Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 21:1-32

21  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, itumong ang imong nawong paingon sa Jerusalem ug pagbungat+ ug mga pulong ngadto sa balaang mga dapit,+ ug panagna batok sa yuta sa Israel.+  Ug sultihi ang yuta sa Israel, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, ako batok kanimo,+ ug hulboton ko ang akong espada gikan sa sakoban niini+ ug laglagon ko ang matarong ug ang daotan gikan kanimo.+  Aron malaglag ko gikan kanimo ang matarong ug ang daotan, mao nga mogula ang akong espada gikan sa sakoban niini batok sa tanang unod gikan sa habagatan hangtod sa amihanan.+  Ug ang tanang unod makaila gayod nga ako, si Jehova, naghulbot sa akong espada gikan sa sakoban niini.+ Dili na kini isakob pag-usab.”’+  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, panghupaw uban sa nangurog nga balat-ang.+ Uban sa kapaitan panghupaw atubangan sa ilang mga mata.+  Ug mahitabo gayod nga, kon sila moingon kanimo, ‘Tungod sa unsa nga ikaw nanghupaw?’+ ikaw magaingon, ‘Tungod sa usa ka taho.’+ Kay kini tinong moabot,+ ug ang tanang kasingkasing matunaw+ ug ang tanang kamot manghuyhoy ug ang tanang espiritu magmasulub-on ug ang tanang tuhod magatulo sa tubig.+ ‘Tan-awa! Kini tinong moabot+ ug ipahinabo,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, managna ka, ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ingna, ‘Usa ka espada, usa ka espada!+ Kini gibaid,+ ug kini usab gipasinaw. 10  Kini gibaid aron sa pagpamatay; kini gipasinaw aron kini magpangidlap.’”’”+ “O magmasadyaon ba kita?”+ “‘Gisalikway ba niini ang setro+ sa akong anak,+ sama sa gihimo niini sa tanang kahoy?+ 11  “‘Ug gihatag kini sa usa aron pasinawon, aron kini gamiton sa kamot. Kini​—⁠usa ka espada nga gibaid, ug kini​—⁠kini gipasinaw, aron ihatag ngadto sa kamot sa usa nga nagapatay.+ 12  “‘Singgit ug tiyabaw,+ Oh anak sa tawo, kay kini nahimong batok sa akong katawhan;+ kini batok sa tanang pangulo sa Israel.+ Ang mga gipangsalibay ngadto sa espada nahiuban sa akong katawhan.+ Busa dagpala ang imong paa.+ 13  Kay ang usa ka pagsulay gihimo,+ ug unsay anaa niana kon ginasalikway usab niini ang setro?+ Kini dili magpadayon sa paglungtad,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 14  “Ug ikaw, Oh anak sa tawo​—⁠managna ka, ug idagpi ang palad sa palad,+ ug ‘Usa ka espada!’ pagasublion sa makatulo.+ Kini mao ang espada sa mga pinatay. Kini mao ang espada sa usa ka pinatay nga bantogan, nga nagalibot kanila.+ 15  Aron matunaw ang kasingkasing+ ug aron modaghan kadtong nangapukan diha sa tanan nilang mga ganghaan,+ ako magapamatay pinaagi sa espada. Pagkaalaot, kini gihimo nga mangidlap, gipasinaw alang sa pagpamatay!+ 16  Ipakita nga mahait ka;+ adto sa tuo! Magpahiluna ka; adto sa wala! Sa bisan asa ipaatubang ang imong nawong! 17  Ug ako usab magdagpi sa akong palad sa akong pikas palad,+ ug pahunongon ko ang akong kaaligutgot.+ Ako mismo, si Jehova, ang nagsulti.” 18  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 19  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, mag-andam ka ug duha ka dalan aron mosulod ang espada sa hari sa Babilonya.+ Kining duha magagula gikan sa usa ka yuta, ug pagatabason mo ang usa ka nagatudlo nga timaan;+ diha sa ulohan sa dalan paingon sa siyudad kini pagatabason. 20  Ang usa ka dalan imong andamon aron ang espada mosulod batok sa Raba+ sa mga anak ni Ammon, ug ang usa batok sa Juda, batok sa Jerusalem nga kinutaan.+ 21  Kay ang hari sa Babilonya mibarog sa kinasang-an, diha sa ulohan sa duha ka dalan, aron sa pagpanag-an.+ Giuyog niya ang mga udyong. Nangutana siya pinaagi sa terapim;+ misusi siya sa atay. 22  Sa iyang tuong kamot ang pagpanag-an maoy alang sa Jerusalem, aron sa pagpahimutang ug mga troso nga iglulumpag,+ sa pagpabuka sa baba alang sa pagpamatay, sa pagpatugbaw sa tingog pinaagi sa usa ka pasidaan,+ sa pagpahimutang ug mga troso nga iglulumpag batok sa mga ganghaan, sa paghimo ug pang-asdang nga bungdo, sa pagtukod ug pang-asdang nga paril.+ 23  Ug alang kanila kini nahisama sa usa ka dili tinuod nga pagpanag-an sa ilang mga mata+​—⁠kadtong gipapanumpa kanila;+ ug siya naghinumdom sa kasaypanan,+ aron sila hidakpan.+ 24  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay nagpahinumdom kamo sa inyong kasaypanan pinaagi sa paghikyad sa inyong mga kalapasan, aron ang inyong mga sala makita sumala sa tanan ninyong mga binuhatan, tungod kay kamo nahinumdoman,+ kamo hidakpan pinaagi sa kamot.’+ 25  “Ug kon bahin kanimo, Oh daotang pangulo+ sa Israel+ nga nasamdang ikamatay, kansang adlaw miabot sa panahon sa kataposang kasaypanan,+ 26  mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Kuhaa ang purong, ug kuhaa ang korona.+ Kini dili na unya sama sa una.+ Bayawa ang ubos,+ ug ipaubos ang usa nga hataas.+ 27  Kagun-oban, kagun-oban, pagahimoon ko kini nga kagun-oban.+ Ug kon bahin niini usab, walay magapanag-iya niini hangtod nga moabot siya nga may legal nga katungod,+ ug ihatag ko kini kaniya.’+ 28  “Ug ikaw, Oh anak sa tawo, panagna, ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova mahitungod sa mga anak ni Ammon ug mahitungod sa kaulawan gikan kanila.’ Ug ikaw magaingon, ‘Usa ka espada, usa ka espada nga gihulbot aron sa pagpamatay, gipasinaw aron kini manglamoy, aron magpangidlap,+ 29  tungod sa ilang pagpanan-aw sa butang nga dili tinuod alang kanimo, tungod sa ilang pagpanag-an sa usa ka bakak alang kanimo,+ aron ibutang ka diha sa mga liog sa mga pinatay, ang daotang mga tawo kansang adlaw miabot na sa panahon sa kataposang kasaypanan.+ 30  Ibalik kini sa sakoban. Sa dapit nga ikaw gilalang, sa yuta nga imong gigikanan,+ pagahukman ko ikaw. 31  Ug igabubo ko kanimo ang akong mahukmanong pagsaway. Ang kalayo sa akong mabangis nga kasuko ibulhot ko kanimo,+ ug igatugyan ko ikaw ngadto sa kamot sa mga tawong dili-makataronganon, ang mga hanas nga magbubuhat sa kagun-oban.+ 32  Ikaw mahimong sugnod sa kalayo.+ Ang imong dugo anha unya sa taliwala sa yuta. Ikaw dili na pagahinumdoman, kay ako, si Jehova, ang nagsulti niini.’”+

Mga Footnote