Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 29:1-46

29  “Ug kini mao ang imong buhaton kanila sa pagbalaan kanila aron mag-alagad ingong mga saserdote alang kanako: Pagkuhag usa ka toreyong baka, ug duha ka laking karnero,+ mga himsog,+  ug tinapay nga walay igpapatubo ug siningsing nga mga tinapay nga walay igpapatubo nga gibasa sa lana ug nigpis nga tinapay nga walay igpapatubo nga pinahiran sa lana.+ Lutoon mo kini ginamit ang pino nga harina sa trigo.  Ug isulod mo kini sa usa ka bukag ug itanyag kini nga anaa sa bukag,+ ug usab ang torong baka ug ang duha ka laking karnero.  “Ug ipresentar mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki sa ganghaan+ sa tolda nga tagboanan, ug hugasan mo sila sa tubig.+  Unya kuhaon mo ang mga besti+ ug bestihan si Aaron sa taas nga besti ug sa kupo nga walay bukton sa epod ug sa epod ug sa tabon sa dughan, ug ibakos mo kini pag-ayo kaniya pinaagi sa bakos sa epod.+  Ug ipahimutang mo ang purong diha sa iyang ulo ug ibutang ang balaang ilhanan sa pagpahinungod diha sa purong.+  Ug kuhaon mo ang igdidihog nga lana+ ug ibubo kini sa iyang ulo ug dihogan siya.+  “Unya dad-on mo sa duol ang iyang mga anak nga lalaki ug bestihan mo sila sa tag-as nga mga besti.+  Ug baksan mo sila sa mga paha, si Aaron ingon man ang iyang mga anak nga lalaki, ug bugkosan mo sila sa turong; ug ang pagkasaserdote mailaha gayod ingong usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino.+ Sa ingon pun-on mo sa gahom ang kamot ni Aaron ug ang kamot sa iyang mga anak nga lalaki.+ 10  “Itanyag mo karon ang torong baka atubangan sa tolda nga tagboanan, ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magtapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa torong baka.+ 11  Ug pagaihawon mo ang torong baka atubangan ni Jehova, sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+ 12  Ug magkuha ka ug dugo sa torong baka+ ug pinaagi sa imong tudlo ibutang kini sa mga sungay sa halaran,+ ug ang tanang nahibiling dugo imong ibubo sa tiilan sa halaran.+ 13  Ug kuhaon mo ang tanang tambok+ nga nagtabon sa tinai,+ ug ang nagatapot sa atay,+ ug ang duha ka amimislon ug ang tambok nga anaa niini, ug paasohon mo kini diha sa halaran.+ 14  Apan ang unod sa torong baka ug ang panit niini ug ang kinalibang niini imong sunogon sa kalayo sa gawas sa kampo.+ Kini usa ka halad-sa-sala. 15  “Unya kuhaon mo ang usa ka laking karnero,+ ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magtapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa laking karnero.+ 16  Ug ihawon mo ang laking karnero ug kuhaon ang dugo niini ug iwisik kini palibot sa halaran.+ 17  Ug hiwahiwaon mo ang laking karnero, ug hugasan mo ang tinai+ niini ug ang mga tiil niini ug ibutang ang mga piraso niini nganha sa usag usa ug hangtod sa ulo niini. 18  Ug paasohon mo ang tibuok laking karnero diha sa halaran. Usa kini ka halad-nga-sinunog+ alang kang Jehova, usa ka makapahupay nga alimyon.+ Usa kini ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. 19  “Human niana kuhaon mo ang laing laking karnero, ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magtapion sa ilang kamot diha sa ulo sa laking karnero.+ 20  Ug ihawon mo ang laking karnero, ug pagkuhag dugo niini ug ibutang sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ni Aaron ug sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa iyang mga anak nga lalaki ug sa kumagko sa ilang tuong kamot ug sa kumagko sa ilang tuong tiil,+ ug iwisik mo ang dugo palibot sa halaran. 21  Ug kuhaon mo ang bahin sa dugo nga anaa sa halaran ug bahin sa igdidihog nga lana,+ ug iwisik mo kini kang Aaron ug sa iyang mga besti ug sa iyang mga anak nga lalaki ug sa mga besti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, aron siya ug ang iyang mga besti ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga besti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya mahimo gayod nga balaan.+ 22  “Ug kuhaon mo ang tambok gikan sa laking karnero ug ang tambok nga ikog+ ug ang tambok nga nagtabon sa tinai, ug ang dugtong sa atay, ug ang duha ka amimislon ug ang tambok nga anaa niini, ug ang tuong paa,+ kay kini usa ka laking karnero alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan;+ 23  ingon man usa ka lingin nga tinapay ug usa ka siningsing nga tinapay sa gilanahang tinapay ug usa ka nigpis nga tinapay gikan sa bukag sa mga tinapay nga walay igpapatubo nga anaa atubangan ni Jehova.+ 24  Ug kining tanan ibutang mo sa mga palad ni Aaron ug sa mga palad sa iyang mga anak nga lalaki,+ ug itabyog mo kini sila ingong usa ka halad-nga-tinabyog atubangan ni Jehova.