mga paghukom.+ 25  Ug ipahayag ko ang akong kasuko batok kanimo,+ ug molihok sila batok kanimo sa kaaligutgot.+ Putlon nila ang imong ilong ug ang imong mga dalunggan, ug ang mahibilin kanimo mangapukan pinaagi sa espada. Ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babaye+ ilang dad-on,+ ug ang mahibilin kanimo pagalamyon sa kalayo.+ 26  Ug hukasan ka gayod nila sa imong besti+ ug kuhaan sa imong matahom nga mga butang.+ 27  Ug pahunongon ko gayod ang imong malaw-ayng panggawi gikan kanimo,+ ug ang imong pagpamampam nga dala gikan sa yuta sa Ehipto;+ ug dili na nimo iyahat ang imong mga mata kanila, ug ang Ehipto dili na nimo hinumdoman pa.’ 28  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, itugyan ko ikaw ngadto sa kamot niadtong imong gidumtan, ngadto sa kamot niadtong gikan kanila ang imong kalag mipahilayo nga giluod.+ 29  Ug sila molihok batok kanimo sa pagdumot ug mokuha sa tanan nimong mga hinagoan ug biyaan ka nga walay sapot ug hubo;+ ug ang pagkahubo sa imong mga buhat sa pagpakighilawas ug ang imong malaw-ayng panggawi ug ang imong mga buhat sa pagpamampam igapadayag.+ 30  Kining mga butanga pagabuhaton kanimo tungod sa imong paggawi ingon sa usa ka pampam sunod sa mga nasod,+ tungod sa imong paghugaw sa imong kaugalingon pinaagi sa ilang makaluod nga mga idolo.+ 31  Ikaw nagsubay sa dalan sa imong igsoong babaye;+ ug ihatag ko gayod ang iyang kopa nganha sa imong kamot.’+ 32  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ikaw magainom gikan sa kopa sa imong igsoong babaye, nga lawom ug dako.+ Ikaw pagakataw-an ug pagayubiton, ang kopa nga daghan ug sulod.+ 33  Ikaw mapuno sa kahubog ug kagul-anan, uban ang kopa sa kahingangha ug sa pagkabiniyaan, ang kopa sa imong igsoong babaye nga Samaria. 34  Ug ikaw magainom niini ug magatiti niini,+ ug ang mga bika niini imong kitkiton, ug ang imong mga dughan imong lungion.+ “Kay ako nagsulti,” mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.’ 35  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay ikaw nalimot kanako+ ug ikaw nagsalikway kanako sa imong luyo,+ nan ikaw usab magpas-an sa imong malaw-ayng panggawi ug sa imong mga buhat sa pagpamampam.’” 36  Ug si Jehova miingon kanako: “Anak sa tawo, hukman+ ba nimo si Ohola ug si Oholiba+ ug sultihan sila sa ilang dulumtanang mga butang?+ 37  Kay sila nanapaw+ ug adunay dugo sa ilang mga kamot,+ ug pinaagi sa ilang makaluod nga mga idolo sila nanapaw.+ Ug, gawas pa niana, ang ilang mga anak nga ilang gipanganak alang kanako ilang gipaagi sa kalayo alang kanila ingon nga pagkaon.+ 38  Dugang pa, mao kini ang ilang gibuhat kanako: Ilang gihugawan+ ang akong sangtuwaryo+ niadtong adlawa, ug ang akong mga igpapahulay ilang gipasipalahan.+ 39  Ug sa dihang napatay na nila ang ilang mga anak alang sa ilang makaluod nga mga idolo,+ sila nanulod pa gayod sa akong sangtuwaryo niadtong adlawa sa pagpasipala niini,+ ug, tan-awa! kana ang ilang gibuhat sa taliwala sa akong balay.+ 40  Ug dugang pa niana, sa diha nga ilang gipasugoan ang mga tawo nga gikan sa halayo, nga ilang gipaadtoan ug usa ka mensahero,+ niana, tan-awa! sila nangabot,+ nga alang kanila ikaw naghugas sa imong kaugalingon,+ nagpintal sa imong mga mata+ ug nagdayandayan sa imong kaugalingon sa mga pahiyas.+ 41  Ug ikaw milingkod sa usa ka harianong higdaanan,+ uban sa usa ka lamesa nga inandam atubangan niini,+ ug ang akong insenso+ ug ang akong lana imong gibutang sa ibabaw niana.+ 42  Ug diha kaniya ang tingog sa usa ka panon sa katawhan nga anaa sa kahayahay,+ ug ngadto sa mga lalaki gikan sa panon sa mga tawo dihay mga palahubog+ nga gidala gikan sa kamingawan, ug ang mga kamot sa mga babaye ilang gisul-oban sa mga pulseras ug ang ilang mga ulo sa matahom nga mga purongpurong.+ 43  “Unya ako miingon labot kaniya nga nalawos na sa pagpanapaw,+ ‘Karon siya magpadayon sa iyang pagpamampam, siya mismo.’+ 44  Ug sila nagpadayon sa pag-adto kaniya, ingon sa pag-adto sa usa ka tawo sa usa ka babaye nga pampam; nianang paagiha sila miadto kang Ohola ug kang Oholiba ingon nga mga babaye nga law-ay ug panggawi.+ 45  Apan kon mahitungod sa matarong+ nga mga tawo, sila mao ang maghukom kaniya sa paghukom alang sa mga mananapaw+ ug sa paghukom alang sa mga babaye nga tig-ula ug dugo;+ kay sila mga mananapaw man, ug adunay dugo sa ilang mga kamot.+ 46  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Patungason ko ang usa ka panon sa katawhan batok kanila+ ug himoon ko sila nga kalisangan ug agawonon.+ 47  Ug batoon sila sa panon sa katawhan,+ ug pamatyon sila pinaagi sa ilang mga espada. Ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babaye ilang pamatyon,+ ug ilang sunogon sa kalayo ang ilang mga balay.+ 48  Ug pahunongon ko gayod ang malaw-ayng panggawi+ gikan sa yuta,+ ug ang tanang babaye kinahanglang magpatul-id, aron sila dili magabuhat sumala sa inyong malaw-ay nga panggawi.+ 49  Ug ilang dad-on ibabaw kaninyo ang inyong malaw-ayng panggawi,+ ug inyong pagapas-anon ang mga sala sa inyong makaluod nga mga idolo; ug kamo makaila gayod nga ako mao ang Soberanong Ginoong Jehova.’”+

Mga Footnote