Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 12:1-51

12  Si Jehova karon miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa yuta sa Ehipto:  “Kining bulana mao ang sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Kini ang mahimong una sa mga bulan sa tuig alang kaninyo.+  Sultihi ang tibuok katigoman sa Israel, nga mag-ingon, ‘Sa ikanapulong adlaw niining bulana ang tagsatagsa kanila magkuha ug usa ka karnero+ alang sa panimalay sa ilang mga amahan, usa ka karnero alang sa matag panimalay.  Apan kon ang panimalay gamay ra kaayo alang sa karnero, nan siya ug ang iyang silingan sa duol magadala niini ngadto sa iyang balay sumala sa gidaghanon sa mga kalag; banabanaon ninyo ang matag usa sumala sa makaon niya sa karnero.  Ang karnero ninyo kinahanglan nga himsog,+ laki, usa ka tuig ang kagulangon.+ Makapili kamo gikan sa mga laking nating karnero o gikan sa mga kanding.  Ug kini pagatipigan ninyo hangtod sa ikanapulog-upat nga adlaw niining bulana,+ ug ang tibuok kongregasyon sa katigoman sa Israel magaihaw niini taliwala sa duha ka gabii.+  Ug magkuha sila ug bahin sa dugo, ug isablig kini sa duha ka poste sa pultahan ug sa ibabawng bahin sa pultahan sa mga balay diin adto nila kini kan-a.+  “‘Ug niining gabhiona sila magakaon sa unod.+ Sila magakaon gayod niini nga inasal sa kalayo ug uban sa mga tinapay nga walay igpapatubo+ inubanan sa mapait nga mga utanon.+  Ayaw pagakan-a ang bisan unsa niini nga hilaw o linat-an, linuto sa tubig, apan inasal sa kalayo, ang ulo niini uban ang mga tiil niini ug ang ginhawaan niini. 10  Ug dili gayod kamo magbilin sa bisan unsa niini hangtod sa pagkabuntag, apan ang mahibilin niini hangtod sa pagkabuntag inyong pagasunogon sa kalayo.+ 11  Ug kamo magakaon sa ingon niini nga paagi, nga binaksan+ ang inyong hawak, sinul-oban sa sandalyas+ ang inyong mga tiil ug ang inyong sungkod anaa sa inyong kamot; ug magakaon kamo niini sa madali. Kini maoy paskuwa ni Jehova.+ 12  Ug molatas gayod ako sa yuta sa Ehipto niining gabhiona+ ug maghampak sa matag panganay sa yuta sa Ehipto, gikan sa tawo hangtod sa mananap;+ ug sa tanang diyos sa Ehipto ako magpahamtang ug mga paghukom.+ Ako mao si Jehova.+ 13  Ug ang dugo magsilbing inyong ilhanan diha sa mga balay diin anaa kamo; ug kinahanglang makita ko ang dugo ug pagalabyan kamo,+ ug ang hampak dili modangat kaninyo ingong kalaglagan inighampak ko sa yuta sa Ehipto. 14  “‘Ug kining adlawa magsilbing usa ka handomanan alang kaninyo, ug kini inyong pagasaulogon ingong usa ka pista alang kang Jehova sa tanan ninyong mga kaliwatan. Ingong usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino kinahanglan ninyo kining saulogon. 15  Pito ka adlaw magakaon kamo sa mga tinapay nga walay igpapatubo. Oo, sa unang adlaw kuhaon ninyo ang minasang igpapatubo gikan sa inyong mga balay, tungod kay ang bisan kinsa nga magakaon ug may lebadura, sugod sa unang adlaw hangtod sa ikapito,+ kanang kalaga pagaputlon gikan sa Israel.+ 16  Ug sa unang adlaw adunay usa ka balaang panagkatigom alang kaninyo, ug sa ikapitong adlaw usa ka balaang panagkatigom.+ Walay trabaho nga buhaton nianang mga adlawa.+ Ang gikinahanglan lamang nga kan-on sa matag kalag, kana lamang ang mahimo ninyong buhaton.