Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 30:1-38

30  “Ug maghimo ka ug usa ka halaran nga sunoganan ug insenso;+ gikan sa akasya nga kahoy imong himoon kini.  Usa ka maniko ang gitas-on ug usa ka maniko ang gilapdon, kini kinahanglang kuwadrado, ug ang gihabogon niini duha ka maniko. Ang mga sungay niini magtuybo gikan niini.+  Ug haklapan mo kini ug lunsay nga bulawan, ang ibabaw niini ug ang mga kilid niini palibot ug ang mga sungay niini; ug maghimo ka ug usa ka ribete nga bulawan palibot alang niini.+  Maghimo ka usab alang niini ug duha ka argolya nga bulawan. Ubos sa ribete diha sa duha ka kilid niini imong himoon kini, diha sa duha ka magkaatbang nga mga kilid niini, sanglit kini ang maghawid sa mga yayongan sa pagdala niini.+  Ug himoon mo ang mga yayongan sa kahoyng akasya ug haklapan kini ug bulawan.+  Ug ibutang mo kini sa atubangan sa kortina nga anaa duol sa arka sa pagpamatuod,+ atubangan sa tabon nga anaa ibabaw sa Pagpamatuod, diin didto akong ipadayag ang akong kaugalingon kanimo.+  “Ug si Aaron magpaaso ug pinahumotang insenso+ sa ibabaw niana.+ Buntagbuntag, inig-andam niya sa mga lampara,+ kini iyang paasohon.  Ug sa dihang pasigahon ni Aaron ang mga lampara taliwala sa duha ka gabii, kini iyang paasohon. Usa kini ka insenso nga anaa kanunay sa atubangan ni Jehova sulod sa inyong mga kaliwatan.  Dili kamo magtanyag sa ibabaw niana ug ginadiling insenso+ o halad-nga-sinunog o halad-nga-lugas; ug dili kamo magbubo ug halad-nga-ilimnon sa ibabaw niana. 10  Ug si Aaron maghimog pagtabon-sa-sala diha sa mga sungay niini makausa sa usa ka tuig.+ Pinaagi sa dugo sa halad-sa-sala+ sa pagtabon-sa-sala siya maghimog pagtabon-sa-sala alang niini makausa sa usa ka tuig sulod sa inyong mga kaliwatan. Kini labing balaan alang kang Jehova.” 11  Ug si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 12  “Sa dihang ikaw mag-ihap sa katibuk-ang gidaghanon sa mga anak nga lalaki sa Israel ingong pagsenso kanila,+ kinahanglan nga ang matag usa kanila maghatag ug lukat alang sa iyang kalag ngadto kang Jehova sa dihang himoon ang pagsenso kanila,+ aron walay modangat nga hampak kanila sa dihang himoon ang pagsenso kanila.+ 13  Kini mao ang ihatag nilang tanan nga mahiapil niadtong giihap: tunga sa siklo sumala sa siklo sa balaang dapit.+ Ang kawhaan ka gerah tumbas sa usa ka siklo. Tunga sa siklo ang amot alang kang Jehova.+ 14  Ang matag usa nga mahiapil niadtong girehistro gikan sa kawhaan ka tuig ang edad pataas maghatag ug amot alang kang Jehova.+ 15  Ang dato dili maghatag ug labaw, ug ang timawa dili maghatag ug kubos sa katunga sa siklo,+ aron ihatag ang amot alang kang Jehova aron makahimog pagtabon-sa-sala alang sa inyong mga kalag.+ 16  Ug kuhaon mo ang salaping plata sa pagtabon-sa-sala gikan sa mga anak nga lalaki sa Israel ug ihatag kini alang sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan,+ aron kini magsilbi gayod ingong usa ka handomanan atubangan ni Jehova alang sa mga anak sa Israel, aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa inyong mga kalag.” 17  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon: 18  “Himoon mo ang usa ka dulang nga tumbaga ug ang tungtonganan niini nga tumbaga ingong hugasanan,+ ug ibutang mo kini taliwala sa tolda nga tagboanan ug sa halaran ug butangi kini ug tubig.