Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 20:1-49

20  Karon nahitabo sa ikapito ka tuig, sa ikalima ka bulan, sa ikanapulo ka adlaw sa bulan, nga dihay mga ansiyano sa Israel nga nangabot aron magpakisayod kang Jehova,+ ug sila nanglingkod sa akong atubangan.+  Unya ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, pakigsulti sa mga ansiyano sa Israel, ug sultihi sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Kamo ba nanganhi aron magpakisayod kanako?+ ‘Ingon nga ako buhi, ako dili ninyo pakisayran,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”’  “Hukman mo ba sila? Hukman mo ba sila, Oh anak sa tawo?+ Pahibaloa sila sa dulumtanang mga butang sa ilang mga katigulangan.+  Ug sultihi sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Sa adlaw sa akong pagpili sa Israel,+ giisa ko usab ang akong kamot+ sa pagpanumpa ngadto sa binhi sa balay ni Jacob+ ug gipaila ko ang akong kaugalingon kanila didto sa yuta sa Ehipto.+ Oo, giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa kanila, nga nag-ingon, ‘Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’+  Niadtong adlawa giisa ko ang akong kamot+ sa pagpanumpa kanila nga pagawason sila sa yuta sa Ehipto ngadto sa usa ka yuta nga gisusi ko alang kanila, sa yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.+ Kadto mao ang dayandayan sa tanang kayutaan.+  Ug ako miingon kanila, ‘Isalibay sa matag usa kaninyo ang dulumtanang mga butang sa inyong mga mata,+ ug ayaw hugawi ang inyong kaugalingon sa makaluod nga mga idolo sa Ehipto.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’+  “‘“Ug sila misukol kanako,+ ug dili buot mamati kanako. Ang tagsatagsa kanila wala magsalibay sa dulumtanang mga butang sa ilang mga mata, ug sila wala mobiya sa makaluod nga mga idolo sa Ehipto,+ mao nga misaad ako nga akong ibubo kanila ang akong kaaligutgot, aron tibawason ko ang akong kasuko batok kanila sa taliwala sa yuta sa Ehipto.+  Ug ako milihok alang sa akong kaugalingong ngalan aron kini dili mapasipalahan atubangan sa mga mata sa kanasoran diin sa ilang taliwala didto sila,+ tungod kay gipaila ko ang akong kaugalingon kanila atubangan sa ilang mga mata sa dihang gipagawas ko sila sa yuta sa Ehipto.+ 10  Busa gipagawas ko sila sa yuta sa Ehipto ug gidala sila ngadto sa kamingawan.+ 11  “‘“Ug gihatag ko kanila ang akong mga lagda;+ ug gipahibalo ko kanila ang akong hudisyal nga mga hukom,+ aron ang tawo nga magpadayon sa pagbuhat niini mabuhi usab pinaagi niini.+ 12  Ug ang akong mga igpapahulay gihatag ko usab kanila,+ aron mahimong ilhanan tali kanako ug kanila,+ aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. 13  “‘“Apan sila, ang balay sa Israel, misukol kanako sa kamingawan.+ Wala sila magsubay sa akong mga lagda,+ ug ilang gisalikway ang akong hudisyal nga mga hukom,+ nga, kon ang tawo magpadayon sa pagbuhat niini, siya usab magpadayong buhi pinaagi niini.+ Ug ang akong igpapahulay ilang gipasipalahan pag-ayo,+ mao nga ako misaad sa pagbubo diha kanila sa akong mabangis nga kasuko didto sa kamingawan, aron sa pagpuo kanila.+ 14  Apan ako milihok alang sa akong kaugalingong ngalan aron kini dili mapasipalahan atubangan sa mga mata sa kanasoran, nga sa atubangan sa kang kansang mga mata gipagula ko sila.+ 15  Ug giisa ko usab ang akong kamot sa pagpanumpa kanila didto sa kamingawan,+ nga dili ko sila dad-on ngadto sa yuta nga akong gihatag, sa yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ (kini mao ang dayandayan sa tanang kayutaan,)+ 16  tungod kay gisalikway nila ang akong hudisyal nga mga hukom; ug mahitungod sa akong mga lagda, sila wala magsubay niana, ug ilang gipasipalahan ang akong mga igpapahulay, tungod kay maoy gisunod sa ilang kasingkasing ang ilang makaluod nga mga idolo.