Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 8:1-32

8  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Adto kang Paraon, ug sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Palakta ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako.+  Ug kon magpadayon ka sa pagdumili sa pagpalakaw kanila, ania, ako maghampak sa tibuok nimong teritoryo pinaagi sa mga baki.+  Ug ang Suba sa Nilo dagsangan sa mga baki, ug manungha kini ug manulod sa imong balay ug sa imong sulod nga lawak-katulganan ug sa imong higdaanan ug sa kabalayan sa imong mga alagad ug sa imong katawhan ug sa sulod sa imong mga hurnohan ug sa sulod sa imong masahan nga mga pasong.+  Ug kanimo ug sa imong katawhan ug sa imong tanang alagad ang mga baki manungha.”’”+  Sa ulahi si Jehova miingon kang Moises: “Sultihi si Aaron, ‘Ituy-od ang imong kamot uban ang imong sungkod+ ibabaw sa mga suba, sa kasapaan sa Nilo ug sa mga punog-tangbo nga mga linaw ug patunghaa ang mga baki ibabaw sa yuta sa Ehipto.’”  Niana gituy-od ni Aaron ang iyang kamot ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, ug ang mga baki nanungha ug milukop sa yuta sa Ehipto.  Apan, ang salamangkerong mga saserdote naghimo sa samang butang pinaagi sa ilang tinagong mga kalaki ug nagpatunghag mga baki ibabaw sa yuta sa Ehipto.+  Sa ulahi si Paraon nagpatawag kang Moises ug kang Aaron ug miingon: “Pangaliyupo kamo kang Jehova+ aron kuhaon niya ang mga baki gikan kanako ug sa akong katawhan, kay buot kong palakton ang katawhan aron sila makahalad kang Jehova.”+  Unya si Moises miingon kang Paraon: “Mahimaya ka ibabaw kanako sa pagsulti kon kanus-a ako mangaliyupo alang kanimo ug sa imong mga alagad ug sa imong katawhan aron laglagon ang mga baki gikan kaninyo ug sa inyong mga balay. Sa Suba sa Nilo lamang sila mahibilin.” 10  Niini siya miingon: “Ugma.” Busa siya miingon: “Mahitabo sumala sa imong pulong, aron ikaw mahibalo nga walay lain nga sama kang Jehova nga among Diyos,+ 11  sa pagkaagi nga ang mga baki tinong magpahilayo gikan kanimo ug sa imong mga balay ug sa imong mga alagad ug sa imong katawhan. Sa Suba sa Nilo lamang sila mahibilin.”+ 12  Busa si Moises ug si Aaron mipahawa gikan kang Paraon, ug si Moises mituaw ngadto kang Jehova+ tungod sa mga baki nga Iyang gipadangat kang Paraon. 13  Unya gibuhat ni Jehova ang sumala sa pulong ni Moises,+ ug ang mga baki nangamatay gikan sa mga balay, sa mga sawang ug sa kapatagan. 14  Ug gipundok nila kini, nga tinapoktapok, ug ang yuta nabaho.+ 15  Sa dihang nakita ni Paraon nga nahitabo ang kahupayan, gihimo niyang dili masanongon ang iyang kasingkasing;+ ug siya wala mamati kanila, sumala sa giingon ni Jehova.+ 16  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Sultihi si Aaron, ‘Ituy-od ang imong sungkod+ ug hampaka ang abog sa yuta, ug kini mahimong mga tagnok sa tibuok yuta sa Ehipto.’” 17  Ug kini ilang gibuhat. Busa gituy-od ni Aaron ang iyang kamot uban ang iyang sungkod ug gihampak ang abog sa yuta, ug ang mga tagnok mihugpa diha sa tawo ug sa mananap. Ang tanang abog sa yuta nahimong mga tagnok sa tibuok yuta sa Ehipto.+ 18  Ug ang salamangkerong mga saserdote misulay sa pagbuhat sa samang butang pinaagi sa ilang tinagong mga kalaki,+ aron magpatunghag mga tagnok, apan sila wala makahimo.+ Ug ang mga tagnok mihugpa sa tawo ug sa mananap. 19  Busa ang salamangkerong mga saserdote miingon kang Paraon: “Kini mao ang tudlo+ sa Diyos!”+ Apan ang kasingkasing ni Paraon nagmagahi,+ ug siya wala mamati kanila, sumala sa giingon ni Jehova. 20  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Bangon sayo sa buntag ug tindog sa atubangan ni Paraon.+ Tan-awa! Moadto siya sa tubig! Ug sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Palakta ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako.+ 21  Apan kon ikaw dili magpalakaw sa akong katawhan, ania, ako magpadalag mga langaw+ nganha kanimo ug sa imong mga alagad ug sa imong katawhan ug nganha sa inyong mga balay; ug ang mga balay sa Ehipto mapuno gayod sa mga langaw, ug usab ang yuta diin anaa kini sila. 22  Ug nianang adlawa ipalahi ko gayod ang yuta sa Gosen diin nagpuyo ang akong katawhan, nga walay langaw nga maglungtad didto;+ aron ikaw makaila nga ako mao si Jehova sa taliwala sa yuta.+ 23  Ug ako sa pagkatinuod magbutang ug ulang tali sa akong katawhan ug sa imong katawhan.+ Ugma mahitabo kini nga ilhanan.”’” 24  Ug gibuhat ni Jehova ang ingon; ug mabagang duot sa mga langaw ang misugod paghugpa sa balay ni Paraon ug sa mga balay sa iyang mga alagad ug sa tibuok yuta sa Ehipto.+ Ang yuta nadaot gumikan sa mga langaw.+ 25  Sa kataposan gitawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug miingon: “Lakaw, paghalad kamo sa inyong Diyos niining yutaa.”+ 26  Apan si Moises miingon: “Dili kana mahimo, tungod kay kami maghalad kang Jehova nga among Diyos sa butang nga dulumtanan sa mga Ehiptohanon.+ Kon pananglit kami maghalad sa butang nga dulumtanan sa mga Ehiptohanon atubangan sa ilang mga mata; dili kaha sila magbato kanamo? 27  Himoon namo ang tulo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan ug kami maghalad kang Jehova nga among Diyos sumala sa giingon niya kanamo.”+ 28  Si Paraon karon miingon: “Ako—ako magpalakaw kaninyo,+ ug kamo sa pagkatinuod maghalad kang Jehova nga inyong Diyos didto sa kamingawan.+ Ayaw lamang kamo paglakaw ug layo kaayo. Pangaliyupo kamo alang kanako.”+ 29  Unya si Moises miingon: “Ania, ako mopahawa gikan kanimo, ug ako sa pagkatinuod mangaliyupo kang Jehova, ug ang mga langaw magpahilayo gayod gikan kang Paraon, sa iyang mga alagad ug sa iyang katawhan ugma. Dili lamang maglimbong pag-usab si Paraon sa dili pagpalakaw sa katawhan aron makahalad kang Jehova.”+ 30  Human niadto si Moises mipahawa gikan kang Paraon ug nangaliyupo kang Jehova.+ 31  Busa gibuhat ni Jehova ang sumala sa pulong ni Moises,+ ug ang mga langaw nagpahilayo kang Paraon, sa iyang mga alagad ug sa iyang katawhan.+ Walay usa nga nahibilin. 32  Apan, si Paraon naghimo sa iyang kasingkasing nga dili masanongon niining higayona usab ug wala magpalakaw sa katawhan.+

Mga Footnote