Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 10:1-29

10  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Adto kang Paraon, tungod kay ako—ako nagtugot sa iyang kasingkasing ug sa kasingkasing sa iyang mga alagad nga mahimong dili masanongon,+ aron akong ikabutang kining akong mga ilhanan atubangan gayod kaniya,+  ug aron nga imong ikapahayag sa mga igdulungog sa imong anak ug sa anak sa imong anak kon unsa ka mapig-oton nga ako nakiglabot sa Ehipto ug ang akong mga ilhanan nga akong nahimo sa ilang taliwala;+ ug kamo tinong makaila nga ako mao si Jehova.”+  Busa si Moises ug si Aaron miadto kang Paraon ug miingon kaniya: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon, ‘Hangtod kanus-a nga ikaw magdumili pagpasakop sa imong kaugalingon kanako?+ Palakta ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako.  Kay kon ikaw magpadayon pagdumili sa pagpalakaw sa akong katawhan, ania, ipadangat ko ang mga dulon sulod sa imong mga utlanan ugma.+  Ug kini sila magatabon gayod sa dayag nga nawong sa yuta ug dili na unya makita ang yuta; ug sila magakaon sa nahibilin niadtong nakalingkawas, sa nahibilin kaninyo sa ulan nga yelo, ug sila magakaon gayod sa matag nagaturok nga kahoy ninyo sa kapatagan.+  Ug ang imong mga balay ug ang mga balay sa tanan nimong mga alagad ug ang mga balay sa tibuok Ehipto mapuno gayod sa gidaghanon nga wala pa hikit-i sa inyong mga amahan ug sa mga amahan sa inyong mga amahan sukad sa adlaw sa ilang paglungtad ibabaw sa yuta hangtod niining adlawa.’”+ Ug siya mitalikod ug mipahawa gikan kang Paraon.+  Human niana ang mga alagad ni Paraon miingon kaniya: “Hangtod kanus-a nga kining tawhana mahimong lit-ag alang kanato?+ Palakta ang mga lalaki aron sila mag-alagad kang Jehova nga ilang Diyos. Wala ka pa ba mahibalo nga nalaglag na ang Ehipto?”+  Busa si Moises ug si Aaron gidalag balik kang Paraon, ug siya miingon kanila: “Lakaw, alagara si Jehova nga inyong Diyos.+ Kinsa ba gayod ang manglakaw?”  Unya si Moises miingon: “Uban ang among mga batan-on ug ang among mga tigulang kami manglakaw. Uban ang among mga anak nga lalaki ug ang among mga anak nga babaye,+ uban ang among mga karnero ug ang among mga baka kami manglakaw,+ kay kami adunay usa ka pista alang kang Jehova.”+ 10  Sa baylo siya miingon kanila: “Hinaot mahitabo unta, nga si Jehova magauban kaninyo sa dihang palakton ko kamo ug ang inyong mga bata!+ Tan-awa, sa kasukwahi, daotan ang inyong tumong.+ 11  Dili ingon niana! Lakaw, palihog, kamong mga lalaki nga lig-on ug lawas, ug alagara si Jehova, tungod kay mao kana ang inyong gitinguhang maangkon.” Niana giabog sila gikan sa atubangan ni Paraon.+ 12  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Ituy-od+ ang imong kamot ibabaw sa yuta sa Ehipto alang sa mga dulon, aron sila manungha ibabaw sa yuta sa Ehipto ug mokaon sa tanang tanom sa yuta, sa tanan nga nahibilin sa ulan nga yelo.”+ 13  Dihadiha gituy-od ni Moises ang iyang sungkod ibabaw sa yuta sa Ehipto, ug gipahuros ni Jehova sa yuta ang usa ka hangin nga timog+ nianang tibuok nga adlaw ug tibuok nga gabii. Ang kabuntagon miabot ug ang hangin nga timog nagdala sa mga dulon. 14  Ug ang mga dulon mihugpa ibabaw sa tibuok yuta sa Ehipto ug mipahimutang sa tibuok teritoryo sa Ehipto.+ Sila nagpabug-at sa hilabihan.+ Una kanila wala pay ingon niini nga paghugpa sa mga dulon sama kanila, ug wala nay mohugpa pa nga ingon niini human kanila. 15  Ug ilang gitabonan ang dayag nga nawong sa tibuok yuta,+ ug ang yuta mingitngit;+ ug ilang gihurot pagkaon ang tanang tanom sa yuta ug ang tanang bunga sa mga kahoy nga nahibilin sa ulan nga yelo;+ ug walay lunhaw nga nahibilin sa mga kahoy o sa mga tanom sa kapatagan sa tibuok yuta sa Ehipto.+ 16  Busa gipatawag pagdali ni Paraon si Moises ug si Aaron ug miingon: “Nakasala ako batok kang Jehova nga inyong Diyos ug batok kaninyo.+ 17  Ug karon pasayloa,+ palihog, ang akong sala niining makausa na lang ug pangaliyupo+ kamo kang Jehova nga inyong Diyos aron iyang ipahilayo kining makamatay nga hampak gikan kanako.” 18  Busa siya mipahawa gikan kang Paraon ug nangaliyupo kang Jehova.+ 19  Unya usa ka makusog nga hanging kanaway ang giilis ni Jehova, ug kini nagdala sa mga dulon ug nagpadpad niini ngadto sa Pulang Dagat. Walay usa ka dulon ang nahibilin didto sa tibuok teritoryo sa Ehipto. 20  Bisan pa niana, si Jehova nagtugot nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon,+ ug wala niya palakta ang mga anak sa Israel. 21  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ituy-od ang imong kamot ngadto sa mga langit,+ aron mahitabo ang kangitngit ibabaw sa tibuok yuta sa Ehipto ug ang kangitngit mabatyagan.” 22  Si Moises dihadiha nagtuy-od sa iyang kamot ngadto sa langit, ug nahitabo ang usa ka mangiob nga kangitngit sa tibuok yuta sa Ehipto sulod sa tulo ka adlaw.+ 23  Sila wala magkinit-anay sa usag usa, ug tulo ka adlaw nga kanila walay mitindog gikan sa iyang kaugalingong dapit; apan alang sa tanang anak sa Israel dihay kahayag sa ilang mga puloy-anan.+ 24  Human niana si Paraon mitawag kang Moises ug miingon: “Lakaw, alagara ninyo si Jehova.+ Ang inyong mga karnero ug ang inyong mga baka lamang ang ibilin. Ang inyong mga bata makauban usab kaninyo.”+ 25  Apan si Moises miingon: “Sa among mga kamot ikaw magahatag usab ug mga halad ug mga halad-nga-sinunog, sanglit among ihalad kini kang Jehova nga among Diyos.+ 26  Ug ang among kahayopan magauban usab kanamo.+ Walay bisan usa ka kuko sa hayop ang tugotang magpabilin, tungod kay gikan kanila nga kami magkuha ug pipila aron sa pagsimba kang Jehova nga among Diyos,+ ug kami wala mahibalo kon unsay among ihalad sa pagsimba kang Jehova hangtod sa among pag-abot didto.”+ 27  Niini si Jehova nagtugot nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon, ug siya wala motugot sa pagpalakaw kanila.+ 28  Busa si Paraon miingon kaniya: “Pahawa gikan kanako!+ Pagbantay sa imong kaugalingon! Ayaw sulayi nga makita pag-usab ang akong nawong, tungod kay sa adlaw nga imong makita ang akong nawong ikaw mamatay.”+ 29  Niini si Moises miingon: “Sa ingon niana ikaw misulti. Dili ko na sulayan pa nga makita ang imong nawong.”+

Mga Footnote