+ 25  Ug kuhaon mo kini gikan sa ilang kamot ug paasohon diha sa halaran ibabaw sa halad-nga-sinunog ingong makapahupay nga alimyon atubangan ni Jehova.+ Usa kini ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova.+ 26  “Ug kuhaon mo ang dughan sa laking karnero alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan,+ nga maoy alang kang Aaron, ug itabyog kini ingong usa ka halad-nga-tinabyog atubangan ni Jehova, ug kini mahimong imong bahin. 27  Ug balaanon mo ang dughan+ sa halad-nga-tinabyog ug ang paa sa sagradong bahin nga gitabyog ug nga gitampo gikan sa laking karnero alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan,+ gikan niadtong alang kang Aaron ug gikan niadtong alang sa iyang mga anak nga lalaki. 28  Ug maiya kini ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki pinaagi sa usa ka regulasyon hangtod sa panahong walay tino nga pagatumanon sa mga anak sa Israel, tungod kay usa kini ka sagradong bahin;+ ug mahimo kining usa ka sagradong bahin nga ihatag sa mga anak sa Israel. Gikan sa ilang mga halad-sa-panag-ambit,+ kini ang ilang sagradong bahin alang kang Jehova. 29  “Ug ang balaang mga besti+ nga iya ni Aaron gamiton alang sa iyang mga anak nga lalaki+ sunod kaniya aron sa pagdihog+ kanila nga nagsul-ob niana ug sa pagpuno sa ilang kamot sa gahom nga nagsul-ob niana.+ 30  Pito ka adlaw+ nga isul-ob kana sa saserdote nga mopuli kaniya gikan sa iyang mga anak nga lalaki ug nga mosulod sa tolda nga tagboanan aron mag-alagad sa balaang dapit. 31  “Ug kuhaon mo ang laking karnero alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan, ug lat-an mo ang unod niini sa usa ka balaang dapit.+ 32  Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magakaon+ sa unod sa laking karnero ug sa tinapay nga anaa sa bukag diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan. 33  Ug pagakan-on nila ang mga butang nga pinaagi niana gihimo ang pagtabon-sa-sala aron pun-on ang ilang kamot sa gahom, aron sa pagbalaan kanila.+ Apan ang usa ka estranyo dili makakaon niini, tungod kay butang kini nga balaan.+ 34  Ug kon may bisan unsa sa unod sa halad sa pagpahiluna-sa-katungdanan ug sa tinapay nga masalin hangtod sa pagkabuntag, nan inyong pagasunogon sa kalayo ang nasalin.+ Dili kini pagakan-on, tungod kay butang kini nga balaan. 35  “Ug ingon niini ang buhaton mo kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki sumala sa tanan nga akong gisugo kanimo.+ Mogugol ka ug pito ka adlaw sa pagpuno sa ilang kamot sa gahom.+ 36  Ug sa adlaw-adlaw imong itanyag ang torong baka sa halad-sa-sala alang sa pagtabon-sa-sala,+ ug lunsayon mo ang halaran gikan sa sala pinaagi sa imong paghimog pagtabon-sa-sala niini, ug dihogan+ mo kini aron balaanon kini. 37  Mogugol ka ug pito ka adlaw sa paghimog pagtabon-sa-sala labot sa halaran, ug balaanon+ mo kini aron kini sa pagkatinuod mahimong usa ka labing balaan nga halaran.+ Ang bisan kinsa nga mohikap sa halaran kinahanglang balaan.+ 38  “Ug kini ang itanyag mo sa halaran: mga laking nating karnero nga ang matag usa tagsa ka tuig ang kagulangon, duha sa matag adlaw sa kanunay.+ 39  Ug itanyag mo ang usa ka laking nating karnero sa buntag,+ ug itanyag mo ang laing laking nating karnero taliwala sa duha ka gabii.+ 40  Ug ikanapulo ka bahin sa usa ka ephah sa pinong harina+ nga gibasa sa ikaupat ka bahin sa usa ka hin nga lana sa linubok nga olibo, ug usa ka halad-nga-ilimnon+ sa ikaupat ka bahin sa usa ka hin nga bino, maoy alang sa unang laking nating karnero. 41  Ug itanyag mo ang ikaduhang laking nating karnero taliwala sa duha ka gabii. Inubanag halad-nga-lugas+ sama nianang sa buntag ug sa halad-nga-ilimnon niini, ihalad mo kini ingong makapahupay nga alimyon, usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. 42  Usa kini ka makanunayong+ halad-nga-sinunog latas sa inyong mga kaliwatan sa ganghaan sa tolda nga tagboanan atubangan ni Jehova, diin akong ipakita ang akong kaugalingon kaninyo sa pagpakigsulti kanimo didto.+ 43  “Ug akong ipakita didto ang akong kaugalingon sa mga anak sa Israel, ug tino nga kini pagabalaanon pinaagi sa akong himaya.+ 44  Ug pagabalaanon ko ang tolda nga tagboanan ug ang halaran; ug pagabalaanon+ ko si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki aron sila mag-alagad ingong mga saserdote kanako. 45  Ug mopuyo ako sa taliwala sa mga anak sa Israel, ug ako mahimong ilang Diyos.+ 46  Ug sila tinong makaila nga ako si Jehova nga ilang Diyos, nga nagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto aron mopuyo sa ilang taliwala.+ Ako mao si Jehova nga ilang Diyos.+

Mga Footnote