Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 34:1-35

34  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Pagsapsap ug duha ka papan nga bato sama sa mga nauna,+ ug akong isulat sa mga papan ang mga pulong nga diha sa unang mga papan,+ nga imong gipusgay.+  Ug pangandam alang sa buntag, kay kinahanglang motungas ka sa Bukid sa Sinai sa pagkabuntag ug motindog ka duol kanako didto sa tumoy sa bukid.+  Apan walay bisan kinsa nga motungas uban kanimo ug, usab, ayaw tugoting may bisan kinsa nga hikit-an didto sa tibuok bukid.+ Dugang pa, kinahanglan nga walay mga karnero o mga baka nga magsibsib atubangan nianang bukira.”+  Busa nagsapsap si Moises ug duha ka papan nga bato sama sa mga nauna ug mibangon sayo sa buntag ug mitungas ngadto sa Bukid sa Sinai, sumala sa gisugo ni Jehova kaniya, ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sa iyang kamot.  Ug si Jehova mikanaog+ sa panganod ug mitindog didto uban kaniya ug nagpahayag sa ngalan ni Jehova.+  Ug si Jehova miagi sa iyang atubangan ug nagpahayag: “Si Jehova, si Jehova, usa ka Diyos nga maluluy-on+ ug mapuangoron,+ mahinay sa kasuko+ ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot+ ug kamatuoran,+  nagatipig ug mahigugmaong-kalulot alang sa linibo,+ nagapasaylo ug kasaypanan ug kalapasan ug sala,+ apan dili gayod magpahigawas gikan sa silot,+ nga nagapahamtang ug silot nganha sa mga anak ug nganha sa mga apo tungod sa kasaypanan sa mga amahan, nganha sa ikatulo nga kaliwatan ug nganha sa ikaupat nga kaliwatan.”+  Si Moises dihadiha midali pagyukbo sa yuta ug sa paghapa.+  Unya siya miingon: “Kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata, Oh Jehova, palihog, si Jehova mouban unta sa among taliwala,+ tungod kay kini nga katawhan tikig ug liog,+ ug pasayloon mo ang among kasaypanan ug ang among sala,+ ug dawaton mo gayod kami ingong imong gipanag-iya.”+ 10  Sa baylo siya miingon: “Ania, ako magahimo ug usa ka pakigsaad: Atubangan sa tanan nimong katawhan ako magabuhat ug katingalahang mga butang nga wala pa sukad malalang sa tibuok nga yuta o sa tanan nga kanasoran;+ ug ang tanang katawhan nga taliwala kanila ikaw anaa tinong makakita sa buhat ni Jehova, tungod kay usa ka makalilisang nga butang ang akong pagabuhaton kanimo.+ 11  “Sa imong bahin tumana ang akong gimando kanimo niining adlawa.+ Ania, ako mag-abog gikan sa imong atubangan sa mga Amorihanon ug sa mga Canaanhon ug sa mga Hitihanon ug sa mga Perizihanon ug sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon.+ 12  Pagbantay nga dili ka maghimog pakigsaad uban sa mga molupyo sa yuta nga imong pagaadtoan,+ kay basin kini mahimong usa ka lit-ag taliwala kanimo.+ 13  Hinunoa ang ilang mga halaran inyong pagatumpagon, ug ang ilang mga sagradong haligi inyong pamusgayon, ug ang ilang mga sagradong poste inyong pamutlon.+ 14  Kay dili ka mohapa sa laing diyos,+ tungod kay si Jehova, kansang ngalan maoy Abughoan, siya usa ka Diyos nga abughoan;+ 15  kay basin maghimo ka ug pakigsaad uban sa mga molupyo sa yuta, kay sila tinong makighilawas sa ilang mga diyos+ ug maghalad ngadto sa ilang mga diyos,+ ug adunay magdapit gayod kanimo, ug ikaw tinong mokaon sa pipila sa iyang halad.+ 16  Unya ikaw magkuha ug pipila sa ilang mga anak nga babaye alang sa imong mga anak nga lalaki,+ ug ang ilang mga anak nga babaye tinong makighilawas sa ilang mga diyos ug ipahinabo nga ang imong mga anak nga lalaki makighilawas sa ilang mga diyos.