+ 17  “‘“Ug ang akong mata naluoy kanila nga nagpugong kanako sa paglaglag kanila,+ ug wala ko sila puoha didto sa kamingawan. 18  Ug ako miingon sa ilang mga anak didto sa kamingawan,+ ‘Ayaw ninyo subaya ang mga regulasyon sa inyong mga katigulangan,+ ug ayaw tumana ang ilang mga paghukom,+ ug ayaw hugawi ang inyong kaugalingon sa ilang makaluod nga mga idolo.+ 19  Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.+ Subaya ninyo ang akong mga lagda,+ ug tumana ang akong hudisyal nga mga hukom+ ug buhata kini.+ 20  Ug balaana ang akong mga igpapahulay,+ ug kini sila magasilbing ilhanan tali kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’+ 21  “‘“Ug ang mga anak misukol kanako.+ Sila wala magsubay sa akong mga lagda, ug wala nila tumana ang akong hudisyal nga mga hukom pinaagi sa pagbuhat niini, nga, kon ang tawo magpadayon sa pagbuhat niini, siya usab mabuhi pinaagi niini.+ Ilang gipasipalahan ang akong mga igpapahulay.+ Busa ako misaad sa pagbubo diha kanila sa akong kaaligutgot, aron tibawason ang akong kasuko batok kanila didto sa kamingawan.+ 22  Ug gipugngan ko ang akong kamot+ ug milihok alang sa akong kaugalingong ngalan, aron kini dili mapasipalahan atubangan sa mga mata sa kanasoran, nga sa atubangan sa kang kansang mga mata gipagula ko sila.+ 23  Labot pa, giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa kanila didto sa kamingawan,+ sa pagpatibulaag kanila taliwala sa kanasoran ug sa pagpatibuagsa kanila taliwala sa mga kayutaan,+ 24  tungod kay sila wala mobuhat sa akong hudisyal nga mga hukom+ ug ilang gisalikway ang akong mga lagda+ ug ilang gipasipalahan ang akong mga igpapahulay,+ ug maoy gisunod sa ilang mga mata ang makaluod nga mga idolo sa ilang mga katigulangan.+ 25  Ug akong gipahinabo usab nga sila makabaton ug mga regulasyon nga dili maayo ug hudisyal nga mga hukom nga pinaagi niana sila dili mabuhi.+ 26  Ug gipahinabo ko nga sila mahugawan pinaagi sa ilang mga gasa sa dihang ilang gipaagi sa kalayo ang tanang bata nga nag-abli sa tagoangkan,+ aron himoon ko silang alaot, aron sila makaila nga ako mao si Jehova.”’+ 27  “Busa pakigsulti sa balay sa Israel, Oh anak sa tawo, ug ingna sila,+ ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Labot pa niining butanga, ang inyong mga katigulangan nagsulti nga mapasipad-anon kanako, pinaagi sa ilang paglihok sa pagkadili-matinumanon batok kanako.+ 28  Ug gidala ko sila ngadto sa yuta+ nga niana giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa nga ihatag kanila.+ Sa dihang sila nakakita sa tanang hatag-as nga bungtod+ ug sa tanang kahoy nga daghan ug sanga, sila naghalad didto sa ilang mga halad+ ug naghatag didto sa ilang makapasuko nga halad, ug nagtanyag didto sa ilang makapahupay nga mga alimyon+ ug nagbubo didto sa ilang mga halad-nga-ilimnon.+ 29  Busa ako miingon kanila, ‘Unsay kahulogan sa hataas nga dapit diin kamo nagaadto, nga ang ngalan niana ginatawag man nga Hataas nga Dapit hangtod niining adlawa?’”’+ 30  “Busa ingna ang balay sa Israel, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Nagahugaw ba kamo sa inyong kaugalingon diha sa dalan sa inyong mga katigulangan,+ ug nakighilawas ba kamo sa ilang dulumtanang mga butang?+ 31  Ug sa inyong ginaisa ang inyong mga gasa pinaagi sa pagpaagi sa inyong mga anak sa kalayo,+ nagahugaw ba kamo sa inyong kaugalingon tungod sa tanan ninyong makaluod nga mga idolo hangtod niining adlawa?+ Sa samang higayon pakisayran ba ninyo ako, Oh balay sa Israel?”’+ “‘Ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ako dili ninyo pakisayran.