Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 28:1-43

28  “Ug kon bahin kanimo, dad-on mo duol kanimo si Aaron nga imong igsoong lalaki ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya gikan sa mga anak sa Israel aron siya mag-alagad kanako ingong saserdote,+ si Aaron,+ si Nadab ug si Abihu,+ si Eleasar ug si Itamar,+ mga anak nga lalaki ni Aaron.  Ug maghimo ka ug balaang mga besti alang kang Aaron nga imong igsoon, alang sa himaya ug sa katahom.+  Ug ikaw mismo mosulti ngadto sa tanan nga maalamon nga may kasingkasing nga gipuno ko sa espiritu sa kaalam,+ ug maghimo sila ug mga besti ni Aaron aron sa pagbalaan kaniya, aron siya mag-alagad kanako ingong saserdote.+  “Ug kini ang mga besti nga ilang himoon: usa ka tabon sa dughan,+ ug usa ka epod+ ug usa ka kupo nga walay bukton+ ug usa ka taas nga besti nga kuwadrado-kuwadrado ang pagkahabol, usa ka purong+ ug usa ka paha;+ ug maghimo sila sa balaang mga besti alang kang Aaron nga imong igsoon ug sa iyang mga anak nga lalaki, aron siya mag-alagad kanako ingong saserdote.  Ug magkuha sila sa bulawan ug sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug sa pino nga lino.  “Ug sila maghimog epod nga bulawan, asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado, hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid, nga gama sa usa ka tigborda.+  Ug kini butangan ug duha ka sul-otan sa abaga nga idugtong sa duha ka tumoy niini, ug kini idugtong.+  Ug ang bakos,+ nga anaa niini aron mahugot kini pagbakos, sumala sa pagkagama niini kinahanglan nga gikan niini nga mga materyales, sa bulawan, asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid.  “Ug magkuha ka ug duha ka batong onyx+ ug ikulit+ niana ang mga ngalan sa mga anak sa Israel,+ 10  unom sa ilang mga ngalan diha sa usa ka bato ug ang mga ngalan sa nahibiling unom diha sa laing bato sumala sa han-ay sa ilang pagkahimugso.+ 11  Uban sa buhat sa usa ka artesano sa mga bato, nga kinulitan sa mga kulit sa usa ka timbre, pagakulitan mo ang duha ka bato sa mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel.+ Ipahimutang mo kini sa mga enggaste nga bulawan.+ 12  Ug ang duha ka bato imong ibutang diha sa mga sul-otan sa abaga sa epod ingong mga handomanang bato alang sa mga anak sa Israel;+ ug si Aaron magadala sa ilang mga ngalan atubangan ni Jehova diha sa duha niya ka sul-otan sa abaga ingong usa ka handomanan. 13  Ug maghimo ka ug mga enggaste nga bulawan, 14  ug duha ka kadena nga lunsayng bulawan.+ Himoon mo kini ingong mga kordon, nga pinisi ang pagkagama; ug itaod mo sa mga enggaste ang samag-pisi nga mga kadena.+ 15  “Ug maghimo ka ug tabon sa dughan sa paghukom+ nga gama sa usa ka tigborda. Sama sa pagkagama sa epod himoon mo kini. Sa bulawan, asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid himoon mo kini.+ 16  Kini kuwadrado kon piloon, usa ka dangaw ang gitas-on niini ug usa ka dangaw ang gilapdon niini.+ 17  Ug butangan mo kini sa panghal-op nga mga bato, nga adunay upat ka laray sa mga bato.+ Usa ka laray sa rubi,+ topasyo+ ug esmeralda+ mao ang unang laray. 18  Ug ang ikaduhang laray mao ang turquesa,+ sapiro+ ug haspe.+ 19  Ug ang ikatulong laray mao ang batong leshʹem, agata+ ug amatista.+ 20  Ug ang ikaupat nga laray mao ang krisolito+ ug onyx+ ug jade. Mga suksokanang bulawan ang hal-opan niini.+ 21  Ug ang mga bato kinahanglang sumala sa mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel, ang napulog-duha sumala sa ilang mga ngalan.+ Kini sila kinahanglang mga kulit sa usa ka timbre, ang matag usa sumala sa ngalan niini, alang sa napulog-duha ka tribo.+ 22  “Ug diha sa tabon sa dughan maghimo ka ug naglibot nga dayandayan nga mga kadena, nga pinisi ang pagkagama, sa lunsayng bulawan.+ 23  Ug diha sa tabon sa dughan maghimo ka ug duha ka argolya nga bulawan,+ ug ang duha ka argolya imong ibutang sa duha ka tumoy sa tabon sa dughan. 