Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 32:1-35

32  Sa kasamtangan nakita sa katawhan nga nadugay si Moises paglugsong gikan sa bukid.+ Busa ang katawhan nagtigom libot kang Aaron ug miingon kaniya: “Tindog, buhati kami ug usa ka diyos nga mag-una kanamo,+ tungod kay kon mahitungod niini nga Moises, ang tawo nga nagpagawas kanamo sa yuta sa Ehipto,+ kami wala gayod mahibalo kon unsa nay nahitabo kaniya.”  Niini si Aaron miingon kanila: “Tangtanga ang mga ariyos nga bulawan+ diha sa mga dalunggan sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babaye ug dad-a kini kanako.”  Ug ang tanang katawhan nagtangtang sa mga ariyos nga bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan ug nagdala niini kang Aaron.  Unya iyang gikuha ang bulawan gikan sa ilang kamot, ug giporma kini+ pinaagi sa usa ka igkukulit ug gihimo kini nga usa ka inumol nga estatwa sa nating baka.+ Ug sila miingon: “Kini mao ang imong Diyos, Oh Israel, nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto.”+  Sa dihang nakita kini ni Aaron, siya nagtukod ug usa ka halaran atubangan niini. Sa kataposan si Aaron nagpahibalo ug miingon: “Adunay usa ka pista alang kang Jehova ugma.”  Busa pagkaugma sayo sila nga namangon, ug sila nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ug nagtanyag ug mga halad-sa-panag-ambit. Human niadto ang katawhan nanglingkod sa pagkaon ug sa pag-inom. Unya sila nanindog aron maglipaylipay.+  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Lakaw, lugsong, tungod kay ang imong katawhan nga imong gipagawas sa yuta sa Ehipto migawi sa ikadaot.+  Sila sa madali mitipas sa dalan nga gisugo ko kanila nga pagalaktan.+ Naghimo sila ug usa ka inumol nga estatwa sa nating baka alang sa ilang kaugalingon ug nagyukbo niana ug naghalad niana ug nag-ingon, ‘Kini mao ang imong Diyos, Oh Israel, nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto.’”+  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Nakita ko kini nga katawhan ug ania, kini usa ka katawhan nga tikig ug liog.+ 10  Busa karon pasagdi ako, aron ang akong kasuko mosilaob batok kanila ug puohon ko sila,+ ug himoon ko ikaw nga usa ka dakong nasod.”+ 11  Ug gilukmay ni Moises ang nawong ni Jehova nga iyang Diyos+ ug miingon: “Oh Jehova, nganong mosilaob man ang imong kasuko+ batok sa imong katawhan nga imong gipagawas sa yuta sa Ehipto pinaagi sa dakong gahom ug sa kamot nga kusgan? 12  Nganong moingon ang mga Ehiptohanon,+ ‘Uban sa daotang tuyo nga siya nagpagawas kanila aron patyon sila taliwala sa kabukiran ug puohon sila gikan sa nawong sa yuta’?+ Talikdi ang imong nagasilaob nga kasuko+ ug basoli+ ang kadaotan batok sa imong katawhan. 13  Hinumdomi si Abraham, si Isaac ug si Israel nga imong mga alagad, nga kanila ikaw nanumpa sa imong kaugalingon,+ nga ikaw miingon kanila, ‘Padaghanon ko ang inyong binhi sama sa mga bituon sa kalangitan,+ ug kining tibuok nga yuta nga akong giingon akong ihatag sa inyong binhi,+ aron sila manag-iya gayod niini hangtod sa panahong walay tino.’”+ 14  Ug nagbasol si Jehova sa kadaotan nga iyang gisulti nga buhaton ngadto sa iyang katawhan.+ 15  Human niana si Moises miliso ug milugsong gikan sa bukid+ dala ang duha ka papan sa Pagpamatuod+ diha sa iyang kamot, mga papan nga sinulatan sa luyog luyo. Niining kilira ug sa luyo kini gisulatan. 16  Ug ang mga papan maoy gama sa Diyos, ug ang sinulat maoy sinulat sa Diyos nga gikulit diha sa mga papan.