Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 7:1-25

7  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Tan-awa, gihimo ko ikaw nga Diyos ngadto kang Paraon,+ ug si Aaron nga imong igsoon mahimong imong manalagna.+  Ikaw—ikaw mosulti sa tanan nga akong isugo kanimo;+ ug si Aaron nga imong igsoon maoy mosulti kang Paraon,+ ug siya kinahanglang magpalakaw sa mga anak sa Israel gikan sa iyang yuta.+  Kon bahin kanako, tugotan ko nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon,+ ug padaghanon ko gayod ang akong mga ilhanan ug ang akong mga milagro diha sa yuta sa Ehipto.+  Ug si Paraon dili mamati kaninyo;+ ug ako magbakyaw gayod sa akong kamot batok sa Ehipto ug magpagawas sa akong mga panon,+ sa akong katawhan,+ ang mga anak sa Israel,+ gikan sa yuta sa Ehipto pinaagi sa dagkong mga paghukom.+  Ug ang mga Ehiptohanon tinong makaila nga ako mao si Jehova inigtuy-od ko sa akong kamot batok sa Ehipto,+ ug ako magpagawas gayod sa mga anak sa Israel gikan sa ilang taliwala.”+  Ug gibuhat ni Moises ug ni Aaron ang gisugo ni Jehova kanila.+ Gibuhat nila ang ingon gayod.+  Ug si Moises kawaloan ka tuig ang panuigon ug si Aaron kawaloag-tulo ka tuig ang panuigon sa dihang nakigsulti sila kang Paraon.+  Si Jehova karon miingon kang Moises ug kang Aaron:  “Kon si Paraon mosulti kaninyo, nga mag-ingon, ‘Pagpatungha kamo ug milagro,’+ niana ikaw moingon kang Aaron, ‘Kuhaa ang imong sungkod+ ug iitsa kini sa atubangan ni Paraon.’ Kini mahimong dakong bitin.”+ 10  Busa si Moises ug si Aaron miadto kang Paraon ug mibuhat sumala gayod sa gisugo ni Jehova. Sa ingon giitsa ni Aaron ang iyang sungkod sa atubangan ni Paraon ug sa iyang mga alagad ug kini nahimong dakong bitin. 11  Apan, si Paraon usab nagpatawag sa mga tawong maalamon ug sa mga barangan;+ ug ang salamangkerong mga saserdote sa Ehipto nagbuhat usab sa maong butang pinaagi sa ilang mga salamangka.+ 12  Busa ang matag usa kanila miitsa sa iyang sungkod, ug kini nangahimong dagkong mga bitin; apan ang sungkod ni Aaron milamoy sa ilang mga sungkod. 13  Sa gihapon, ang kasingkasing ni Paraon nagmagahi,+ ug siya wala mamati kanila, sumala sa gisulti ni Jehova. 14  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ang kasingkasing ni Paraon dili masanongon.+ Siya midumili sa pagpalakaw sa katawhan.+ 15  Adtoa si Paraon sa pagkabuntag. Tan-awa! Siya moadto sa tubig!+ Ug ikaw motindog sa pagtagbo kaniya sa daplin sa Suba sa Nilo,+ ug ang sungkod nga nahimong halas imong dad-on sa imong kamot.+ 16  Ug moingon ka kaniya, ‘Si Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon nagpadala kanako nganhi kanimo,+ nga nag-ingon: “Palakta ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako sa kamingawan,”+ apan ania, ikaw wala mosugot hangtod karon. 17  Kini ang giingon ni Jehova:+ “Pinaagi niini ikaw makaila nga ako mao si Jehova.+ Ania, pinaagi sa sungkod nga ania sa akong kamot ako maghampak sa Suba sa Nilo,+ ug kini gayod mahimong dugo.+ 18  Ug ang mga isda nga anaa sa Suba sa Nilo mangamatay,+ ug ang Suba sa Nilo mabaho gayod,+ ug ang mga Ehiptohanon panglud-on sa pag-inom sa tubig gikan sa Suba sa Nilo.”’”+ 19  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ingna si Aaron, ‘Kuhaa ang imong sungkod ug ituy-od ang imong kamot+ ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, ibabaw sa ilang mga suba, ibabaw sa ilang kasapaan sa Nilo ug ibabaw sa ilang punog-tangbo nga mga linaw+ ug ibabaw sa tanan nilang pinondo nga mga tubig, aron kini mahimong dugo.’ Ug tinong aduna unyay dugo sa tibuok yuta sa Ehipto ug diha sa mga sudlanan nga kahoy ug diha sa mga sudlanan nga bato.” 20  Dihadiha gibuhat kana ni Moises ug ni Aaron,+ sumala sa gisugo ni Jehova,+ ug iyang giisa ang sungkod ug gihampak ang tubig nga diha sa Suba sa Nilo atubangan sa mga mata ni Paraon ug sa iyang mga alagad,+ ug ang tanang tubig nga diha sa Suba sa Nilo nahimong dugo.+ 21  Ug ang mga isda nga diha sa Suba sa Nilo nangamatay,+ ug ang Suba sa Nilo misugod pagkabaho; ug ang mga Ehiptohanon wala makahimo sa pag-inom ug tubig gikan sa Suba sa Nilo;+ ug ang dugo milukop sa tibuok yuta sa Ehipto. 22  Bisan pa niana, ang salamangkerong mga saserdote sa Ehipto nagbuhat sa samang butang pinaagi sa ilang tinagong mga kalaki;+ mao nga ang kasingkasing ni Paraon nagmagahi,+ ug siya wala mamati kanila, sumala sa giingon ni Jehova.+ 23  Busa si Paraon miliso ug miadto sa iyang balay, ug siya wala magbutang sa iyang kasingkasing sa pagtagad niini.+ 24  Ug ang tanang Ehiptohanon nagkalot ug mainom nga tubig duol sa Suba sa Nilo, sanglit sila walay tubig nga mainom gikan sa Suba sa Nilo.+ 25  Ug natapos ang pito ka adlaw human hampaka ni Jehova ang Suba sa Nilo.

Mga Footnote