Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 23:1-33

23  “Dili ka magsultig taho nga dili tinuod.+ Ayaw tabangi ang usa nga daotan pinaagi sa pagkahimong saksi nga naglaraw ug kadaot.+  Dili ka mosunod sa panon sa katawhan alang sa daotang katuyoan;+ ug dili ka motestigo sa usa ka panagbangi sa pagtipas duyog sa panon aron sa pagtuis sa hustisya.+  Kon bahin sa timawa, dili ka magpakitag pagdapig sa iyang buroka.+  “Kon imong makaplagan ang torong baka o asno sa imong kaaway nga nahisalaag, ikaw sa walay pakyas magbalik niini kaniya.+  Kon imong makita ang asno sa nagdumot kanimo nga nalup-og ilalom sa luwan niini, nan dili mo siya pagabiyaan. Uban kaniya nga kini imong palingkawason sa walay pakyas.+  “Dili mo pagatuison ang hudisyal nga hukom sa imong kabos nga tawo diha sa iyang buroka.+  “Magpahilayo ka gikan sa pulong nga bakak.+ Ug ayaw patya ang inosente ug ang matarong, kay dili ko ipahayag nga matarong ang usa nga daotan.+  “Dili ka magdawat ug hiphip, kay ang hiphip makapabuta sa mga tawong tin-awg panan-aw ug makatuis sa mga pulong sa mga tawong matarong.+  “Ug dili mo lupigan ang langyaw nga pumoluyo,+ sanglit kamo nahibalo sa kalag sa langyaw nga pumoluyo, tungod kay kamo nahimong langyaw nga mga pumoluyo sa yuta sa Ehipto.+ 10  “Ug sa unom ka tuig imong pugsan ug binhi ang imong yuta ug imong anihon ang abot niini.+ 11  Apan sa ikapito ka tuig pasagdan nimo kining dili matikad ug dili mo kini pugsan,+ ug ang mga kabos sa imong katawhan magakaon gikan niini; ug ang ilang masalin pagakan-on sa ihalas nga mga mananap sa yuta.+ Ingon niana ang imong buhaton sa imong parasan ug sa imong kaolibohan. 12  “Unom ka adlaw imong buhaton ang imong buluhaton;+ apan sa ikapitong adlaw ikaw mohunong, aron nga ang imong torong baka ug ang imong asno makapahulay ug ang anak sa imong ulipong babaye ug ang langyaw nga pumoluyo makapahayahay.+ 13  “Ug pagbantay kamo labot sa tanan nga akong giingon kaninyo;+ ug dili gayod kamo maghisgot sa ngalan sa ubang mga diyos. Kinahanglan nga dili kini madungog gikan sa imong baba.+ 14  “Tulo ka higayon sa usa ka tuig nga ikaw magsaulog ug pista alang kanako.+ 15  Ikaw magsaulog sa pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo.+ Ikaw magakaon sa mga tinapay nga walay igpapatubo+ sa pito ka adlaw, ingon sa akong gisugo kanimo, sa tinudlong panahon sa bulan sa Abib,+ kay niini migula ka sa Ehipto. Ug dili gayod sila magpakita sa akong atubangan nga walay dala.+ 16  Usab, ang pista sa pagpangani sa unang hinog nga mga bunga+ sa imong kahago, sa gipugas mo sa uma;+ ug ang pista sa pagpanghipos sa abot sa hinapos sa tuig, sa dihang imong tigomon ang imong mga hinagoan sa uma.+ 17  Sa tulo ka higayon sa tuig ang tanan nimong lalaki moatubang sa nawong sa matuod nga Ginoo, si Jehova.+ 18  “Dili mo ihalad uban sa bisan unsa nga may lebadura ang dugo sa akong halad. Ug ang tambok sa akong pista kinahanglang dili magpabilin sa tibuok gabii hangtod sa pagkabuntag.+ 19  “Ang labing maayo sa unang hinog nga mga bunga sa imong yuta imong dad-on ngadto sa balay ni Jehova nga imong Diyos.+ “Dili mo lat-an ang nating kanding sa gatas sa inahan niini.+ 20  “Ania, ako nagpadalag usa ka manulonda+ nga mag-una kanimo aron sa pagbantay kanimo sa dalan ug aron sa pagdala kanimo ngadto sa dapit nga akong giandam.+ 21  Magbantay ka tungod kaniya ug tumana ang iyang tingog. Ayaw paggawi nga masuklanon batok kaniya, kay dili niya pasayloon ang inyong kalapasan;+ tungod kay ang akong ngalan anaa kaniya. 22  Apan, kon ikaw hugot nga magtuman sa iyang tingog ug magbuhat gayod sa tanan nga akong isulti,+ nan ako magmabatokon sa imong mga kaaway ug maghasi niadtong magahasi kanimo.+ 23  Kay ang akong manulonda mag-una kanimo ug magdala kanimo ngadto sa mga Amorihanon ug sa mga Hitihanon ug sa mga Perizihanon ug sa mga Canaanhon, sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon, ug ako tinong magpanas kanila.+ 24  Dili ka magyukbo sa ilang mga diyos ni maaghat sa pag-alagad kanila, ug dili ka maghimo ug bisan unsa nga sama sa ilang mga binuhat,+ kondili ikaw sa walay pakyas magtumpag kanila ug ikaw sa walay pakyas maglumpag sa ilang sagradong mga haligi.+ 25  Ug kamo mag-alagad kang Jehova nga inyong Diyos,+ ug siya magpanalangin gayod sa imong tinapay ug sa imong tubig;+ ug sa pagkatinuod akong ipahilayo ang balatian gikan sa imong taliwala.+ 26  Walay babayeng makuhaan o babayeng apuli diha sa imong yuta.+ Bug-oson ko ang gidaghanon sa imong mga adlaw.+ 27  “Ug ipadala ko ang pagkalisang kanako sa unahan mo,+ ug ipahinabo ko nga magkaguliyang ang tanang katawhan nga imong adtoan, ug ihatag ko kanimo ang tangkugo sa tanan mong kaaway.+ 28  Ug ipadala ko ang pagbati sa kasubo sa unahan mo,+ ug abogon niini ang mga Hivihanon, ang mga Canaanhon ug ang mga Hitihanon gikan sa imong atubangan.+ 29  Dili ko sila abogon gikan sa imong atubangan sa usa ka tuig, aron ang yuta dili mahimong awaaw ug ang ihalas nga mga mananap sa yuta modaghan gayod batok kanimo.+ 30  Sa inanay pagaabogon ko sila gikan sa imong atubangan, hangtod nga ikaw magmabungahon ug manag-iya gayod sa yuta.+ 31  “Ug ipahimutang ko ang imong utlanan gikan sa Pulang Dagat hangtod sa dagat sa mga Filistehanon ug gikan sa kamingawan hangtod sa Suba;+ tungod kay akong ihatag sa inyong kamot ang mga molupyo sa yuta, ug abogon mo gayod sila gikan sa imong atubangan.+ 32  Dili ka maghimo ug pakigsaad uban kanila o sa ilang mga diyos.+ 33  Kinahanglan nga dili sila magpuyo sa imong yuta, aron dili nila ipahinabo nga ikaw makasala batok kanako. Kon ikaw mag-alagad sa ilang mga diyos, kini mahimong usa ka lit-ag alang kanimo.”+

Mga Footnote