Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 2:1-25

2  Sa kasamtangan, usa ka lalaki sa balay ni Levi milakaw ug nangasawa sa usa ka anak nga babaye ni Levi.+  Ug ang babaye nagmabdos ug nanganak ug usa ka lalaki. Sa dihang nakita niya nga siya ambongan, siya nagtago+ kaniya sulod sa tulo ka lunar nga bulan.+  Sa wala na siya makaarang sa pagtago kaniya,+ siya nagkuha alang kaniya ug usa ka arka nga papiro ug nagbulit niini sa aspalto ug bulitik+ ug nagbutang sa bata sulod niini ug nagbutang niini sa taliwala sa mga tangbo+ sa tampi sa suba sa Nilo.  Dugang pa, ang iyang igsoong babaye nagpaantaw aron tan-awon kon unsay mahitabo kaniya.+  Pagkataudtaod ang anak nga babaye ni Paraon milugsong aron maligo sa Suba sa Nilo, ug ang iyang mga babayeng tig-alagad naglakaw sa daplin sa Suba sa Nilo. Ug iyang nakita ang arka didto sa taliwala sa mga tangbo. Dihadiha iyang gisugo ang iyang ulipong babaye aron kuhaon kini.+  Sa dihang kini iyang gibuksan iyang nakita ang bata, ug ania, ang bata naghilak. Niana siya naluoy kaniya,+ bisan tuod siya miingon: “Usa kini sa mga anak sa mga Hebreohanon.”  Unya ang iyang igsoong babaye miingon sa anak nga babaye ni Paraon: “Molakaw ba ako ug ilabina magtawag alang kanimo ug usa ka iwa gikan sa mga babayeng Hebreohanon aron iyang pasusohon ang bata alang kanimo?”  Busa ang anak nga babaye ni Paraon miingon kaniya: “Lakaw!” Dihadiha ang dalaga milakaw ug nagtawag sa inahan sa bata.+  Dayon ang anak nga babaye ni Paraon miingon kaniya: “Dad-a kining bataa ug pasusoha siya alang kanako, ug ako magsuhol kanimo.”+ Busa ang babaye nagdala sa bata ug nagpasuso kaniya. 10  Ug ang bata midako. Unya gidala niya siya ngadto sa anak nga babaye ni Paraon, mao nga siya nahimong anak niya;+ ug iyang ginganlan siya nga Moises ug miingon: “Kay gihaw-as ko man siya gikan sa tubig.”+ 11  Karon nahitabo niadtong mga adlawa, sa nagkakusgan na si Moises, nga siya miadto sa iyang mga igsoon aron motan-aw sa ilang mabug-at nga palas-anon;+ ug iyang nakita ang usa ka Ehiptohanon nga naghampak sa usa ka Hebreohanon nga usa sa iyang mga igsoon.+ 12  Busa siya milingi dinhi ug didto ug nakita nga walay tawo. Unya iyang gipatay ang Ehiptohanon ug gitagoan siya sa balas.+ 13  Apan, migawas siya pagkasunod adlaw ug ania, didtoy duha ka Hebreohanong lalaki nga nagbugnoay. Busa gisultihan niya ang usa nga sayop: “Nganong gidapatan man nimo ang imong kauban?”+ 14  Niini siya miingon: “Kinsay nagtudlo kanimo nga prinsipe ug maghuhukom ibabaw kanamo?+ Buot mo ba akong patyon sama sa pagpatay mo sa Ehiptohanon?”+ Si Moises karon nahadlok ug miingon: “Segurado nga nahibaloan na ang maong hitabo!”+ 15  Unya nadungog ni Paraon kining hitaboa, ug siya misulay sa pagpatay kang Moises;+ apan si Moises mikalagiw+ gikan kang Paraon aron mopuyo sa yuta sa Midian;+ ug siya milingkod duol sa usa ka atabay. 16  Karon ang saserdote+ sa Midian may pito ka anak nga babaye, ug sama sa naandan sila nangabot ug nagkalos ug tubig ug nagpuno sa mga pasong aron magpainom sa mga karnero sa ilang amahan.+ 17  Ug sama sa naandan ang mga magbalantay sa mga hayop nangabot ug nagpapahawa kanila. Niini si Moises mitindog ug gitabangan ang mga babaye ug gipainom ang ilang mga karnero.+ 18  Busa sa nakapauli na sila kang Reuel+ nga ilang amahan siya mipatugbaw: “Nganong dali ra kaayo kamong nakapauli karon?” 19  Niini sila miingon: “Usa ka Ehiptohanon+ ang nagluwas kanamo gikan sa kamot sa mga magbalantay sa kahayopan ug, gawas pa, siya nagkalos alang kanamo aron iyang mapainom ang mga karnero.” 20  Unya siya miingon sa iyang mga anak nga babaye: “Apan hain man siya? Nganong gibiyaan man ninyo kadtong tawhana? Tawga siya, aron siya makakaon ug tinapay.”+ 21  Human niana si Moises nagpakitag pagkaandam nga mopuyo uban sa maong tawo, ug iyang gihatag kang Moises si Zipora+ nga iyang anak nga babaye. 22  Sa ulahi siya nanganak ug lalaki ug iyang ginganlan siya nga Gersom,+ tungod kay, matod niya: “Nahimo akong usa ka langyaw nga pumoluyo sa usa ka langyaw nga yuta.”+ 23  Ug nahitabo niadtong daghang adlaw nga sa kataposan ang hari sa Ehipto namatay,+ apan ang mga anak sa Israel nagpadayon sa pagpanghupaw tungod sa pagkaulipon ug nagtuaw sa pagmulo,+ ug ang ilang pagtuaw alang sa tabang nagpadayon sa pagdangat ngadto sa matuod nga Diyos tungod sa pagkaulipon.+ 24  Sa ulahi gidungog sa Diyos+ ang ilang pag-agulo+ ug nahinumdom ang Diyos sa iyang pakigsaad kang Abraham, Isaac ug Jacob.+ 25  Busa ang Diyos mitan-aw sa mga anak sa Israel ug ang Diyos nagtagad.

Mga Footnote