+ 19  Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki kinahanglang maghugas sa ilang mga kamot ug sa ilang mga tiil diha niana.+ 20  Sa dihang mosulod sila sa tolda nga tagboanan sila manghugas sa tubig aron sila dili mamatay, o sa dihang moduol sila sa halaran aron sa pag-alagad aron magpaaso sa halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova.+ 21  Ug sila kinahanglang maghugas sa ilang mga kamot ug sa ilang mga tiil aron sila dili mamatay,+ ug kini magsilbing usa ka regulasyon hangtod sa panahong walay tino alang kanila, alang kaniya ug sa iyang kaliwat sa tanan nilang kaliwatan.”+ 22  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 23  “Kon bahin kanimo, kuhaa ang labing maayo nga mga pahumot:+ lima ka gatos ka takos sa nanibuok nga mga tinulo sa mira,+ ug humot nga kaningag+ katunga nianang gidaghanona, duha ka gatos ug kalim-an ka takos, ug humot nga calamo+ duha ka gatos ug kalim-an ka takos, 24  ug casia+ lima ka gatos ka takos sumala sa siklo sa balaang dapit,+ ug lana sa olibo usa ka hin.+ 25  Unya gikan niini maghimo ka ug balaang igdidihog nga lana, usa ka pahumot, usa ka sambog nga gama sa usa ka tighimog pahumot.+ Kini mahimong usa ka balaang igdidihog nga lana.+ 26  “Ug dihogan mo niini ang tolda nga tagboanan+ ug ang arka sa pagpamatuod, 27  ug ang lamesa ug ang tanang galamiton niini ug ang tangkawan ug ang mga galamiton niini ug ang halaran sa insenso, 28  ug ang halaran sa halad-nga-sinunog ug ang tanang galamiton niini ug ang dulang ug ang tungtonganan niini. 29  Ug balaanon mo kini sila aron mahimo gayod nga labing balaan.+ Ang bisan kinsang maghikap kanila kinahanglang balaan.+ 30  Ug dihogan mo si Aaron+ ug ang iyang mga anak nga lalaki,+ ug balaanon mo sila aron mag-alagad ingong mga saserdote kanako.+ 31  “Ug sultihan mo ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Magpadayon kini ingong balaang igdidihog nga lana alang kanako sulod sa inyong mga kaliwatan.+ 32  Dili kini ihaplas sa unod sa katawhan, ug dili kamo maghimo ug bisan unsa nga sama niini nga mga sakot. Kini butang nga balaan. Magpadayon kini ingong butang nga balaan alang kaninyo. 33  Bisan kinsa nga maghimog pahumot nga sama niini ug nga magbutang niini sa usa ka estranyo pagaputlon gikan sa iyang katawhan.’”+ 34  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Pagkuha ug mga pahumot:+ mga tinulo nga estacte ug onika ug pinahumotan nga galbanum ug lunsay nga kamangyan.+ Kinahanglan nga sama ang gidaghanon sa matag usa. 35  Ug himoon mo kini nga insenso,+ usa ka sambog sa mga yerbang-paalimyon, nga gama sa usa ka tighimog pahumot, inasinan,+ lunsay, butang nga balaan. 36  Ug dugmokon mo ang pipila niini aron mapolbos, ug ibutang mo ang pipila niini sa atubangan sa Pagpamatuod sulod sa tolda nga tagboanan,+ diin didto akong ipadayag ang akong kaugalingon kanimo.+ Kinahanglan nga labing balaan kini alang kaninyo. 37  Ug ang insenso nga imong himoon uban niini nga mga sakot dili gayod ninyo himoon alang sa inyong kaugalingon.+ Alang kaninyo magpadayon kini ingong butang nga balaan alang kang Jehova.+ 38  Bisan kinsa nga maghimo ug sama niini aron tagamtamon ang kahumot niini pagaputlon+ gikan sa iyang katawhan.”

Mga Footnote