Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 16:1-36

16  Sa ulahi sila mibiya sa Elim,+ ug ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel sa kataposan nahiabot sa kamingawan sa Sin,+ nga anaa sa taliwala sa Elim ug sa Sinai, sa ikanapulog-lima nga adlaw sa ikaduha nga bulan human sa ilang paggula sa yuta sa Ehipto.  Ug ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel nagbagulbol batok kang Moises ug kang Aaron sa kamingawan.+  Ug ang mga anak sa Israel nagpadayon sa pag-ingon kanila: “Namatay+ na lang unta kami pinaagi sa kamot ni Jehova didto sa yuta sa Ehipto samtang kami naglingkod tupad sa mga kulon sa karne,+ samtang nangaon kami sa tinapay hangtod sa pagkatagbaw, tungod kay kamo nagpagawas kanamo nganhi niini nga kamingawan aron kining tibuok nga kongregasyon mamatay sa gutom.”+  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ania, ako magapaulan ug tinapay alang kaninyo gikan sa langit;+ ug ang katawhan manggula gayod ug ang tagsatagsa mamunit sa gidaghanon nga igo kaniya sa matag adlaw,+ aron mabutang ko sila sa pagsulay kon sila magasubay ba sa akong balaod o dili.+  Ug mahitabo gayod sa ikaunom nga adlaw+ nga sila mag-andam sa ilang madala, ug kini maoy doble sa pamuniton nila sa adlaw-adlaw.”+  Busa si Moises ug si Aaron miingon sa tanang anak sa Israel: “Sa pagkagabii kamo tinong mahibalo nga si Jehova ang nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto.+  Ug sa pagkabuntag makita gayod ninyo ang himaya ni Jehova,+ tungod kay siya nakadungog sa inyong mga pagbagulbol batok kang Jehova. Ug unsa ba kami nga kamo magbagulbol man batok kanamo?”  Ug si Moises nagpadayon: “Mahitabo kini sa dihang si Jehova maghatag kaninyo sa pagkagabii ug karne nga pagakan-on ug sa pagkabuntag tinapay nga pagakan-on hangtod sa pagkatagbaw, tungod kay si Jehova nakadungog sa inyong mga pagbagulbol nga inyong ginabagulbol batok kaniya. Ug unsa ba kami? Ang inyong mga pagbagulbol dili batok kanamo, kondili batok kang Jehova.”+  Ug si Moises miingon kang Aaron: “Sultihi ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel, ‘Duol kamo sa atubangan ni Jehova, tungod kay siya nakadungog sa inyong mga pagbagulbol.’”+ 10  Unya nahitabo nga sa dihang nakasulti na si Aaron sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel, sila miliso ug miatubang ngadto sa kamingawan, ug, tan-awa! ang himaya ni Jehova mipakita diha sa panganod.+ 11  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon: 12  “Akong nadungog ang mga pagbagulbol sa mga anak sa Israel.+ Sultihi sila, nga mag-ingon, ‘Taliwala sa duha ka gabii kamo magakaon ug karne ug sa pagkabuntag kamo mabusog sa tinapay;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’”+ 13  Tuod man nahitabo nga sa pagkagabii ang mga buntog+ mitungha ug milukop sa kampo, ug sa pagkabuntag dihay yamog nga mitabon libot sa kampo.+ 14  Unya ang yamog nga mitabon nahanaw ug sa ibabaw sa nawong sa kamingawan dihay nipis ug sihagon nga butang,+ nipis sama sa nanibuok nga tun-og+ diha sa yuta. 15  Sa dihang nakita kini sa mga anak sa Israel, sila miingon sa usag usa: “Unsa ba kini?” Kay wala sila masayod kon unsa kadto. Busa si Moises miingon kanila: “Ang tinapay kini nga gihatag ni Jehova kaninyo ingong pagkaon.+ 16  Kini ang pulong nga gisugo ni Jehova, ‘Pamunit kamo niini, ang matag usa sumala sa iyang makaon. Magkuha kamo ug gidaghanon nga usa ka omer+ alang sa tagsatagsa ka tawo sumala sa gidaghanon sa mga kalag sa matag usa kaninyo nga anaa sa iyang tolda.’” 