Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ester 9:1-32

9  Ug sa ikanapulog-duha ka bulan, nga mao, ang bulan sa Adar,+ sa ikanapulog-tulo ka adlaw niini, sa dihang ang sugo sa hari ug ang iyang balaod pagatumanon na,+ sa adlaw nga gihulat sa mga kaaway sa mga Hudiyo aron sa pagdominar kanila, nahitabo ang kasukwahi, sa pagkaagi nga ang mga Hudiyo ang midominar niadtong nagdumot kanila.+  Ang mga Hudiyo nagtigom+ diha sa ilang mga siyudad diha sa tanang sakop nga mga distrito ni Haring Ahasuero+ aron sa pagbakyaw sa ilang kamot batok niadtong mga nagtinguha sa ilang kadaotan,+ ug walay usa ka tawo nga nakabarog sa ilang atubangan, kay ang tanang katawhan giabot ug kalisang+ kanila.  Ug ang tanang prinsipe+ sa sakop nga mga distrito ug ang mga satrapa+ ug ang mga gobernador ug ang mga magbubuhat sa buluhaton+ nga iyaha sa hari mitabang sa mga Hudiyo, kay giabot sila ug kalisang+ kang Mardokeo.  Kay si Mardokeo dako+ man diha sa balay sa hari ug ang iyang kabantog+ milukop sa tanang sakop nga mga distrito, tungod kay ang tawong si Mardokeo nagakadako.+  Ug gipamukan sa mga Hudiyo ang tanan nilang mga kaaway pinaagi sa paghabas sa espada+ ug pinaagi sa pagpatay ug sa paglaglag, ug gibuhat nila ngadto niadtong nagadumot kanila ang sumala sa ilang gusto.+  Ug sa kastilyo sa Susan+ ang mga Hudiyo nagpamatay ug dihay pagpanglaglag sa lima ka gatos ka tawo.  Labot pa, si Parsandata ug si Dalpon ug si Aspata  ug si Porata ug si Adalia ug si Aridata  ug si Parmasta ug si Arisai ug si Aridai ug si Vaizata, 10  ang napulo ka anak nga lalaki+ ni Haman+ nga anak ni Hamedata, ang usa nga nagpakitag pagkamabatokon sa mga Hudiyo,+ ilang gipamatay; apan wala nila hilabti ang mga inagaw.+ 11  Niadtong adlawa ang gidaghanon niadtong gipamatay sa kastilyo sa Susan midangat atubangan sa hari. 12  Ug ang hari miingon kang Ester nga rayna:+ “Sa kastilyo sa Susan+ ang mga Hudiyo nakapatay, ug dihay pagpanglaglag sa lima ka gatos ka tawo ug sa napulo ka anak nga lalaki ni Haman. Sa ubang sakop nga mga distrito+ sa hari unsa na ang ilang nabuhat?+ Ug unsa ang imong pangayoon? Kini ihatag gayod kanimo.+ Ug unsa ang imong dugang nga ihangyo?+ Kini pagabuhaton gayod.” 13  Niana si Ester miingon: “Kon daw maayo alang sa hari,+ itugot usab ugma sa mga Hudiyo nga anaa sa Susan sa pagbuhat sumala sa balaod karong adlawa;+ ug ipabitay ang napulo ka anak nga lalaki ni Haman diha sa estaka.”+ 14  Busa ang hari miingon nga kini buhaton nianang paagiha.+ Unya usa ka balaod ang gipagula sa Susan, ug ang napulo ka anak nga lalaki ni Haman gibitay. 15  Ug ang mga Hudiyo nga didto sa Susan nagtigom usab sa ikanapulog-upat+ ka adlaw sa bulan sa Adar, ug sila nakapatay sa Susan ug tulo ka gatos ka tawo; apan wala nila hilabti ang mga inagaw.+ 16  Mahitungod sa uban pa sa mga Hudiyo nga didto sa sakop nga mga distrito+ sa hari, sila nagtigom, ug sila mibarog alang sa ilang mga kalag,+ ug sila nanimalos+ sa ilang mga kaaway ug taliwala niadtong nagadumot kanila sila nakapatay ug kapitoag-lima ka libo; apan wala nila hilabti ang mga inagaw, 17  sa ikanapulog-tulo ka adlaw sa bulan sa Adar; ug dihay pagpahulay sa ikanapulog-upat ka adlaw niini, ug gihimo kini nga adlaw sa pagbangkete+ ug sa pagmaya.+ 18  Kon bahin sa mga Hudiyo nga didto sa Susan, sila nagtigom sa ikanapulog-tulo+ ka adlaw niini ug sa ikanapulog-upat ka adlaw niini, ug dihay usa ka pagpahulay sa ikanapulog-lima ka adlaw niini, ug gihimo kini nga adlaw sa pagbangkete ug sa pagmaya.