Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 6:1-30

6  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Karon imong makita kon unsay akong buhaton kang Paraon,+ tungod kay pinaagi sa kamot nga kusgan siya magpalakaw kanila ug pinaagi sa kamot nga kusgan siya mag-abog kanila gikan sa iyang yuta.”+  Ug ang Diyos misulti kang Moises ug miingon kaniya: “Ako si Jehova.+  Ug ako nagpakita kang Abraham,+ kang Isaac+ ug kang Jacob+ ingong Diyos nga Labing Gamhanan,+ apan labot sa akong ngalan nga Jehova+ ako wala magpaila+ sa akong kaugalingon ngadto kanila.  Ug ako naghimo usab sa akong pakigsaad uban kanila sa paghatag kanila sa yuta sa Canaan, ang yuta sa ilang langyawng mga pagpuyo diin sila mipuyo ingong mga langyaw.+  Ug ako, bisan ako, nakadungog sa pag-agulo sa mga anak sa Israel,+ nga gipang-ulipon sa mga Ehiptohanon, ug ako nahinumdom sa akong pakigsaad.+  “Busa sultihi ang mga anak sa Israel, ‘Ako si Jehova, ug ako tinong magpagawas kaninyo gikan sa ilalom sa mga pabug-at sa mga Ehiptohanon ug magluwas kaninyo gikan sa ilang pag-ulipon,+ ug bawion ko gayod kamo pinaagi sa tinuy-od nga bukton ug sa dagkong mga paghukom.+  Ug ako tinong magdala kaninyo ngari kanako ingong usa ka katawhan,+ ug ako gayod mahimong inyong Diyos;+ ug kamo makaila gayod nga ako si Jehova nga inyong Diyos nga nagpagawas kaninyo gikan sa ilalom sa mga pabug-at sa Ehipto.+  Ug ako magdala gayod kaninyo ngadto sa yuta nga giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa+ nga ihatag kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob; ug ihatag ko gayod kini nganha kaninyo aron mapanag-iya.+ Ako mao si Jehova.’”+  Human niadto si Moises misulti niini ngadto sa mga anak sa Israel, apan sila wala mamati kang Moises gumikan sa pagkawala sa kadasig ug tungod sa mabug-at nga pag-ulipon.+ 10  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 11  “Lakaw, sultihi si Paraon, nga hari sa Ehipto,+ nga siya kinahanglang magpalakaw sa mga anak sa Israel gikan sa iyang yuta.”+ 12  Apan, si Moises misulti sa atubangan ni Jehova, nga nag-ingon: “Tan-awa! Ang mga anak sa Israel wala mamati kanako;+ ug unsaon man gayod pagpamati ni Paraon kanako,+ sanglit ako dili-tinuli sa mga ngabil?”+ 13  Apan si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises ug kang Aaron ug nagsugo pinaagi kanila sa mga anak sa Israel ug kang Paraon, nga hari sa Ehipto, aron magpagawas sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto.+ 14  Kini ang mga pangulo sa balay sa ilang mga amahan: Ang mga anak nga lalaki ni Ruben nga panganay ni Israel+ mao si Hanok ug si Palu, si Hesron ug si Carmi.+ Kini ang mga banay ni Ruben.+ 15  Ug ang mga anak nga lalaki ni Simeon mao si Jemuel ug si Jamin ug si Ohad ug si Jakin ug si Zohar ug si Shaul nga anak sa usa ka babayeng Canaanhon.+ Kini ang mga banay ni Simeon.+ 16  Ug kini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Levi,+ sumala sa ilang banaynong mga kagikan:+ si Gerson ug si Kohat ug si Merari.+ Ug ang mga tuig sa kinabuhi ni Levi maoy usa ka gatos ug katloag-pito ka tuig. 17  Ang mga anak nga lalaki ni Gerson mao si Libni ug si Simei,+ sumala sa ilang mga banay.+ 18  Ug ang mga anak nga lalaki ni Kohat mao si Amram ug si Izar ug si Hebron ug si Uziel.+ Ug ang mga tuig sa kinabuhi ni Kohat maoy usa ka gatos ug katloag-tulo ka tuig. 19  Ug ang mga anak nga lalaki ni Merari mao si Mali ug si Musi.+ Kini ang mga banay sa mga Levihanon, sumala sa ilang banaynong mga kagikan.+ 20  Karon si Amram mikuha kang Jokebed nga igsoong babaye sa iyang amahan ingong iyang asawa.+ Sa ulahi iyang gipanganak kaniya si Aaron ug si Moises.+ Ug ang mga tuig sa kinabuhi ni Amram maoy usa ka gatos ug katloag-pito ka tuig. 21  Ug ang mga anak nga lalaki ni Izar mao si Kore+ ug si Nepeg ug si Zikri. 22  Ug ang mga anak nga lalaki ni Uziel mao si Misael ug si Elzapan ug si Sitri.+ 23  Karon si Aaron mikuha kang Eliseba nga anak nga babaye ni Aminadab, ang igsoong babaye ni Nason,+ ingong iyang asawa. Sa ulahi iyang gipanganak kaniya si Nadab ug si Abihu, si Eleasar ug si Itamar.+ 24  Ug ang mga anak nga lalaki ni Kore mao si Asir ug si Elkana ug si Abiasap.+ Kini ang mga banay sa mga Korehanon.+ 25  Ug si Eleasar, anak nga lalaki ni Aaron,+ mikuha sa usa sa mga anak nga babaye ni Putiel ingong iyang asawa. Sa ulahi iyang gipanganak kaniya si Pinehas.+ Kini ang mga pangulo sa mga amahan sa mga Levihanon, sumala sa ilang mga banay.+ 26  Kini ang Aaron ug Moises nga gisultihan ni Jehova:+ “Pagawasa ninyo ang mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto sumala sa ilang mga panon.”+ 27  Sila ang misulti kang Paraon, nga hari sa Ehipto, sa pagpagawas sa mga anak sa Israel gikan sa Ehipto.+ Kini nga Moises ug Aaron. 28  Ug nahitabo sa adlaw nga si Jehova misulti kang Moises didto sa yuta sa Ehipto,+ 29  nga si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: “Ako si Jehova.+ Sultihi si Paraon nga hari sa Ehipto sa tanan nga akong gisulti kanimo.” 30  Unya si Moises miingon sa atubangan ni Jehova: “Tan-awa! Ako dili-tinuli sa mga ngabil, busa unsaon man gayod pagpamati ni Paraon kanako?”+

Mga Footnote