+ 32  Ug kanang motungha sa inyong espiritu+ dili gayod mahitabo,+ sa pagkaagi nga kamo nagaingon: “Manig-ingon kita sa mga nasod, sama sa mga banay sa kayutaan,+ sa pag-alagad sa kahoy ug bato.”’”+ 33  “‘Ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘uban unya sa kusganong kamot ug sa tinuy-od nga bukton+ ug sa binubo nga kaaligutgot nga ako magmando ingon nga hari kaninyo.+ 34  Ug kuhaon ko kamo gikan sa mga katawhan, ug tigomon ko kamo gikan sa kayutaan diin kamo gipatibulaag uban sa kusganong kamot ug sa tinuy-od nga bukton ug sa binubo nga kaaligutgot.+ 35  Ug dad-on ko kamo ngadto sa kamingawan sa mga katawhan+ ug hukman ko kamo didto nga nawong ug nawong.+ 36  “‘Ingon nga gihukman ko ang inyong mga katigulangan didto sa kamingawan sa yuta sa Ehipto,+ pagahukman ko usab kamo,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 37  ‘Ug pasuongon ko kamo ilalom sa sungkod+ ug dad-on ko kamo ngadto sa bugkos sa pakigsaad.+ 38  Ug gikan kaninyo paphaon ko ang mga mag-aalsa ug ang mga maglalapas+ batok kanako, kay gikan sa yuta nga ilang ginapuy-an ingon nga langyaw akong pagulaon sila, apan ngadto sa yuta sa Israel dili sila makaadto;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.’+ 39  “Ug kamo, Oh balay sa Israel, mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Lakaw, mag-alagad ang tagsatagsa kaninyo sa iyang makaluod nga mga idolo.+ Ug human niana kon kamo dili mamati kanako, ang akong balaang ngalan dili na ninyo pasipalahan pinaagi sa inyong mga gasa ug pinaagi sa inyong makaluod nga mga idolo.’+ 40  “‘Kay sa akong balaang bukid, sa bukid sa hataas nga dapit sa Israel,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘adto sila, ang tibuok balay sa Israel, magaalagad kanako, diha sa yuta.+ Didto mahimuot ako kanila, ug didto pangayoon ko ang inyong mga amot ug ang mga unang bunga sa inyong mga halad sa tanan ninyong balaang butang.+ 41  Tungod sa makapahupay nga alimyon kahimut-an ko kamo,+ sa dihang kuhaon ko kamo gikan sa mga katawhan ug tigomon ko kamo gikan sa kayutaan nga inyong gitibulaagan,+ ug pagabalaanon ako diha kaninyo sa atubangan sa mga mata sa mga nasod.’+ 42  “‘Ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova,+ sa dihang dad-on ko kamo ngadto sa yuta sa Israel,+ ngadto sa yuta nga giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa nga ihatag sa inyong mga katigulangan. 43  Ug tinong didto kamo mahinumdom sa inyong mga dalan+ ug sa tanan ninyong binuhatan nga pinaagi niana gihugawan ninyo ang inyong kaugalingon,+ ug kamo mobati gayod ug kaluod sa inyong mga nawong tungod sa tanan ninyong daotang mga butang nga inyong gibuhat.+ 44  Ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova+ sa dihang ako molihok labot kaninyo alang sa akong ngalan,+ dili sumala sa inyong daotang mga dalan o sumala sa inyong dunot nga mga buhat,+ Oh balay sa Israel,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 45  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 46  “Anak sa tawo, itumong ang imong nawong+ paingon sa habagatang dapit ug pagbungat+ ug mga pulong ngadto sa habagatan, ug managna ka ngadto sa lasang sa kapatagan sa habagatan. 47  Ug ingna ang lasang sa habagatan, ‘Pamati sa pulong ni Jehova. Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, padilaabon ko ang kalayo batok kanimo,+ ug diha kanimo pagalamyon niini ang tanang lunhaw nga kahoy ug ang tanang laya nga kahoy.+ Ang nagasiga nga kalayo dili mapalong,+ ug pinaagi niini ang tanang nawong mangapagtong, gikan sa habagatan hangtod sa amihanan.+ 48  Ug ang tanang unod makakita gayod nga ako, si Jehova, maoy naghaling niini, ug kini dili mapalong.”’”+ 49  Ug ako miingon: “Intawon, Oh Soberanong Ginoong Jehova! Sila nagaingon mahitungod kanako, ‘Wala ba siya magtagik ug mga panultihon?’”+

Mga Footnote