+ 19  Mao nga ang taga-banika nga mga Hudiyo, nga nagpuyo sa mga siyudad sa halayong mga distrito, naghimo sa ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan sa Adar+ nga usa ka pagmaya+ ug usa ka pagbangkete ug usa ka maayo nga adlaw+ ug usa ka pagpadalhanay ug mga bahin+ ngadto sa usag usa. 20  Ug si Mardokeo+ misulat niining mga butanga ug nagpadala ug sinulat nga mga dokumento sa tanang Hudiyo nga didto sa tanang sakop nga mga distrito+ ni Haring Ahasuero, ang mga haduol ug ang mga halayo, 21  aron ipatuman kanila ang obligasyon+ nga sa kanunay saulogon ang ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan sa Adar ug ang ikanapulog-lima ka adlaw niini sa matag tuig, 22  sumala sa mga adlaw nga niana nakapahulay ang mga Hudiyo gikan sa ilang mga kaaway+ ug sa bulan nga ang kaguol nahimong pagmaya alang kanila ug ang pagbangotan+ ingong usa ka maayong adlaw, sa paghimo niini ingong mga adlaw sa pagbangkete ug pagmaya ug pagpadalhanay ug mga bahin ngadto sa usag usa+ ug mga gasa ngadto sa mga tawong kabos.+ 23  Ug gidawat sa mga Hudiyo ang gisugdan nila sa pagbuhat ug ang gisulat ni Mardokeo kanila. 24  Kay si Haman+ nga anak ni Hamedata,+ ang Agagihanon,+ ang usa nga nagpakitag pagkamabatokon+ sa tanang Hudiyo, sa iyang kaugalingon naglaraw batok sa mga Hudiyo sa paglaglag kanila,+ ug ang Pur,+ nga mao, ang Ripa,+ iyang gihimo, aron sa pagsamok kanila ug sa paglaglag kanila. 25  Apan sa dihang si Ester miadto sa atubangan sa hari siya miingon uban ang sinulat nga dokumento:+ “Mosumbalik sa iyang kaugalingong ulo+ ang iyang daotang laraw nga iyang gilaraw batok sa mga Hudiyo”;+ ug ilang gibitay siya ug ang iyang mga anak nga lalaki diha sa estaka.+ 26  Mao nga ilang gitawag kining mga adlawa nga Purim, sumala sa ngalan sa Pur.+ Mao nga, sumala sa tanang pulong niini nga sulat+ ug sa ilang nakita labot niini ug sa midangat kanila, 27  gipatuman ug gidawat sa mga Hudiyo sa ilang kaugalingon ug sa ilang kaliwat ug sa tanan niadtong mianib kanila,+ nga kini dili gayod mahanaw, ang obligasyon nga saulogon sa kanunay kining duha ka adlaw sumala sa nahisulat mahitungod kanila ug sumala sa ilang tinudlong panahon sa matag tuig. 28  Ug kining mga adlawa pagahinumdoman ug pagasaulogon gayod sa matag kaliwatan, matag banay, matag sakop nga distrito ug matag siyudad, ug kining mga adlawa sa Purim dili gayod mahanaw gikan sa taliwala sa mga Hudiyo ug ang paghandom+ niini dili matapos taliwala sa ilang kaliwat. 29  Ug si Ester nga rayna, ang anak nga babaye ni Abihail,+ ug si Mardokeo nga Hudiyo misulat uban ang bug-os nga pagkakusganon aron palig-onon kining ikaduhang sulat mahitungod sa Purim. 30  Unya siya nagpadalag sinulat nga mga dokumento ngadto sa tanang Hudiyo sa usa ka gatos ug kawhaag-pito ka sakop nga mga distrito,+ ang gisakopan ni Ahasuero,+ sa mga pulong sa pakigdait ug kamatuoran,+ 31  aron palig-onon kining mga adlawa sa Purim diha sa ilang tinudlong mga panahon, ingon sa gipatuman ni Mardokeo nga Hudiyo ug ni Ester nga rayna diha kanila,+ ug ingon sa gipatuman nila sa ilang kaugalingong kalag ug sa ilang kaliwat,+ ang mga butang labot sa mga pagpuasa+ ug sa ilang pagtuaw alang sa tabang.+ 32  Ug ang pulong ni Ester nagpalig-on niining mga butanga sa Purim,+ ug kini nahisulat sa usa ka basahon.

Mga Footnote