24  Ug ang duha ka pisi nga bulawan imong itaod sa duha ka argolya sa mga tumoy sa tabon sa dughan.+ 25  Ug ang duha ka tumoy sa duha ka pisi imong isul-ot sa duha ka enggaste, ug ipalusot mo kini sa mga sul-otan sa abaga sa epod, diha sa atubangan niini.+ 26  Ug maghimo ka ug duha ka argolya nga bulawan ug ipahimutang kini sa duha ka tumoy sa tabon sa dughan sa ngilit niini sa dapit nga nag-atubang sa epod, pasulod.+ 27  Ug maghimo ka ug duha ka argolya nga bulawan ug ibutang kini diha sa duha ka sul-otan sa abaga sa epod, sa ubos, sa atubangan niini, duol sa dinugtongan niini, ibabaw sa bakos sa epod.+ 28  Ug sila maghigot sa tabon sa dughan pinaagi sa mga argolya niini ngadto sa mga argolya sa epod pinaagi sa asul nga kordon, aron kini magpabilin ibabaw sa bakos sa epod ug ang tabon sa dughan dili maiswag gikan sa ibabaw sa epod.+ 29  “Ug si Aaron magdala sa mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel diha sa tabon sa dughan sa paghukom ibabaw sa iyang kasingkasing inigsulod niya sa Balaan ingong usa ka handomanan atubangan ni Jehova sa kanunay. 30  Ug ibutang mo ang Urim+ ug ang Tumim diha sa tabon sa dughan sa paghukom, ug kini sila anha ibabaw sa kasingkasing ni Aaron inigsulod niya atubangan ni Jehova; ug pagadad-on ni Aaron ang mga paghukom+ sa mga anak sa Israel ibabaw sa iyang kasingkasing atubangan ni Jehova sa kanunay. 31  “Ug maghimo ka ug kupo nga walay bukton sa epod sa lunlon asul nga hilo.+ 32  Ug kinahanglang adunay liab sa ulohan niini diha sa tunga. Ang liab niini kinahanglang adunay ribete palibot, nga gama sa usa ka maghahabol. Kinahanglang sama kini sa liab sa usa ka kotamaya alang niini, aron dili kini magisi.+ 33  Ug maghimo ka sa sidsid niini ug mga granada sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus, sa sidsid niini palibot, ug mga kampanilya+ nga bulawan sa ilang taliwala palibot; 34  usa ka kampanilya nga bulawan ug usa ka granada, usa ka kampanilya nga bulawan ug usa ka granada sa sidsid sa kupo nga walay bukton palibot.+ 35  Ug kinahanglan kining isul-ob ni Aaron aron siya makaalagad, ug ang tingog gikan kaniya kinahanglang madungog inigsulod niya sa sangtuwaryo atubangan ni Jehova ug iniggula niya, aron siya dili mamatay.+ 36  “Ug maghimo ka ug usa ka sinawng plaka sa lunsayng bulawan ug kulitan kini sa mga kulit sa usa ka timbre, ‘Ang pagkabalaan iya ni Jehova.’+ 37  Ug ipatapot mo kini pinaagi sa usa ka asul nga kordon, ug kini anha mahimutang sa purong.+ Kini anha sa atubangan sa purong. 38  Ug kini anha sa agtang ni Aaron, ug si Aaron manubag alang sa sayop nga mahimo batok sa balaang mga butang,+ nga pagabalaanon sa mga anak sa Israel, buot ingnon, ang tanan nilang balaan nga mga gasa; ug kinahanglan kining magpabilin sa iyang agtang sa kanunay, aron mabatonan ang pag-uyon alang kanila+ sa atubangan ni Jehova. 39  “Ug maghablon ka ug kuwadrado-kuwadrado nga tag-as nga besti sa pino nga lino ug maghimo ka ug purong sa pino nga lino,+ ug maghimo ka ug usa ka paha,+ nga gama sa usa ka maghahabol. 40  “Ug alang sa mga anak nga lalaki ni Aaron maghimo ka ug mga tag-as nga besti,+ ug maghimo ka ug mga paha alang kanila, ug maghimo ka ug mga turong+ alang kanila alang sa himaya ug sa katahom.+ 41  Ug bestihan mo niini si Aaron nga imong igsoon ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, ug magdihog ka kanila+ ug magpuno sa ilang kamot sa gahom+ ug magbalaan kanila, ug sila mag-alagad ingong mga saserdote kanako. 42  Ug paghimog mga purol nga lino alang kanila aron itabon sa hubo nga unod.+ Gikan sa balat-ang ug hangtod sa mga paa kini ipaabot. 43  Ug kinahanglang isul-ob kini ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki sa dihang sila mosulod sa tolda nga tagboanan o sa dihang sila moduol sa halaran aron sa pag-alagad didto sa balaang dapit, aron sila dili makahimog kasaypanan ug tinong mamatay. Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang kaniya ug sa iyang kaliwat sunod kaniya.+

Mga Footnote