Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 4:1-31

4  Apan, si Moises sa pagtubag miingon: “Apan pananglit sila dili motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog,+ tungod kay sila moingon, ‘Si Jehova wala magpakita kanimo.’”  Niana si Jehova miingon kaniya: “Unsa kanang anaa sa imong kamot?” nga niini siya miingon: “Usa ka sungkod.”+  Unya siya miingon: “Ilabay kana sa yuta.” Busa kini iyang gilabay sa yuta, ug kini nahimong usa ka halas;+ ug si Moises nagpalayo gikan niini.  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Ituy-od ang imong kamot ug kupti kini sa ikog.” Busa iyang gituy-od ang iyang kamot ug gikuptan kini, ug kini nahimong sungkod diha sa iyang palad.  “Aron nga,” sa pagkutlo kaniya, “sila motuo nga si Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan,+ ang Diyos ni Abraham,+ ang Diyos ni Isaac+ ug ang Diyos ni Jacob,+ nagpakita kanimo.”+  Unya si Jehova miingon kaniya sa makausa pa: “Isuksok ang imong kamot, palihog, sa pilo sa itaas sa imong besti.” Busa iyang gisuksok ang iyang kamot sa pilo sa itaas sa iyang besti. Sa dihang gihulbot niya kini, aw, ania, ang iyang kamot gisanla nga ingon sa niyebe!+  Human niana siya miingon: “Isulod ug balik ang imong kamot sa pilo sa itaas sa imong besti.” Busa iyang gisulod ug balik ang iyang kamot sa pilo sa itaas sa iyang besti. Sa dihang gihulbot niya kini gikan sa pilo sa itaas sa iyang besti, aw, ania, kini naulian nga sama sa uban niyang unod!+  “Ug mahitabo gayod nga,” sa pagkutlo kaniya, “kon sila dili motuo kanimo ug dili mamati sa tingog sa unang ilhanan, nan sila motuo gayod sa tingog sa ulahing ilhanan.+  Sa gihapon, mahitabo gayod nga, kon sila dili motuo bisan niining duha ka ilhanan ug dili mamati sa imong tingog,+ nan ikaw magkuhag tubig gikan sa Suba sa Nilo ug magbubo niini sa malang yuta; ug ang tubig nga imong makuha gikan sa Suba sa Nilo tinong mahimo, oo, kini sa pagkatinuod mahimong dugo diha sa malang yuta.”+ 10  Karon si Moises miingon kang Jehova: “Pasayloa ako, Jehova, apan dili ako larinong mamumulong, ni sukad kaniadto ni sukad sa una pa niana ni sukad nga ikaw misulti sa imong alagad, kay ako mahinay sa baba ug mahinay sa dila.”+ 11  Niana si Jehova miingon kaniya: “Kinsa bay naghatag sa baba sa tawo o kinsa bay naghimo sa amang o sa bungol o sa tin-awg panan-aw o sa buta? Dili ba ako, si Jehova?+ 12  Busa karon lakaw, ug ako magauban sa imong baba ug ako magtudlo kanimo sa angay nimong isulti.”+ 13  Apan siya miingon: “Pasayloa ako, Jehova, apan ipadala, palihog, pinaagi sa kamot sa usa nga imong ipadala.” 14  Unya ang kasuko ni Jehova misilaob batok kang Moises ug siya miingon: “Dili ba si Aaron nga Levihanon imong igsoon?+ Ako nahibalo nga siya makasulti gayod. Ug, gawas pa, ania, siya nagpaingon dinhi sa pagsugat kanimo. Sa dihang ikaw makita niya, siya magmaya gayod diha sa iyang kasingkasing.+ 15  Ug ikaw mosulti kaniya ug magbutang sa mga pulong diha sa iyang baba;+ ug ako magauban sa imong baba ug sa iyang baba,+ ug ako magatudlo kaninyo kon unsay inyong buhaton.+ 16  Ug siya magasulti alang kanimo ngadto sa katawhan; ug mahitabo gayod nga siya magsilbi nga baba alang kanimo,+ ug ikaw magsilbi ingon nga Diyos ngadto kaniya.+ 17  Ug ikaw magbitbit niini nga sungkod sa imong kamot aron imong mahimo ang mga ilhanan pinaagi niini.”+ 18  Sa ingon si Moises milakaw ug mibalik ngadto kang Jetro nga iyang ugangang lalaki ug miingon kaniya:+ “Buot nakong molakaw, palihog, ug mobalik sa akong mga igsoon nga atua sa Ehipto aron akong makita kon buhi pa ba sila.”+ Busa si Jetro miingon kang Moises: “Lakaw sa kalinaw.”+ 19  Human niana si Jehova miingon kang Moises sa Midian: “Lakaw, balik sa Ehipto, tungod kay ang tanang tawo nga nangita sa imong kalag patay na.”+ 20  Unya gikuha ni Moises ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug gipasakay sila sa asno, ug mibalik siya sa yuta sa Ehipto. Dugang pa, gibitbit ni Moises ang sungkod sa matuod nga Diyos diha sa iyang kamot.+ 21  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Human nga ikaw makalakaw ug makabalik sa Ehipto tinoon mo nga mahimo ang tanang milagro nga akong gibutang sa imong kamot atubangan ni Paraon.+ Kon bahin kanako, akong tugotang mogahi ang iyang kasingkasing;+ ug dili niya palakton ang katawhan.+ 22  Ug ikaw magaingon kang Paraon, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Ang Israel maoy akong anak nga lalaki, ang akong panganay.+ 23  Ug ako magaingon kanimo: Palakta ang akong anak nga lalaki aron siya mag-alagad kanako. Apan kon ikaw magdumili sa pagpalakaw kaniya, ania, ako magpatay sa imong anak nga lalaki, sa imong panganay.”’”+ 24  Karon nahitabo didto sa dalan sa balay-abotanan+ nga si Jehova nakahibalag kaniya+ ug nagpadayon pagpangitag paagi sa pagpatay kaniya.+ 25  Sa kataposan si Zipora+ nagkuhag santik ug nagputol sa yamis sa iyang anak nga lalaki+ ug kini iyang gipadapat sa iyang mga tiil ug miingon: “Tungod kay ikaw usa ka pamanhonon sa dugo alang kanako.” 26  Busa siya nagpalingkawas kaniya. Niadtong tungora si Zipora miingon: “Usa ka pamanhonon sa dugo,” tungod sa pagtuli. 27  Unya si Jehova miingon kang Aaron: “Lakaw sa pagsugat kang Moises ngadto sa kamingawan.”+ Niana siya milakaw ug misugat kaniya didto sa bukid sa matuod nga Diyos+ ug mihalok kaniya. 28  Ug si Moises nagsulti kang Aaron sa tanang pulong ni Jehova, kinsa nagpadala kaniya,+ ug sa tanang ilhanan nga iyang gisugo kaniya nga buhaton.+ 29  Human niana si Moises ug si Aaron milakaw ug nagtigom sa tanang ansiyano sa mga anak sa Israel.+ 30  Unya si Aaron misulti sa tanang pulong nga gisulti ni Jehova kang Moises,+ ug gihimo niya ang mga ilhanan+ atubangan sa mga mata sa katawhan. 31  Niini mituo ang katawhan.+ Sa dihang ilang nadungog nga giliso ni Jehova ang iyang pagtagad+ ngadto sa mga anak sa Israel ug nga iyang nakita ang ilang kasakitan,+ niana sila nangyukbo ug nanghapa.+

Mga Footnote