Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 19:1-25

19  Sa ikatulong bulan human makagula ang mga anak sa Israel sa yuta sa Ehipto,+ sa mao ra nga adlaw, sila nahiabot sa kamingawan sa Sinai.+  Ug sila mibiya sa Repidim+ ug misulod sa kamingawan sa Sinai ug nagkampo sa kamingawan;+ ug ang Israel nagkampo didto atubangan sa bukid.+  Ug si Moises mitungas ngadto sa matuod nga Diyos, ug si Jehova mitawag kaniya gikan sa bukid,+ nga nag-ingon: “Kini ang igaingon mo sa balay ni Jacob ug isulti sa mga anak sa Israel,  ‘Kamo nakakita kon unsay akong gibuhat sa mga Ehiptohanon,+ aron kamo akong madala ibabaw sa mga pako sa mga agila ug dad-on kamo nganhi kanako.+  Ug karon kon kamo hugot nga magasugot+ sa akong tingog ug magatuman gayod sa akong pakigsaad,+ nan kamo tinong mahimong akong linaing katigayonan gikan sa tanang ubang mga katawhan,+ tungod kay ang tibuok yuta akoa man.+  Ug kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod alang kanako.’+ Kini ang mga pulong nga imong isulti sa mga anak sa Israel.”  Busa si Moises miadto ug mitawag sa mga ansiyano+ sa katawhan ug gipahayag atubangan kanila kining tanang pulong nga gisugo ni Jehova kaniya.+  Human niana ang tanang katawhan nagkausa sa pagtubag ug miingon: “Andam kami sa pagbuhat sa tanan nga gisulti ni Jehova.”+ Dihadiha si Moises nagsugilon sa mga pulong sa katawhan ngadto kang Jehova.+  Niini si Jehova miingon kang Moises: “Tan-awa! Ako moanha kanimo sa usa ka madagtom nga panganod,+ aron ang katawhan makadungog sa dihang ako makigsulti kanimo,+ ug nga magbutang usab sila ug pagtuo diha kanimo hangtod sa panahong walay tino.”+ Unya gitaho ni Moises ang mga pulong sa katawhan ngadto kang Jehova. 10  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Adtoa ang katawhan, ug balaana sila karong adlawa ug ugma, ug sila kinahanglang maglaba sa ilang mga kupo.+ 11  Ug kinahanglang andam sila alang sa ikatulo nga adlaw, kay sa ikatulo nga adlaw si Jehova manaog atubangan sa mga mata sa tanang katawhan diha sa Bukid sa Sinai.+ 12  Ug magbutang ka ug mga utlanan alang sa katawhan palibot, nga mag-ingon, ‘Pagbantay nga dili kamo motungas sa bukid, ug ayaw paghikap sa daplin niini. Ang bisan kinsa nga mohikap sa bukid tinong pagapatyon.+ 13  Walay kamot nga mohikap kaniya, tungod kay siya pagabatoon gayod o pagapan-on gayod. Mananap man kon tawo, siya dili mabuhi.’+ Inighuyop sa sungay sa laking karnero+ sila makatungas na sa bukid.” 14  Unya si Moises milugsong gikan sa bukid ngadto sa katawhan, ug gisugdan niya pagbalaan ang katawhan; ug ilang gilabhan ang ilang mga kupo.+ 15  Ug siya miingon sa katawhan: “Pangandam+ kamo sulod sa tulo ka adlaw. Kamong mga lalaki ayaw pagduol ug babaye.”+ 16  Ug sa pagkabuntag sa ikatulo nga adlaw dihay mga dalugdog ug mga kilat,+ ug usa ka mabagang panganod+ sa bukid ug makusog kaayong tingog sa budyong,+ mao nga ang tanang katawhan nga diha sa kampo nangurog.+ 17  Si Moises karon nagpagawas sa katawhan gikan sa kampo aron sa pagsugat sa matuod nga Diyos, ug mibarog sila sa tiilan sa bukid.+ 18  Ug ang tibuok Bukid sa Sinai miaso,+ tungod kay si Jehova nanaog man sa ibabaw niini sa kalayo;+ ug ang aso niini nagpadayon sa pag-utbo sama sa aso sa usa ka tapahan,+ ug ang tibuok bukid nauyog sa hilabihan.+ 19  Sa dihang ang tingog sa budyong nag-anam pagkakusog, si Moises misulti, ug ang matuod nga Diyos mitubag kaniya sa usa ka tingog.+ 20  Busa si Jehova nanaog ngadto sa Bukid sa Sinai sa tumoy sa bukid. Unya gitawag ni Jehova si Moises ngadto sa tumoy sa bukid, ug si Moises mitungas.+ 21  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Lugsong, pasidan-i ang katawhan, aron dili sila mosulay paglahos ngadto kang Jehova aron sa pagtan-aw ug daghan kanila ang mangapukan.+ 22  Ug ang mga saserdote usab nga kanunayng nagaduol kang Jehova pabalaana sa ilang kaugalingon,+ aron si Jehova dili motungha batok kanila.”+ 23  Niini si Moises miingon kang Jehova: “Ang katawhan dili makatungas sa Bukid sa Sinai, tungod kay ikaw nagpasidaan na kanamo, nga nag-ingon, ‘Pagbutang ug mga utlanan alang sa bukid ug himoa kining sagrado.’”+ 24  Apan, si Jehova miingon kaniya: “Lakaw, lugsong, ug motungas ka gayod, ikaw ug si Aaron kuyog nimo; apan ang mga saserdote ug ang katawhan ayaw palahosa sa pagtungas ngadto kang Jehova, aron siya dili motungha batok kanila.”+ 25  Busa si Moises milugsong ngadto sa katawhan ug gisultihan sila.+

Mga Footnote