Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 20:1-26

20  Ug ang Diyos misulti niining tanang pulong, nga nag-ingon:+  “Ako mao si Jehova nga imong Diyos,+ nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa mga ulipon.+  Dili ka magbaton ug laing mga diyos+ batok sa akong nawong.  “Dili ka magbuhat alang kanimo ug usa ka linilok nga larawan o usa ka dagway nga sama sa bisan unsa nga anaa sa kalangitan sa itaas o anaa sa yuta sa ubos o anaa sa mga tubig ilalom sa yuta.+  Dili ka magyukbo kanila ni maaghat sa pag-alagad kanila,+ tungod kay ako si Jehova nga imong Diyos maoy Diyos nga nagapangayo ug bug-os nga pagkamahinalaron,+ nga nagapahamtang ug silot nganha sa mga anak tungod sa kasaypanan sa mga amahan, nganha sa ikatulo nga kaliwatan ug nganha sa ikaupat nga kaliwatan, kanilang nagadumot kanako;+  apan nagapakitag mahigugmaong-kalulot ngadto sa ikausa ka libo nga kaliwatan kanilang nahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo.+  “Dili ka magagamit sa ngalan ni Jehova nga imong Diyos sa walay kapuslanan,+ kay dili pasagdan ni Jehova nga dili masilotan ang magagamit sa iyang ngalan sa walay kapuslanan.+  “Nga maghinumdom sa adlawng igpapahulay nga magtamod niini nga sagrado,+  magtrabaho ka ug magbuhat sa tanan mo nga buluhaton sa unom ka adlaw.+ 10  Apan ang ikapito ka adlaw usa ka igpapahulay alang kang Jehova nga imong Diyos.+ Dili ka magbuhat ug bisan unsang buluhaton, ikaw ni ang imong anak nga lalaki ni ang imong anak nga babaye, ang imong ulipong lalaki ni ang imong ulipong babaye ni ang imong binuhing hayop ni ang imong langyaw nga pumoluyo nga anaa sulod sa imong mga ganghaan.+ 11  Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang kalangitan ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niana,+ ug siya mipahulay sa ikapito ka adlaw.+ Mao nga gipanalanginan ni Jehova ang adlawng igpapahulay ug gihimo kini nga sagrado.+ 12  “Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan+ aron molugway ang imong mga adlaw ibabaw sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 13  “Dili ka magbuno.+ 14  “Dili ka manapaw.+ 15  “Dili ka mangawat.+ 16  “Dili ka magtestigo nga binakak ingong saksi batok sa imong isigkatawo.+ 17  “Dili ka magtinguha sa balay sa imong isigkatawo. Dili ka magtinguha sa asawa sa imong isigkatawo,+ ni sa iyang ulipong lalaki ni sa iyang ulipong babaye ni sa iyang baka ni sa iyang asno ni sa bisan unsa nga iya sa imong isigkatawo.”+ 18  Karon ang tanang katawhan nakakita sa mga dalugdog ug sa mga pagpangidlap sa kilat ug sa tingog sa budyong ug sa bukid nga nagaaso. Sa dihang nakita kini sa katawhan, sila nangurog ug namarog sa layo.+ 19  Ug sila miingon kang Moises: “Pakigsulti kanamo, ug mamati kami; apan ayaw pasultiha ang Diyos kanamo kay basin kami mangamatay.”+ 20  Busa si Moises miingon sa katawhan: “Ayaw kahadlok, kay aron sa pagbutang kaninyo sa pagsulay nga ang matuod nga Diyos mianhi,+ ug aron nga ang kahadlok kaniya magpadayon sa atubangan kaninyo aron kamo dili makasala.”+ 21  Ug ang katawhan nagpadayon sa pagbarog sa layo, apan si Moises mipaduol sa madagtom nga bagang panganod diin didto ang matuod nga Diyos.+ 22  Ug si Jehova miingon kang Moises:+ “Kini ang imong isulti sa mga anak sa Israel, ‘Kamo nakakita nga gikan sa langit nga ako misulti kaninyo.+ 23  Dili kamo magbuhat ug mga diyos nga plata uban kanako, ug dili kamo magbuhat ug mga diyos nga bulawan alang sa inyong kaugalingon.+ 24  Usa ka halaran nga yuta+ imong himoon alang kanako, ug imong ihalad sa ibabaw niana ang imong mga halad-nga-sinunog ug ang imong mga halad-sa-panag-ambit, ang imong mga karnero ug ang imong mga baka.+ Sa matag dapit diin akong ipahinabo nga hinumdoman ang akong ngalan ako moanha kanimo ug magapanalangin kanimo.+ 25  Ug kon magbuhat ka alang kanako ug halaran nga hinimo sa mga bato, dili mo kini tukoron sa mga bato nga sinapsapan. Kon gamitan mo kini sa imong tigib, nan kini imong mapasipalahan.+ 26  Ug dili ka mosaka agi sa mga ang-ang ngadto sa akong halaran, aron dili madayag dinha ang imong pribadong mga bahin.’

Mga Footnote