+ 17  “Dili ka maghimo ug inumol nga mga idolong diyos alang sa imong kaugalingon.+ 18  “Ang pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo imong pagasaulogon.+ Imong kan-on ang mga tinapay nga walay igpapatubo, sumala sa akong gisugo kanimo, pito ka adlaw sa tinudlong panahon sa bulan sa Abib,+ tungod kay sa bulan sa Abib nga ikaw migawas sa Ehipto. 19  “Ang tanan nga unang magbukas sa tagoangkan akoa,+ ug, kon mahitungod sa tanan mo nga kahayopan, ang panganay nga laki sa torong baka ug sa karnero.+ 20  Ug ang panganay sa asno imong tubson pinaagi sa usa ka karnero.+ Apan kon dili mo kini tubson, nan balion mo ang liog niini. Ang matag panganay sa imong mga anak nga lalaki imong tubson.+ Ug sila dili moatubang kanako nga walay dala.+ 21  “Unom ka adlaw nga ikaw maghago, apan sa ikapitong adlaw imong tumanon ang igpapahulay.+ Sa panahon sa pagdaro ug sa pag-ani imong tumanon ang igpapahulay.+ 22  “Ug pagahimoon mo ang imong pista sa mga semana uban sa unang hinog nga mga bunga sa ani sa trigo,+ ug ang pista sa pagpanghipos sa mga abot sa pagbanos sa tuig.+ 23  “Katulo sa usa ka tuig nga ang tanan nimong mga lalaki moatubang+ sa matuod nga Ginoo, si Jehova, ang Diyos sa Israel. 24  Kay abogon ko ang mga nasod gikan sa imong atubangan,+ ug himoon ko nga haluag ang imong teritoryo;+ ug walay bisan kinsa nga magtinguha sa imong yuta samtang motungas ka sa pagtan-aw sa nawong ni Jehova nga imong Diyos tulo ka higayon sa tuig.+ 25  “Dili mo pagaulaon ang dugo sa akong halad kauban sa bisan unsang may lebadura.+ Ug ang halad sa pista sa paskuwa kinahanglang dili magpabilin sa tibuok gabii hangtod sa pagkabuntag.+ 26  “Ang labing maayo sa unang hinog nga mga bunga+ sa imong yuta imong dad-on ngadto sa balay ni Jehova nga imong Diyos.+ “Dili mo lat-an ang usa ka nating kanding diha sa gatas sa inahan niini.”+ 27  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Isulat kining mga pulonga,+ tungod kay sumala niining mga pulonga nga ako maghimo ug usa ka pakigsaad uban kanimo ug sa Israel.”+ 28  Ug siya nagpabilin didto uban kang Jehova kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii. Siya wala mokaon ug tinapay ug wala moinom ug tubig.+ Ug iyang gisulat sa mga papan ang mga pulong sa pakigsaad, ang Napulo ka Pulong.+ 29  Karon nahitabo sa paglugsong ni Moises gikan sa Bukid sa Sinai nga ang duha ka papan sa Pagpamatuod anaa sa kamot ni Moises sa paglugsong niya gikan sa bukid,+ ug si Moises wala mahibalo nga ang panit sa iyang nawong misilaw tungod sa iyang pagpakigsulti kaniya.+ 30  Sa dihang nakita ni Aaron ug sa tanang anak sa Israel si Moises, aw, tan-awa! ang panit sa iyang nawong misilaw ug sila nangahadlok sa pagduol kaniya.+ 31  Ug gitawag sila ni Moises. Busa si Aaron ug ang tanang pangulo sa katigoman namalik ngadto kaniya, ug si Moises nakigsulti kanila. 32  Dayon human niana ang tanang anak sa Israel nanuol kaniya, ug siya nagsugo kanila sa tanan nga gisulti ni Jehova kaniya sa Bukid sa Sinai.+ 33  Sa dihang si Moises mahuman na sa pagpakigsulti kanila, siya magbutang ug taptap sa iyang nawong.+ 34  Apan sa dihang mosulod si Moises atubangan ni Jehova aron makigsulti kaniya, iyang kuhaon ang taptap hangtod sa iyang paggula.+ Ug siya migula ug misulti sa mga anak sa Israel kon unsay gisugo kaniya.+ 35  Ug nakita sa mga anak sa Israel ang nawong ni Moises, nga ang panit sa nawong ni Moises misilaw;+ ug gibutang ug balik ni Moises sa iyang nawong ang taptap hangtod nga siya misulod sa pagpakigsulti kaniya.+

Mga Footnote