+ 17  “‘Ug kinahanglan ninyong saulogon ang pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo,+ tungod kay niini mismong adlawa ako magpagawas sa inyong mga panon gikan sa yuta sa Ehipto. Ug inyong bantayan kining adlawa sa tanan ninyong mga kaliwatan ingong usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino. 18  Sa unang bulan, sa ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan, sa gabii kamo magakaon ug mga tinapay nga walay igpapatubo hangtod sa ikakawhaag-usa ka adlaw sa bulan panahon sa gabii.+ 19  Pito ka adlaw nga walay makaplagan nga minasang igpapatubo diha sa inyong mga balay, tungod kay si bisan kinsa nga motilaw ug may lebadura, siya langyaw man nga pumoluyo o usa ka lumad sa yuta,+ kanang kalaga pagaputlon gikan sa katigoman sa Israel.+ 20  Walay bisan unsa nga may lebadura nga inyong pagakan-on. Sa tanan ninyong puloy-anan kamo magakaon sa mga tinapay nga walay igpapatubo.’” 21  Sa walay langan gipatawag ni Moises ang tanang ansiyano sa Israel+ ug miingon kanila: “Lakaw ug pagkuha kamo ug mga karnero ug kanding sumala sa inyong mga banay, ug ihawa ang halad sa paskuwa.+ 22  Ug magkuha kamo ug usa ka hugpong nga hisopo+ ug ituslob kini sa dugo sa usa ka dulang ug hampakon ninyo ang ibabaw nga bahin sa pultahan ug ang duha ka poste sa pultahan sa dugo gikan sa dulang; ug walay mogula kaninyo sa ganghaan sa iyang balay hangtod sa pagkabuntag. 23  Unya sa dihang si Jehova moagi na sa paghampak sa mga Ehiptohanon ug makit-an ang dugo diha sa ibabaw nga bahin sa pultahan ug diha sa duha ka poste sa pultahan, tinong pagalabyan ni Jehova ang ganghaan, ug dili niya tugotang ang kalaglagan makasulod sa inyong mga balay sa paghampak kaninyo.+ 24  “Ug saulogon ninyo kining butanga ingong usa ka regulasyon+ alang kaninyo ug sa inyong mga anak hangtod sa panahong walay tino.+ 25  Ug mahitabo nga inig-abot ninyo sa yuta nga ihatag ni Jehova kaninyo, ingon sa iyang gipahayag, nan tumanon gayod ninyo kini nga pag-alagad.+ 26  Ug mahitabo nga sa dihang ang inyong mga anak moingon kaninyo, ‘Unsay kahulogan niini nga pag-alagad alang kaninyo?’+ 27  nan kamo magaingon, ‘Kini ang halad sa paskuwa alang kang Jehova,+ nga milabay sa mga balay sa mga anak sa Israel didto sa Ehipto sa dihang iyang gihampak ang mga Ehiptohanon, apan iyang giluwas ang among mga balay.’” Unya ang katawhan nangyukbo ug nanghapa.+ 28  Human niana ang mga anak sa Israel nanglakaw ug nagbuhat ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises ug kang Aaron.+ Ilang gibuhat ang ingon gayod. 29  Ug nahitabo nga sa pagkatungang gabii gihampak ni Jehova ang tanang panganay sa yuta sa Ehipto,+ gikan sa panganay ni Paraon nga naglingkod sa iyang trono hangtod sa panganay sa binihag nga didto sa bilanggoan nga gahong, ug ang tanang panganay sa mananap.+ 30  Unya mibangon si Paraon sa kagabhion, siya ug ang tanan niyang alagad ug ang tanang uban pang mga Ehiptohanon; ug dihay usa ka dakong pagtiyabaw taliwala sa mga Ehiptohanon,+ tungod kay walay balay nga walay usa nga namatay. 31  Dihadiha gipatawag+ niya si Moises ug si Aaron sa kagabhion ug miingon: “Bangon kamo, pahawa gikan sa taliwala sa akong katawhan, kamo ug ang ubang mga anak sa Israel, ug lakaw, alagara ninyo si Jehova, sumala sa inyong gipahayag.+ 32  Dad-a ang inyong mga karnero ug ang inyong mga baka, sumala sa inyong gipahayag,+ ug lakaw. Dugang pa, inyo gayod usab akong panalanginan.” 