+ 17  Ug nadungog ni Josue ang kabanha sa katawhan tungod sa ilang pagpaninggit, ug siya miingon kang Moises: “Adunay kabanha sa gubat+ didto sa kampo.” 18  Apan siya miingon:“Dili kana tingog sa pag-awit tungod sa gamhanang nabuhat,+Ug dili kana tingog sa pag-awit tungod sa kapildihan;Tingog kana sa laing pag-awit nga akong nadungog.” 19  Busa nahitabo nga sa nahiduol na siya sa kampo ug nakita na niya ang nating baka+ ug ang mga sayaw, ang kasuko ni Moises misilaob, ug dihadiha iyang gilabay ang mga papan gikan sa iyang mga kamot ug gipusgay kini didto sa tiilan sa bukid.+ 20  Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gisunog kini sa kalayo ug gidugmok kini hangtod nga napino,+ ug dayon kini iyang gisabwag sa ibabaw sa katubigan+ ug gipainom sa mga anak sa Israel.+ 21  Human niana si Moises miingon kang Aaron: “Unsay gibuhat niining katawhan kanimo nga ikaw nagdala man ug usa ka dakong sala ibabaw kanila?” 22  Niini si Aaron miingon: “Ayaw pasilaoba ang kasuko sa akong ginoo. Ikaw nakaila pag-ayo sa katawhan, nga sila daotan ug kiling.+ 23  Busa sila miingon kanako, ‘Buhati kami ug usa ka diyos nga mag-una kanamo,+ tungod kay mahitungod niini nga Moises, ang tawo nga nagpagawas kanamo gikan sa yuta sa Ehipto, kami wala mahibalo kon unsa nay nahitabo kaniya.’ 24  Busa ako miingon kanila, ‘Kinsa ang adunay bulawan? Tangtangon nila kini gikan sa ilang kaugalingon aron ilang ihatag kanako.’ Ug giitsa ko kini sa kalayo ug mitungha kining nating baka.” 25  Ug nakita ni Moises nga nagpatuyang na ang katawhan, tungod kay si Aaron nagtugot kanila nga magpatuyang+ ingong kaulawan nila taliwala sa ilang mga magsusupak.+ 26  Unya si Moises mibarog sa ganghaan sa kampo ug miingon: “Kinsa ang dapig kang Jehova? Ngari kanako!”+ Ug ang tanang anak ni Levi mitigom ngadto kaniya. 27  Siya karon miingon kanila: “Kini mao ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Itakin sa matag usa kaninyo ang iyang espada. Pangagi kamo ug pamalik gikan sa usa ka ganghaan ngadto sa laing ganghaan sa kampo ug patyon sa matag usa ang iyang igsoon ug ang iyang isigkaingon ug ang iyang suod nga kaila.’”+ 28  Ug ang mga anak ni Levi+ nagbuhat sumala sa gisulti ni Moises, mao nga dihay napukan sa katawhan niadtong adlawa nga tulo ka libo ka tawo. 29  Ug si Moises miingon: “Pun-a ninyo karong adlawa ang inyong kamot sa gahom alang kang Jehova,+ tungod kay ang matag usa kaninyo maoy batok sa iyang kaugalingong anak ug sa iyang kaugalingong igsoon,+ ug aron kamo hatagan niya ug panalangin niining adlawa.”+ 30  Ug nahitabo sa pagkaugma gayod nga si Moises miingon sa katawhan: “Kamo​—⁠kamo nakasala sa usa ka dakong sala,+ ug karon ako motungas ngadto kang Jehova. Tingali ako makahimog pagtabon alang sa inyong sala.”+ 31  Busa mibalik si Moises kang Jehova ug miingon: “Ah, kining katawhan nakasala sa usa ka dakong sala, sa pagkaagi nga sila naghimog usa ka diyos nga bulawan alang sa ilang kaugalingon!+ 32  Apan karon kon imong pasayloon ang ilang sala,+​—⁠ug kon dili, papasa ako,+ palihog, gikan sa imong basahon+ nga imong gisulat.” 33  Apan, si Jehova miingon kang Moises: “Ang bisan kinsa nga nakasala batok kanako, ako siyang papason gikan sa akong basahon.+ 34  Ug karon, lakaw, dad-a ang katawhan sa dapit nga akong gisulti kanimo. Tan-awa! Ang akong manulonda mag-una kanimo,+ ug sa adlaw nga ako magpahamtang ug silot ako magpahamtang gayod ug silot kanila tungod sa ilang sala.”+ 35  Ug si Jehova naghampak sa katawhan tungod kay sila nagbuhat ug nating baka, nga gibuhat ni Aaron.+

Mga Footnote