Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 33:1-23

33  Ug si Jehova miingon ug dugang kang Moises: “Lakaw, tungas gikan dinhi, ikaw ug ang katawhan nga imong gidala pagawas sa yuta sa Ehipto,+ ngadto sa yuta nga akong gipanumpa kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, nga nag-ingon, ‘Sa imong binhi ihatag ko kini.’+  Ug magpadala ako ug usa ka manulonda nga mag-una kanimo+ ug mag-abog sa mga Canaanhon, sa mga Amorihanon, sa mga Hitihanon ug sa mga Perizihanon, sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon;+  ngadto sa yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ kay ako dili motungas taliwala kaninyo, tungod kay kamo usa ka katawhan nga tikig ug liog,+ aron dili ko kamo puohon sa dalan.”+  Sa dihang nadungog sa katawhan kining daotang pulong, sila nagbangotan;+ ug walay usa kanila nga nagsul-ob sa iyang mga pahiyas.  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Sultihi ang mga anak sa Israel, ‘Kamo usa ka katawhan nga tikig ug liog.+ Sa usa ka daklit+ ako makaanha sa inyong taliwala ug magapuo gayod kaninyo. Busa karon tangtanga ang inyong mga pahiyas gikan sa inyong kaugalingon, sanglit buot ko nga masayod kon unsay akong buhaton kaninyo.’”+  Ug gipanangtang sa mga anak sa Israel ang ilang mga pahiyas sukad sa Bukid sa Horeb+ paunahan.  Kon bahin kang Moises, iyang gidala ang iyang tolda ug kini iyang gipatindog sa gawas sa kampo, nga halayo sa kampo; ug kini iyang gitawag nga usa ka tolda nga tagboanan. Ug mahitabo nga ang matag usa nga magpakisayod+ kang Jehova mogula paingon sa tolda nga tagboanan, nga didto sa gawas sa kampo.  Ug nahitabo nga sa dihang magpaingon na si Moises sa tolda, ang tanang katawhan manindog,+ ug magpabilin ang matag usa sa ganghaan sa kaugalingon niyang tolda, ug mosud-ong sila kang Moises hangtod sa iyang pagsulod sa tolda.  Ug usab sa dihang makasulod na si Moises sa tolda, ang haliging panganod+ manaog, ug kini mobarog sa ganghaan sa tolda ug siya makigsulti+ kang Moises. 10  Ug ang tanang katawhan nakakita sa haliging panganod+ nga nagbarog sa ganghaan sa tolda, ug ang tanang katawhan nanindog ug nangyukbo ang matag usa diha sa ganghaan sa iyang kaugalingong tolda.+ 11  Ug si Jehova nakigsulti kang Moises nga nawong sa nawong,+ ingon sa pagpakigsulti sa usa ka tawo ngadto sa iyang isigkatawo. Sa dihang mobalik siya sa kampo, ang iyang alagad+ nga si Josue, ang anak nga lalaki ni Nun,+ ingong tig-alagad, dili mobiya gikan sa taliwala sa tolda. 12  Karon si Moises miingon kang Jehova: “Tan-awa, ikaw nag-ingon kanako, ‘Dad-a kining katawhan,’ apan ikaw wala magpahibalo kanako kon kinsa ang imong ipadala uban kanako. Dugang pa, ikaw nag-ingon, ‘Nakaila ako kanimo pinaagi sa ngalan+ ug, gawas pa, nakakaplag ka ug pabor sa akong mga mata.’ 13  Ug karon, palihog, kon ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata,+ pahibaloa ako, palihog, sa imong mga dalan,+ aron ako makaila kanimo, aron ako makakaplag ug pabor sa imong mga mata. Ug isipa nga kining nasora imong katawhan.”+ 14  Busa siya miingon: “Ako mismo mouban+ ug hatagan ko gayod ikaw ug pahulay.”+ 15  Niini siya miingon kaniya: “Kon ikaw mismo dili mouban, ayaw na kami kuhaa niining dapita. 16  Ug karon, pinaagi sa unsa nga mahibaloan nga ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata, ako ug ang imong katawhan? Dili ba pinaagi sa imong pag-uban kanamo,+ sa pagkaagi nga gipalahi mo ako ug ang imong katawhan sa tanang ubang katawhan nga anaa sa nawong sa yuta?”+ 17  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Kining butanga, usab, nga imong gisulti, akong buhaton,+ tungod kay nakakaplag ka ug pabor sa akong mga mata ug ako nakaila kanimo pinaagi sa ngalan.” 18  Niini siya miingon: “Pakit-a ako, palihog, sa imong himaya.”+ 19  Apan siya miingon: “Ipaagi ko ang tanan ko nga pagkamaayo atubangan sa imong nawong,+ ug akong ipahayag ang ngalan ni Jehova atubangan nimo;+ ug akong hatagan ug pabor ang usa nga akong hatagan ug pabor, ug akong pakitaan ug kaluoy ang usa nga akong pakitaan ug kaluoy.”+ 20  Ug siya midugang: “Dili ka arang makakita sa akong nawong, tungod kay walay tawo nga makakita kanako ug mabuhi pa.”+ 21  Ug si Jehova miingon ug dugang: “Aniay usa ka dapit duol kanako, ug magatindog ka ibabaw sa bato. 22  Ug mahitabo gayod nga samtang moagi ang akong himaya ikaw akong ibutang sa usa ka lungag diha sa bato, ug akong ibutang ang akong palad ibabaw kanimo ingong salipod hangtod nga makaagi na ako. 23  Human niana kuhaon ko ang akong palad, ug ikaw sa pagkatinuod makakita sa akong likod. Apan ang akong nawong dili hikit-an.”+

Mga Footnote