33  Ug ang mga Ehiptohanon nag-agda sa katawhan aron sa pagpalakaw kanila sa madali+ gikan sa yuta, “tungod kay,” matod pa nila, “kitang tanan sama ra sa patay na!”+ 34  Busa gipangdala sa katawhan ang ilang minasa nga harina sa wala pa kini mabutangi ug lebadura, uban sa ilang masahan nga mga pasong nga pinutos sa ilang mga kupo ibabaw sa ilang abaga. 35  Ug gibuhat sa mga anak sa Israel ang sumala sa pulong ni Moises sa pagkaagi nga nangayo sila gikan sa mga Ehiptohanon ug mga butang nga plata ug mga butang nga bulawan ug mga kupo.+ 36  Ug si Jehova naghatag sa katawhan ug pabor sa mga mata sa mga Ehiptohanon,+ mao nga ilang gihatag kanila ang ilang gipangayo;+ ug gihukasan nila ang mga Ehiptohanon.+ 37  Ug ang mga anak sa Israel migikan sa Rameses+ paingon sa Sucot,+ sa gidaghanon nga unom ka gatos ka libong mga lalaki nga lig-on ug lawas nga nagbaktas, gawas pa sa mga bata.+ 38  Ug usa ka dakong nagkasagol nga panon sa katawhan+ miuban usab kanila, ingon man mga panon sa mga karnero ug sa mga baka, usa ka dako kaayong panon sa kahayopan. 39  Ug ang minasa nga harina nga ilang gidala gikan sa Ehipto ilang giluto ingong lingin nga mga tinapay, mga tinapay nga walay igpapatubo, tungod kay kini wala hisakti ug lebadura, kay sila giabog man pagawas sa Ehipto ug wala na makadugaydugay pa ug wala usab sila makahikay ug bisan unsang pagkaon alang sa ilang kaugalingon.+ 40  Ug ang pagpuyo sa mga anak sa Israel, nga namuyo+ sa Ehipto,+ maoy upat ka gatos ug katloan ka tuig.+ 41  Ug nahitabo sa pagkatapos sa upat ka gatos ug katloan ka tuig, nahitabo gayod niini mismong adlawa nga ang tanang panon ni Jehova nanggula sa yuta sa Ehipto.+ 42  Usa kini ka gabii sa pagsaulog alang kang Jehova tungod sa pagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Alang kang Jehova kining gabhiona pagasaulogon sa tanang anak sa Israel latas sa ilang mga kaliwatan.+ 43  Ug si Jehova miingon kang Moises ug kang Aaron: “Kini mao ang lagda sa paskuwa:+ Walay langyaw nga mahimong mokaon niini.+ 44  Apan kon adunay ulipong lalaki nga pinalit ug salapi, siya imong pagatulion.+ Human lamang niana nga siya makaambit sa pagkaon niini. 45  Ang usa ka lalin ug ang usa ka sinuholang mamumuo dili mahimong mokaon niini. 46  Sa usa ka balay kini pagakan-on. Dili mo dad-on ang bisan unsang unod gikan sa balay ngadto sa usa ka dapit sa gawas. Ug kinahanglan nga walay bukog niini nga inyong balion.+ 47  Ang tibuok katigoman sa Israel magasaulog niini.+ 48  Ug kon ang usa ka langyawng pumoluyo mopuyo ingong usa ka langyaw uban kaninyo ug siya gayod magsaulog sa paskuwa alang kang Jehova, himoon ang pagtuli sa matag lalaki nga iyaha.+ Human lamang niana nga siya makaduol sa pagsaulog niini; ug siya mahimo gayod nga sama sa usa ka lumad sa yuta. Apan walay dili-tinuli nga tawo ang mahimong mokaon niini. 49  Usa lamang ang balaod alang sa lumad ug alang sa langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong usa ka langyaw sa inyong taliwala.”+ 50  Busa gibuhat sa tanang anak sa Israel ang sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises ug kang Aaron. Ilang gibuhat ang ingon gayod.+ 51  Ug nahitabo niining adlawa mismo nga gipagawas ni Jehova ang mga anak sa Israel uban sa ilang mga panon+ gikan sa yuta sa Ehipto.

Mga Footnote