17  Ug ang mga anak sa Israel misugod sa pagbuhat niana; ug sila namunit niini, ang uban nagtigom ug daghan ug ang uban nagtigom ug diyutay. 18  Sa dihang kini ilang gitakos sa omer, siya nga nakatigom ug daghan walay sobra ug siya nga nakatigom ug diyutay walay kulang.+ Sila namunit niini ang matag usa sumala sa iyang makaon. 19  Unya si Moises miingon kanila: “Walay magbilin ug bisan unsa niini hangtod sa pagkabuntag.”+ 20  Apan sila wala mamati kang Moises. Sa dihang ang pipila nagbilin ug diyutay niini hangtod sa pagkabuntag, kini giulod ug nabaho;+ mao nga si Moises nasuko kanila.+ 21  Ug sila namunit niini matag buntag,+ ang tagsatagsa sumala sa iyang makaon. Sa pag-init na sa adlaw, kini natunaw. 22  Ug nahitabo sa ikaunom nga adlaw nga sila namunit ug dobleng gidaghanon sa tinapay,+ duha ka omer alang sa usa ka tawo. Busa ang tanang pangulo sa katigoman miadto ug mitaho niini kang Moises. 23  Niana siya miingon kanila: “Kini ang giingon ni Jehova. Ugma himoon ang usa ka igpapahulay nga usa ka balaang igpapahulay alang kang Jehova.+ Kon unsa ang inyong maluto, lutoa, ug kon unsa ang inyong malung-ag, lung-aga,+ ug ang tanang masobra inyong igahin alang kaninyo nga pagatipigan hangtod sa pagkabuntag.” 24  Busa sila nagtipig niini hangtod sa pagkabuntag, ingon sa gisugo ni Moises; ug kini wala mabaho ni giulod kini.+ 25  Unya si Moises miingon: “Kan-a kini karong adlawa, tungod kay karong adlawa maoy usa ka igpapahulay+ alang kang Jehova. Karong adlawa dili kamo makakaplag niini sa kapatagan. 26  Unom ka adlaw kamo mamunit niini, apan sa ikapito ka adlaw maoy usa ka igpapahulay.+ Nianang adlawa walay motungha.” 27  Bisan pa niana, nahitabo sa ikapito ka adlaw nga ang pipila sa katawhan nanggula sa pagpamunit niini, apan sila walay nakaplagan. 28  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Hangtod kanus-a nga kamo magdumili sa pagsunod sa akong mga sugo ug sa akong mga balaod?+ 29  Timan-i nga gihatag ni Jehova kaninyo ang igpapahulay.+ Mao nga sa ikaunom ka adlaw siya naghatag kaninyo sa tinapay alang sa duha ka adlaw. Magpuyo ang matag usa diha sa iyang kaugalingong dapit.+ Ayaw pagulaa ang bisan kinsa gikan sa iyang lugar sa ikapito ka adlaw.” 30  Ug gihimo sa katawhan ang igpapahulay sa ikapito ka adlaw.+ 31  Ug ang balay sa Israel nagngalan niini nga “mana.” Ug kini puti sama sa liso sa kulantro, ug ang lami niini sama sa lagpad nga tinapay nga may dugos.+ 32  Unya si Moises miingon: “Kini ang pulong nga gisugo ni Jehova, ‘Pun-a ang usa ka omer niini aron pagatipigan latas sa tanan ninyong mga kaliwatan,+ aron ilang makita ang tinapay nga akong gipakaon kaninyo sa kamingawan sa dihang gipagawas ko kamo gikan sa yuta sa Ehipto.’”+ 33  Busa si Moises miingon kang Aaron: “Pagkuhag usa ka tibod ug isulod niini ang usa ka omer nga mana ug ibutang kini sa atubangan ni Jehova aron pagatipigan latas sa tanan ninyong mga kaliwatan.”+ 34  Sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises, gibutang kini ni Aaron sa atubangan sa Pagpamatuod+ aron pagatipigan. 35  Ug ang mga anak sa Israel nagkaon sa mana kap-atan ka tuig,+ hangtod nga nakaabot sila sa usa ka yutang gipuy-an.+ Ang mana mao ang ilang gikaon hangtod sa ilang pag-abot sa utlanan sa yuta sa Canaan.+ 36  Karon ang usa ka omer maoy ikanapulo sa usa ka ephah.

Mga Footnote